Pomocná ruka pedagogickým pracovníkům a pracovnicím

Vydáno:

Vzdělávání dětí-migrantů je pro mnoho českých pedagogů novým a těžko uchopitelným tématem. Na vysokých školách se tomuto tématu věnuje minimum času, a proto pedagogové postrádají metodickou podporu a praktické rady pro jejich každodenní práci ve třídách, kde jsou žáky stále častěji i děti s odlišným mateřským jazykem. Integrační centrum Praha, o.p.s., (dále jen „ICP“) je jednou z nestátních neziskových organizací, která pedagogům pomáhá a radí.

Pomocná ruka pedagogickým pracovníkům a pracovnicím
Bc.
Pavla
Jenková
DiS.
metodická ředitelka Integračního centra Praha, o.p.s
ICP působí na území hl. m. Prahy, kde na poli integrace cizinců
zaujímá koordinační roli.
Svým založením ze strany Magistrátu hl. m. Prahy se stalo spojovacím můstkem mezi samosprávou, neziskovým sektorem a především migranty.
Centrum nabízí migrantům ze třetích zemí (země mimo EU) ucelený komplex služeb, který jim napomáhá v jejich integraci do české majoritní společnosti. Mezi nejvyhledávanější služby patří kromě odborného sociálněprávního poradenství i kurzy českého jazyka. Ročně je v ICP otevřeno okolo 30 kurzů pro dospělé migranty, které jsou rozlišeny podle úrovní účastníků a podle jejich jazykového zařazení (slovansky hovořící, Arabové, Vietnamci aj.).
Kurzy jsou také přizpůsobeny časovým možnostem účastníků.
ICP nabízí ranní, odpolední, večerní, ale i víkendové kurzy. Speciálně jsou pak nabízeny kurzy pro rodiče-migranty, při kterých je zajištěno hlídání dětí.
Kurzy češtiny projde ročně přes 500 migrantů a jejich spokojenost s kvalitou výuky je zřejmá. Mnoho účastníků se vrací do ICP s poděkováním, jak jim kurz pomohl připravit se na zkoušku z českého jazyka v úrovni A1, kterou potřebují pro získání trvalého pobytu.
Pro samotné děti migrantů pak nabízíme kurzy češtiny vyučované zábavnou formou, pomocí her, písniček a dalších aktivit. Při realizaci dětských kurzů úzce spolupracujeme se základními školami.
Školy informují rodiče-migranty o ICP a předávají jim přímý kontakt.
V případě zájmu školy pak ICP realizuje kurz přímo v prostorách dané školy.
Centrum zajistí kvalitního lektora
a postará se o veškerou administrativu kurzu, tedy i o finance. Škola tak má jedinečnou možnost, jak bezplatně pomoci svým žákům-migrantům naučit se česky, a lépe se tedy zapojit do třídního kolektivu.
Kromě kurzů češtiny využívají školy
možnost metodických konzultací
na téma vzdělávání dětí-migrantů, jejich inkluzivní zapojení do výuky, ale i pomoc při navázání bližšího kontaktu s rodiči-migranty. Často se stává, že
rodiče-migranti neovládají český jazyk
tak dobře, aby rozuměli česky napsaným sdělením v žákovské knížce nebo na papíře, který jim dítě přinese ze školy. Kromě
jazykové bariéry
zde můžeme narazit také na bariéru kulturní nebo sociální. Migranti pocházejí z různých koutů světa, kde je školský systém mnohdy odlišný od toho českého. Je tedy důležité, aby byly všechny informace sdělovány těmto rodičům takovým způsobem a v takovém jazyce, kterému rozumí.
To, aby školy překládaly informace pro rodiče svých žáků-migrantů do různých jazyků, je většinou z časových i finančních důvodů nemožné. ICP nabízí pomocnou ruku i v tomto případě - po dohodě se školou je možné zajistit
překlad statických dokumentů
(školní řád apod.), ale i
nárazová sdělení či informace
(pozvánka na třídní schůzku, setkání s třídním pedagogem aj.). Pro rodiče-migranty jsou ze strany školy důležitá i sdělení, která se mohou zdát českým rodičům triviální. Jedná se např. o sdílení informací o možnosti volnočasových kroužků, využití školní družiny nebo jídelny. Kromě písemných překladů nabízí ICP také
tlumočení na třídních schůzkách
a při setkání rodičů-migrantů s vedením školy nebo pedagogy. Je důležité, aby se k tlumočení nevyužívaly samotné děti migrantů, a nedostávaly se tak do nepříjemných situací, kdy musí rodičům například tlumočit stížnosti pedagoga na své chování.
Je zapotřebí, aby specifickým potřebám dětí-migrantů, ale i jejich rodičům, věnovali pedagogičtí pracovníci dostatek času a pozornosti. Kontakt s rodiči-migranty, kteří mají jiný kulturní a sociální background, může být pro některé pedagogy výzvou. Pro všechny, kteří se chtějí dále vzdělávat v oblasti interkulturní komunikace a vzdělávání dětí-migrantů, nabízí ICP
bezplatné semináře.
Vedení škol a pedagogové, kteří se tématu integrace dětí-migrantů aktivně věnují, bohužel často narážejí na
nedostatečné legislativní ukotvení vzdělávání těchto dětí
a složitou spolupráci s odpovědnými orgány v rámci MŠMT, ale i v rámci svých krajů a obcí. V Praze žije nejvíce migrantů z celé ČR, a přesto i zde dochází k nepochopení a rozporům mezi „teorií úředníků“ a praxí škol. ICP dva roky koordinovalo vznik prvního koncepčního materiálu o integraci migrantů v Praze.
V červnu 2014 byla Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválena Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. Tento obsáhlý dokument, na kterém spolupracovalo více než 60 subjektů, obsahuje samostatnou kapitolu Vzdělávání migrantů, v níž jsou popsány problémy, ale navrhnuty i jejich řešení a inovativní nástroje změn.
Tato koncepce je přizpůsobena pražských specifikám, ale mnoho z navrhovaných opatření může být
inspirací pro další kraje
či města ke zlepšení podmínek pro vzdělávání migrantů. Finální podobu koncepce si můžete stáhnout na webových stránkách ICP (http://www.icpraha.com/ke_stazeni).
V případě jakýkoliv dotazů na ICP kontaktujte přímo koordinátorku vzdělávacích aktivit ICP Štěpánku Petrovou (mediator@icpraha.com, +420 774 736 610).

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Cestovní náhrady
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Rozvoj pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Cíle profesního učení
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?

Poradna

Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz