Ohrožený břichomluvec

V současnosti narůstá počet dětí, u nichž se vady výslovnosti nebo jiné projevy narušené komunikační schopnosti manifestují ještě v době školní docházky. Tedy v době, kdy je k cílenému procvičování již možné využít čtení. Pro věkovou skupinu devět let a starší je nabídka odborně strukturovaných logopedických materiálů mizivá, ale jak ukazuje praxe, velice potřebná a žádaná.

Ohrožený břichomluvec
PhDr.
Renata
Škaloudová,
školská logopedka
Pavel
Koutský,
akademický malíř
Vytvořili jsme zábavné pracovní listy, které jsou založeny především na faktu, že podložení hlásky čteným písmenem usnadňuje proces její fixace v řeči. Nejedná se tedy o „návod“ na vyvozování, ale právě o podporu upevnění hlásek již vyvozených, ale dosud nezautomatizovaných ve výslovnosti. Kromě čtení nabízí publikace i další související typy činností.

Pracovní listy jsou využitelné v základních školách logopedických, základních školách praktických, ve školách pro děti se sluchovým postižením, v běžných základních školách, na odborných logopedických pracovištích, v pedagogicko-psychologických poradnách nebo speciálně pedagogických centrech a také v domácích podmínkách čtenářů.
Jejich náplň tvoří texty a úkoly, které bývají problematické z hlediska výslovnosti. V úvodu naleznete návod k činnostem.
Pracovní listy jsou rozděleny do složek podle hlásek nebo hláskových skupin a řazeny podle náročnosti buďto sluchově diferenciační, nebo motorické (K – T, měkčení, L, sykavky ostré, sykavky tupé, kombinace obou řad sykavek, R, L – R, Ř). Hláskové skupiny obsahující R a Ř jsou navíc členěny podle shluku s artikulačním okrskem (TR, DR, PBMVF + R, sykavky + R, KGHCH + R, stejně tak u Ř). Snažili jsme se dodržet vývojovost, takže například složka na měkčení neobsahuje kombinace sykavek, R ani Ř.
Složky mají vždy stejnou strukturu, s výjimkou poslední. Ta obsahuje dva tzv. supertěžké texty, v nichž jsou použity všechny rizikové prvky výslovnosti.
V úvodu každé složky je srozumitelně připomenuto správné postavení mluvidel, uvedena cvičná slova a krátké, mírně absurdní čtení na zkoušku. Pro ukázky volíme složku s ostrými sykavkami:
S a Z jsou ostré sykavky, C polosykavka. Při syčení jsou totiž koutky úst zaostřené jako při úsměvu. Hlavně pozor na jazyk – nesmí být mezi zuby, ale schovaný za těmi spodními. Pro jistotu si hlídej lehce scvaknuté stoličky, jako když máš žvýkačku. A pamatuj si – C je krátký zvuk, S a Z dlouhý. S je tiché, Z hlasité. To je zmatek, co?
Zajíc se cpe.
Zajíc se cpe zelím.
Zajíc se cpe samým cizím zelím.
Zajíc se nacpal samým cizím zelím a chce spát.
Zajíc zametl stopy, zalezl do sena a spí.
Ani nemusel sfouknout svíci.
Obsah hlavního textu je vždy zaměřen tak, aby oslovil zamýšlenou věkovou kategorii. Reflektuje její zájmy a způsob vyjadřování, což je i důvodem volby použitého slovníku, včetně některých nespisovných nebo slangových výrazů.
„Hody hody...“ zkusmo cukám pomlázkou. Zuzka, Simona i Cilka se smějí a utíkají k Sázavě. Chci je chytit, ale sklouznu po slizkém bahně do vody. Cilka mi chce pomoct, ale ucukne: „Fuj! Co se ti to blemcá v kapse?“
No jasně, zapomenutý kapesník plný lupínků! Původně suchých. Teď jsou celé nacucané sázavskou vodou.
Jak mám snahu kapesník vysypat, plácnu tu směs Cilce na světlou blůzu, na sametovou sukni, kousek spadne i na kecky. To je ostuda!
„Odpusť, Cilko,“ zkusím se omluvit. Ale Cilka mě sjede studeným pohledem a odchází.
Jedná-li se o složku s hláskovými skupinami, textem následuje za doplňování inkriminovaných hlásek, respektive písmen. Takový pracovní list je využitelný i formou doplňovacího diktátu.
„Hody hody...“ .ku.mo .ukám pomlá.kou. .u.ka, .imona i .ilka .e .mějí a utíkají k .á.avě...
Čtení s porozuměním bývá někdy pro žáky komplikované, proto je mu věnován další pracovní list, kde jsou otázky k hlavnímu textu.
Kluk se jmenuje .................
Holky se jmenují ................
Lupínky jsou ....................
Cilka má na sobě ................
Poslední pracovní list každé složky vyzývá čtenáře k vlastním nápadům, vymezeným ovšem danou hláskou nebo hláskovou skupinou.
Vymysli slova, ve kterých je C, S nebo Z. Když jich bude víc, máš velkou pochvalu.
země ............................
zvíře ...........................
jídlo ...........................
sport ...........................
Lego je .........................
Z ciziny k nám jezdí ............
Na okně visí ....................
Za deseti složkami je luštění (mřížka s obrázky s akcentací té které hlásky nebo hláskové skupiny), které je postaveno na hláskové analýze. Po pojmenování obrázku zapíše luštitel do tajenky vždy třetí písmeno slova. V tajenkách jsou názvy sportů. Při zachování vývojovosti šlo v několika případech o jazykový oříšek: zkuste si například vymyslet slovo, které obsahuje kombinaci sykavek bez R a Ř, na třetím místě má „é“, je namalovatelné a dětem známé! My máme „švédskou bednu“, protože „slévač“ se nám zdál poněkud neuchopitelný... Správná řešení naleznete v závěru publikace.
Grafické zpracování publikace a použité typy písma odpovídají věkové kategorii, pro kterou je určena.
Věříme, že Ohrožený břichomluvec najde uplatnění ve školách, na odborných pracovištích zabývajících se logopedií nebo čtenářskou gramotností i v rodinách školáků. Ale hlavně doufáme, že pobaví.

Související dokumenty