Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2021/2022

Článek shrnuje základní činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2021/2022 v základní a střední škole. Pokud se určité části článku vztahují pouze na základní školy nebo střední školy určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

 

září
Začátek školního roku 2021/2022 bude pro výchovného poradce a metodika prevence spojen jak s tradičními činnostmi, tak některými novými aktivitami vyplývajícími z nové právní úpravy, změny RVP nebo z „nestandardního“ průběhu školního roku 2020/2021.
K obvyklým aktivitám patří zejména:
*
vyhodnocení splnění programu poradenských služeb ve škole (viz § 7 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů)a jeho případná aktualizace; přitom je nutné brát v potaz zkušenosti s poskytováním poradenských služeb v průběhu vzdělávání distančním způsobem a návratem žáků k „prezenčnímu“ vzdělávání; inspirací smysluplné změny programu poradenských služeb budou zajisté i Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2021/2022 a Plán hl

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
VP a další poradenští pracovníci
Školní psycholog na základní škole
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence ve 2. pololetí školního roku 2023/2024
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
VP a pedagogicko-psychologická poradna
VP a speciálně pedagogické centrum
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Individuální výchovný plán
Postup obsazování volných pracovních míst
Oblasti plánování zaměstnanců
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba

Poradna

Platová třída zástupce ředitele školy
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce
Několik výchovných poradců ve škole
Školní psycholog a jeho financování
Kvalifikace
Ochrana osobních údajů

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných