Podávání léků a poskytnutí první pomoci ve škole

Povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví (dále jen BOZ) dětí, žáků a studentů při vzdělávání (např. v průběhu vyučovací hodiny, v průběhu exkurze) a s ním přímo souvisejících činnostech (např. v průběhu přestávky mezi vyučovacími hodinami) a při poskytování školských služeb (např. při školním stravování) školám a školským zařízením ukládá § 29 odst. 2 školského zákona.

 

Podávání léků a poskytnutí první pomoci ve škole
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou problematiku
Povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů
Opatření k zajištění BOZ dětí, žáků a studentů má MŠMT stanovit vyhláškou. Jak je známo, uvedená vyhláška dosud nebyla vydána. Při určení konkrétních opatření musí proto škola nebo školské zařízení vycházet ze školského zákona nebo z logiky školského zákona.
Školský zákon uvádí jako opatření k zajištění BOZ zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky [§ 164 odst. 1 písm. h)] a dohledu nad žáky při praktickém vyučování (§ 65 odst. 4). Dále v případě praktického vyučování školský zákon odkazuje na právní úpravu danou zákoníkem práce, zahrnující i bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (§ 65 odst. 3).
Poskytování léků dětem nebo žákům, resp. určitá potřebná pomoc poskytovaná školou nebo školským zařízením dětem nebo žákům v souvislosti se zdravotními obtížemi nebo onemocněním dítěte nebo žáka bezesporu patří k opatřením, kterými škola nebo školské zařízení zajišťuje BOZ dětí nebo žáků. Není však v současné době upraveno právním předpisem. Proto je vhodné podmínky, za kterých lze toto opatření k zajištění BOZ použít, zakotvit ve školním řádu školy nebo vnitřním řádu školského zařízení.
Podání léků, resp. potřebná pomoc poskytovaná dítěti nebo žákovi
Pravidla podávání léků, resp. potřebná pomoc poskytovaná dítěti nebo žákovi v souvislosti se zdravotními obtížemi nebo onemocněním dítěte nebo žáka spadají do kategorie školního řádu nebo vnitřního řádu označené jako „podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů“ [§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona].
Uvedená pravidla v podstatě spočívají v určení podmínek, za kterých lze dítěti nebo žákovi lék podat nebo poskytnout jinou potřebnou pomoc. Některé z uvedených podmínek je povinen splnit zákonný zástupce dítěte nebo žáka, některé podmínky musí splnit škola nebo školské zařízení. Uvedené podmínky jsou v podobě posloupnosti jednotlivých kroků shrnuty níže1).
Řízení školy online
Řízení školy online
Povinnost poskytnout první pomoc
Ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, vymezuje obecnou povinnost poskytnout pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění. Tato povinnost se vztahuje na všechny s výjimkou těch, kteří by tak nemohli učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Pokud člověk uvedenou povinnost nesplní, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.2)
Je evidentní, že uvedená obecná povinnost poskytnout první pomoc se vztahuje i na pedagogické pracovníky nebo nepedagogicé pracovníky školy nebo školského zařízení. Na tomto místě uvádím pouze některé poznámky spojené s výkladem uvedené povinnosti:
-
Reálná možnost poskytnout potřebnou pomoc se posuzuje v závislosti na konkrétních okolnostech případu a individuálních schopnostech toho, kdo má poskytnout pomoc (např. poskytnutí pomoci na horské túře, v budově školy).
-
Pomoc může mít podobu poskytnutí prvního ošetření, přivolání lékaře, odvozu k lékaři nebo podání příslušného léku.
V Metodickém pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (ze dne 22.12.2005, čj. 37014/2005-25) jsou stanoveny základní podmínky poskytování právní pomoci a ošetření a postup při poskytování první pomoci a ošetření.
Čl. 8
První pomoc a ošetření
(1)
Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování nebo praktická příprava, zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných a rodiček. O provedených opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i žáky.
(2)
Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů, popřípadě do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.
(3)
Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu.
(4)
Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci stanovuje zvláštní právní předpis.
Shrnutí
Škola a školské zařízení (a v důsledku i zaměstnanci škol a školských zařízení) musí rozlišovat situace, kdy je dítěti nebo žákovi aplikován lék nebo poskytována určitá pomoc podmíněná odborným vyjádřením lékaře, souhlasem zákonného zástupce a proškolením zaměstnanců, a poskytnutí první pomoci, která také může spočívat v aplikaci léku.
1 Zpracováno s použitím odpovědi MŠMT na otázku Je škola povinna podávat zdravotně postiženému dítěti léky? publikované v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 10/2016.
2 Ustanovení § 150 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., v platném znění, zakotvuje obdobnou povinnost poskytnout pomoc, která se však vztahuje pouze na osoby podle povahy jejich zaměstnání povinné takovou pomoc poskytnout.