Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Článek shrnuje základní činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2019/2020. Jedná se o aktivity, které vykonávají výchovní poradci a školní metodici prevence ve veřejných i neveřejných základních a středních školách. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby školy vycházely z aktuální právní úpravy.

ZÁŘÍ
Na začátku školního roku výchovní poradci a školní metodici prevence začínají poskytovat poradenské služby novým žákům. V tomto směru je vhodné připomenout, že činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence patří ke standardním poradenským službám školy (viz příloha č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění), které jsou novým žákům poskytovány na žádost žáků nebo jejich zákonných zástupců (viz § 1 odst. 2 vyhlášky č. 72/2005 Sb., v platném znění).
Při vymezení konkrétních aktivit, kterými budou výchovný poradce a školní metodik prevence dosahovat cílů vytyčených na školní rok 2019/2020, se mohou nechat inspirovat údaji, souvislostmi a doporučeními uvedenými ve výroční zpráv

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Jak na modrou velrybu
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Evidence pracovní doby ve školství
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Třídní důtka - odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných