Ondra nás naučil, jak se stát lepšími

Vydáno:

Naše škola zaznamenala na začátku března nečekaný úspěch, když jeden z našich žáků zvítězil v soutěži odborných dovedností, čímž se nominoval na celostátní soutěž České ručičky. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se nejednalo o žáka s poruchou autistického spektra. Chtěly bychom se s vámi podělit o pozitivní zkušenosti z oblasti inkluzivního vzdělávání.

Ondra nás naučil, jak se stát lepšími
Ing.
Anna
Luxová,
zástupkyně ředitelky školy, VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky, Praha 9
Kateřina
Zídková,
asistentka pedagoga, VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky, Praha 9
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky nabízí několik oborů vzdělávání - od učebního oboru elekromechanik pro zařízení a přístroje přes obory zakončené maturitní zkouškou až po vyšší odborné vzdělávání. V tomto článku bychom se rády věnovaly jednomu z žáků výše zmíněného učebního oboru, ve kterém probíhá teoretická a praktická příprava žáků zaměřená na činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou a opravami elektronických výrobků a zařízení z oblasti výpočetní a organizační techniky, spotřební elektroniky, zabezpečovacích zařízení a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji. Tento obor volí rodiče stále častěji jako vhodnou alternativu pro vzdělávání svých dětí, které mají různé zdravotní problémy. V posledních letech se ve výuce setkáváme s žáky, jimž jsou diagnostikovány poruchy autistického spektra, především Aspergerův syndrom.
Již třetím rokem u nás studuje výjimečný chlapec s přetrvávajícími projevy Aspergerova syndromu, což je porucha autistického spektra, která patří do kategorie pervazivních vývojových poruch. U žáka nejsou narušeny intelektové schopnosti. Primárním důsledkem poruchy jsou potíže v oblasti sociální interakce a komunikace. Můžeme pozorovat časté pohybové stereotypie a manýrismy. Jedná se převážně o jednoduché pohyby, které obvykle používá k relaxaci, aby se uklidnil a uvolnil, nebo naopak aby vybudil nervový systém. K nejběžnějším motorickým stereotypům patří např. mávání či kroucení rukama, různé poskoky, točení se celým tělem či běhání dokola, chození po špičkách, škrabání se ve vlasech atd. Tato porucha psychického vývoje způsobuje, že jsou projevy žáka chápány jako zvláštní a nápadně odlišné od vrstevníků. Žák působí nejistě, mívá problém s adekvátním výběrem slov při vyprávění. Snadno podléhá stresu, po kterém nastupují neurotické projevy. Přesto má náš Ondra velmi dobrou slovní zásobu a výborné matematické schopnosti. Je pravdou, že se hůře soustředí a následně vybavuje sdělené.
V počátcích studia jsme se setkávali s problémy v komunikaci jak mezi žákem a vyučujícími, tak mezi žákem a spolužáky. Žáci nechápali jeho nestandardní chování a zvláštní projevy během vyučování či o přestávkách. Učitelé se ho ve spolupráci s výchovnou poradkyní snažili začlenit do kolektivu třídy a navázali úzkou spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem při MŠ speciální, Praha 8.
Ve druhém ročníku se nám Ondru podařilo společnými silami začlenit do kolektivu třídy i školy. Změnil se přístup spolužáků. Hlavně díky tomu, že během hodin elektroniky a odborného výcviku pochopili, že elektronika patří mezi Ondrovy koníčky a že on je v tomto oboru velice schopný. Vyučující nabádali žáky ke spolupráci právě s ním, protože byli přesvědčeni, že jim pomoc neodmítne a bude rád, že může být prospěšný. V současné době je vysvětlení a pomoc od Ondry ostatním spolužákům na denním pořádku.
Původní projevy šikany, kterých jsme se obávali, se nepotvrdily. Naopak se všichni spolužáci snaží Ondrovi pomáhat, a to i v situacích, které on sám není schopný zvládnout. Oproti prvnímu ročníku se vyučující v této třídě shodují na tom, že se kolektiv změnil k lepšímu. Žáci změnili své názory, přizpůsobili se jiné koncepci výuky, a pokud si všimnou, že se Ondra chová jinak než obvykle, okamžitě tuto skutečnost hlásí vyučujícím. Považujeme to za nejvyšší projev lidskosti a porozumění.
Vzhledem k blížícímu se zakončení studia jsme ve druhé polovině loňského školního roku začali přemýšlet nad úpravou zadání jednotných závěrečných zkoušek. Kontaktovali jsme Mgr. Lenku Michalíkovou ze speciálně pedagogického centra. Ta školu po dohodě s výchovnou poradkyní a Ondrovou maminkou navštívila. Po konzultaci se zástupkyní ředitele, třídní učitelkou a výchovnou poradkyní zhlédla hodinu odborné výuky. Potvrdilo se, že písemné zadání úkolů je pro Ondru náročné, proto doporučila nahradit otevřené otázky v písemné části testu ústním zkoušením, kdy je možné podpořit ho návodnými otázkami. Věříme, že toto opatření povede k úspěšnému zakončení jeho studia. Stále přemýšlíme o tom, jak ho nechat vyniknout už nyní. Je nadaný a chceme, aby zažil pocit úspěchu. Považujeme to za ideální motivaci nejen ke zkouškám, ale i do života.
Každoročně se vybraní žáci třetích ročníků učebních oborů účastní soutěže odborných dovedností. Ve dnech 1. až 2.3.2016 soutěž pořádala Střední průmyslová škola v Hronově. Rozhodli jsme se dát možnost vyniknout Ondrovým schopnostem a delegovali ho na soutěž, která je dvoudenní. Vyvstaly obavy z odloučení Ondry od rodiny. Proto jsme kontaktovali organizátory, kteří byli velice vstřícní, a domluvili se s nimi, že žáka na soutěž doprovodí jeho otec. Soutěže se zúčastnilo dvanáct družstev z renomovaných škol z téměř celé České republiky. V jednotlivcích obsadil Ondřej první místo a nominoval se do finále soutěže České ručičky v Brně. Vítězství v soutěži je považováno v první řadě za Ondrův osobní úspěch. Poděkování patří jeho rodičům, pracovníkům školy i speciálně pedagogického centra.
Ondra je názorným příkladem inkluze. Vždyť on sám i všichni u nás ve škole - žáci i učitelé - se museli naučit lépe komunikovat, vycházet si vstříc, nacházet kompromisy v jednání a změnit své chování vůči sobě navzájem i vůči ostatním.

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Školy s rozšířenou výukou
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Individuální vzdělávací plán
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Školní psycholog na střední škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga

Poradna

Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí