P-centrum Plzeň

Vydáno:

„Děti v mé třídě se k sobě chovají hrubě, urážejí se, některé se tu necítí dobře. Mohl bych se s vámi poradit, jak se třídou pracovat?“ „Co můžu udělat pro syna, který se trápí naším rozvodem?“ „S dcerou těžko nacházíme společnou řeč a zdá se, že má teď potíže ve škole. Jak mohu pomoci nám oběma?“ Takové otázky stojí často na začátku spolupráce P-centra a učitelů, škol, dětí i jejich rodičů. Právě na ně i bezpočet dalších hledáme odpovědi, nabízíme možnosti pomoci.

 

P-centrum Plzeň
Mgr.
Veronika
Kondrová,
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s., Plzeň
P-centrum v Plzni existuje od roku 1999. Naší cílovou skupinou jsou děti, žáci všech stupňů škol, jejich rodiče či pěstouni nebo jiné osoby jednající v jejich zájmu, dále školy a pedagogové, třídní kolektivy a metodici školní prevence. Právě primární prevence rizikového chování je tématem naší činnosti. Jinak řečeno, předcházení či minimalizace toho, co je pro děti a mladé lidi ohrožující, škodí jejich zdraví jak duševnímu, tak fyzickému, komplikuje jim zdravý vývoj nebo znesnadňuje život ve škole, v rodině, ve společnosti. Pracujeme tedy s tématem návykových látek nebo činností, dalších forem rizikového chování či situací ve třídě, škole, rodině. S kolektivy zasaženými nebo ohroženými šikanou, s těmi, kdo procházejí náročnou životní situací v kontextu rodiny, školy či vlastního prožívání.
A protože s dětmi a mladými lidmi, kterých se týkají potíže z tohoto spektra, pracují především jejich pedagogové, jsou i oni naší cílovou skupinou. Ať už v rámci vzdělávacích seminářů a kurzů, nebo metodické podpory. Naši lektoři vedou a připravují programy primární prevence jak pro základní, tak i střední školy a učiliště v celém Plzeňském kraji. Poskytují konzultace vedoucím pracovníkům školy a preventistům, provádějí mapování ve školních kolektivech. Poradkyně poskytují individuální konzultace dětem, jejich rodinám.
V rámci naší zejména poradenské práce se teď stále častěji potkáváme i s dětmi a mladými lidmi, kteří nadužívají komunikační technologie, čas tráví ve virtuální realitě. Stále více našich klientů je konfrontováno s kyberšikanou nebo kyberstalkingem, řeší potíže s gamblingem a netolismem. Pro ně aktuálně vytváříme novou on-line platformu, kde o této problematice mohou získat ucelené a přesné informace. Chystáme se realizovat výzkum v oblasti rizik vzniku a rozvoje hazardního hráčství, nadužívání internetu a sociálních sítí u dospívajících. To vše v rámci nového projektu STAND-BY, který bude spuštěn s počátkem nového školního roku. Naši pracovníci budou k dispozici na on-line chatu a v rámci projektu bude zajištěna i návazná poradenská péče.
Základní přehled našich služeb:
Pro školy a učitele
Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování: Program pro třídní kolektivy 2. stupně základních škol zaměřený na prevenci rizikového chování a podporu životních dovedností. Probíhá za aktivního zapojení pedagoga, spolupráce trvá čtyři školní roky. Program je spolufinancován školou.
Roční program primární prevence rizikového chování: Program pro všechny třídní kolektivy zaměřený na prevenci rizikového chování a podporu životních dovedností. Probíhá za aktivního zapojení pedagoga po dobu jednoho školního roku. Program je spolufinancován školou.
Program včasné intervence: Program pro ohrožené třídní kolektivy zaměřený na předcházení nebo zmírnění rizikového chování a problémových vztahů ve třídě.
Mapování: Služba pro učitele pomáhající zorientovat se v situaci ve třídě, ve škole, vztazích mezi žáky a v klimatu.
Metodická podpora: Služba pro pedagogy zaměřená na podporu při realizaci prevence ve škole, pomoc při řešení konkrétní situace ve třídě nebo ve škole.
Specializační kurz prevence rizikového chování: Dvouletý kurz určený metodikům prevence. Splňuje standardy studia k výkonu specializovaných činností MŠMT, zohledňuje čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky PPRCH ve školství.
Supervize pro pedagogy: Služba zaměřená na podporu a rozvoj pracovních schopností, dovedností pedagogů a jejich profesní růst ve formě individuální, skupinové nebo týmové.
Seminář na klíč: Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování určené pro pracovní týmy/skupiny. Téma semináře vychází ze specifických potřeb týmu/instituce. Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu.
Tematický seminář: Vzdělávání zaměřené na konkrétní okruh z oblasti primární prevence rizikového chování. Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu.
Informační servis: Služba zaměřená na předání odborné informace (telefonicky, osobně, e-mailem) z oblasti primární prevence týkající se drogové problematiky a dalších forem rizikového chování.
Pro děti, dospívající a rodiny
Individuální a rodinné poradenství: Práce s dětmi, dospívajícími a mladými dospělými, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním a jeho důsledky, s jejich rodiči a rodinami, osobami blízkými a angažovanými.
STAND-BY: On-line komunikační platforma pro děti a mladé lidi rizikově užívající internet a sociální sítě, případně pro ohrožené patologickým hráčstvím, včetně zajištění návazné péče. (Služby projektu budou poskytovány od 1. 9. 2016.)
Poznámka
Služby jsou certifikované a akreditované dle standardů MŠMT. Více informací najdete na www.cppt.cz.