Počítačové programy pro výrobu a tisk individualizovaných pomůcek

Vydáno:

Každý pedagog potřebuje ve své práci užívat řadu názorných materiálů. To platí při práci s dětmi školními a ještě více s předškolními, daleko největší je ale tato potřeba u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvláště se jedná o žáky s narušenou komunikační schopností (zejména na podkladě vývojové dysfázie, mentálního postižení, poruchy autistického spektra-PAS a dalších diagnóz), a to v běžných i speciálních mateřských a základních školách.

 

 

 

Tyto děti často
hůře rozumějí zadání, významům řady slov, hůře se orientují v čase, vyhovují jim názorné přehledy a tabulky,
někdy
potřebují mít vyobrazený sled činností během školního dne
(tak zvaný režim dne), případně i během jedné vyučovací hodiny – to se týká například dětí s PAS. Pokud jde o dítě neverbální, potřebuje pro dorozumívání s okolím užívat metody augmentativní a alternativní komunikace, tedy v podstatě komunikační tabulky, které bývají zpočátku složeny z fotografií a obrázkových symbolů.
Na trhu je řada hotových pomůcek, často se ale stává, že kupované materiály úplně nevyhovují (například malá přehlednost, příliš mnoho informací, složitéh