Osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder: "Týmová práce"- představení osmé dovednosti

Vydáno: 10 minut čtení

Britskou metodiku rozvoje měkkých dovedností Skills Builder již více než rok pomáhají ověřovat a adaptovat čeští učitelé v pilotních základních školách. Na následujících řádcích se dozvíte více o týmové práci, poslední z osmi dovedností, které metodika rozvíjí. Týmová práce společně s vůdčími schopnostmi představují dvojici dovedností zaměřených na oblast mezilidských vztahů. Tento text navazuje na články o základních principech metodiky Skills Builder a dovednostech: „schopnost naslouchat“, „prezentační dovednosti“, „schopnost řešit problémy“, „kreativní myšlení“, „pozitivní nastavení“, „cílevědomost“ a „vůdčí schopnosti“ představených v předchozích číslech.

 

 

 

V celosvětovém měřítku se měkké dovednosti a jejich rozvoj u dětí a mladých lidí v současné době dostávají stále více do popředí zájmu. Děje se tak zejména v souvislostis diskusí nad proměnnou společnosti a nutností změnit systém vzdělání. Rada Evropské unie v rámci doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení definovala osm klíčových kompetencí. Mezi nimi jsou i „personální a sociální kompetence“ a „podnikatelské kompetence“ (Rada 2018)1), které jsou s týmovou prací velice úzce propojeny. V návaznosti na to představují klíčové kompetence jeden ze dvou základních strategických cílů v rámci Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ (MŠMT, 20202)). Metodiku Skills Builder zde SCHOLA EMPIRICA, z. s., představuje jako jednu z ověřených cest, kterou je možné se vydat při rozvoji měkkých dovedností v základních školách.

html>

Související dokumenty

Pracovní situace

Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Školní program EV a jeho tvorba
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Mediální vzdělávání
Bílá kniha
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023
Začínající učitelé
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Odborová organizace
Žákovská a studentská samospráva

Články

Osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder:"Cílevědomost" - představení šesté dovednosti
Osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder: "pozitivní nastavení" - představení páté dovednosti
Osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder: "Vůdčí schopnosti" - představení sedmé dovednosti
Naučme se osm dovedností v rámci metodiky Skills Builder - detailní představení první dovednosti "Schopnost naslouchat"
Naučme se rozvíjet osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder
Naučme se rozvíjet osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder
Naučme se rozvíjet osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder