Novely některých právních předpisů a jejich důsledky

Vydáno:

Cílem článku je popsat podstatu novel některých právních předpisů, které byly publikovány ve Sbírce zákonů v srpnu roku 2019, a načrtnout jejich základní důsledky důležité pro činnost školských poradenských zařízení a škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Názorné předání těchto informací je podpořeno příklady a shrnujícími schématy.

Novely některých právních předpisů a jejich důsledky
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
právnička, specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.
Novely právních předpisů
V srpnu roku 2019 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny novely některých právních předpisů, a to
*
nařízení vlády č. 195/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí,
*
vyhláška č. 196/2019 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství; uvedenou vyhláškou byly novelizovány následující vyhlášky:
vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška č. 14/2005 Sb.“),
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška č. 48/2005 Sb.“),
vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 74/2005 Sb.“),
vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen „vyhláška č. 27/2016 Sb.“).

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Nařízení vlády

123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Pracovní situace

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Malotřídní základní škola - legislativa
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Plány činnosti - srpen 2021
Novela vyhlášky o školním stravování
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Malotřídní základní škola
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Málotřídní školy a pracovněprávní vztahy
Málotřídní

Poradna

Sloučení škol
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Míra vzdělávací povinnosti
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Směrnice
Akce v mateřské škole přes noc
Přijetí cizince do základní školy
Jmenování ředitele
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Pracovní náplň
Nekomunikace
Dobrovolnická práce
Zřizovatel