Podpora rozvoje kompetencí v oblasti duševního zdraví pro pedagogy i žáky

Vydáno: 8 minut čtení

Škola má možnost podporovat duševní zdraví či wellbeing dětí a žáků více než kterákoli jiná instituce a zároveň je wellbeing důležitou součástí vzdělávacího procesu. Náš pohled při práci ovlivnilo mimo jiné učení J. A. Komenského, kde nás oslovuje myšlenka rozvoje lidskosti, a učení A. Adlera, zejména potřeba porozumět prožívání a posilovat zdroje, dodávat odvahu. Chceme sdílet, jak podporujeme pedagogy, aby uměli s tímto konceptem nakládat, a jaké je naše další směřování.

Podpora rozvoje kompetencí v oblasti duševního zdraví pro pedagogy i žáky
Sdílení dobré praxe z Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje
Mgr. Bc.
Jitka
Musilová
DiS.
psycholožka, metodička prevence, supervizorka pro oblast školství;
Za podpory Fondů EHP a Norska 2014–2021 v rámci programu Zdraví realizuje tým metodiků prevence při Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickém centru Královehradeckého kraje
projekt Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v

Související dokumenty

Pracovní situace

Syndrom vyhoření a jeho prevence
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Adaptační kurzy
Minimální preventivní program
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Jak na modrou velrybu
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Šikana ve školní třídě
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Poradna

Zmocnění zdravotníka