Nezapomínejme na dospívající s dyslexií...

Vydáno:

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s ním spojená problematika inkluze bývají poslední dobou tématy mnohých diskusí mezi odborníky i laickou veřejností. Takové diskuse mohou být navíc podněcovány obrazem mediální reality českých médií. Na stránkách Školního poradenství v praxi se budeme v následující sérii článků věnovat dospívajícím s dyslexií, kteří patří podle platné školské legislativy mezi skupinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Právě proto by jim v rámci vyučovacího procesu měla být věnována zvýšená pozornost.

Nezapomínejme na dospívající s dyslexií...
PhDr.
Hana
Burešová,
Ph.D.,
katedra českého jazyka a literatury PdF UHK
Dyslexie u dospívajících
Z definice dyslexie vyplývá, že se jedná o specifickou poruchu učení, která v různé míře a s různou intenzitou a kombinací deficitů kognitivních funkcí postihuje čtenářský výkon jedince (srov. Matějček, 1993; Zelinková, 2015; Pokorná, 1997/2010; Bartoňová, 2004; Michalová, 2001; Krejčová a kol., 2014). Pokud se s takovým žákem začne pracovat na odpovídající úrovni již na prvním stupni vzdělávání (viz cílená intervence a reedukace), zpravidla může dojít ke kompenzaci obtíží.
V průběhu našeho výzkumného šetření (více v následujícím seriálu článků) se však ukázalo, že takový model není v našem školství plnohodnotně využíván. Při přechodu na vyšší stupně vzdělávání se mohou projevy dyslexie znovu objevit, resp. při nedostatečné kompenzaci mohou ještě zesílit, zejména pak při práci se studijním textem, kdy je potřeba ovládat vedle elementárního čtení i čtení pokročilé, mj. čtení s porozuměním.
Mezinárodní analýza mapující problematiku podpůrných opatření určených pro dospívající s dyslexií1) v partnerských zemích (Lotyšsko, Bulharsko, Česká republika a Turecko) dokládá, že „[č]ím vyšší stupeň studia žáci s dyslexií navštěvují, tím nižší míra podpůrných opatření je jim poskytována, což rovněž kontrastuje s jejich reálnými potřebami. V průběhu edukačního procesu se bezpochyby mění kvalita a charakter poskytovaných služeb, avšak jejich množství by nemělo klesat (...) Propast mezi teoretickou znalostí vhodných přístupů k žákům s dyslexií a doporučeními stanovenými poradenskými pracovníky na jedné straně a praktickým využíváním podpůrných opatření ve školách na druhé straně je pozoruhodná. Taková situace vede k diskriminaci žáků s dyslexií“ (DYS-centrum, 2015, s. 40).
Z kazuistiky
Žák P. docházel do 9. třídy běžné základní školy a bylo mu 14 let. Při vstupním rozhovoru v rámci našeho výzkumného šetření (školní rok 2015/2016) uvedl, že byl na podnět školy vyšetřen v PPP, kde mu byla diagnostikována dyslexie, dysgrafie i dysortografie, z podpůrných opatření mu byla uznána vyšší časová dotace na přípravu a testování, mohl také psát doplňovací verze diktátů. K diagnostice žákových obtíží však došlo až po přechodu na druhý stupeň ZŠ, na prvním stupni tedy nebyly jeho obtíže kompenzovány a byl vzděláván stejným způsobem jako žáci intaktní. V rozhovoru se žák také zmínil, že má ve škole možnost navštěvovat přípravný kurz k přijímacím zkouškám, nejednalo se však o reedukace určené žákům se SPU, ale o tradiční doučování gramatického učiva. Jeho obtíže se podle něj projevovaly nejvíce v jazykových předmětech (zapomínání písmen při psaní, potřeba delšího času na čtení - nezvládnutá technika čtení, potřeba většího soustředění na práci, problémy s přesným vyjadřováním, pracovní pamětí a tempem).
Čtení s porozuměním, čtenářské strategie a možnosti intervence u dospívajících s dyslexií
Dovednost číst s porozuměním je dnes spojována s pojmem funkční gramotnost, tj. dovednost funkčně využívat čtení a psaní v konkrétních komunikačních souvislostech, které jsou podstatné pro život a rozvoj příslušného jedince (srov. Šebesta, 2005; Doležalová, 2005). Zvláště z těchto důvodů je případná intervence ze strany vyučujícího nebo jiného pověřeného pracovníka ve škole velmi potřebná. Bývá ale u žáků s dyslexií oslabena vedle prostého dekódování textu i oblast porozumění čtenému? Shrnutí stavu a vývoje pojetí daného tématu v českém i zahraničním prostředí předkládá ve své studii K. Špačková (2016). V závěrech uvádí, že pokud je porozumění čtenému narušeno, „je na rozdíl od dětí se specifickou poruchou porozumění či od obecně slabých čtenářů narušeno sekundárně. Příčinou slabého porozumění jsou v těchto případech slabé dekódovací schopnosti dítěte“ (Špačková, 2016, s. 104).
Co ale dělat se žákem, u kterého nedošlo ke kompenzaci obtíží souvisejících s dyslexií na prvním stupni vzdělávání? Pro rozvoj čtení s porozuměním lze vnímat jako efektivní programy zaměřené na rozvoj strategií porozumění textu a jazykových dovedností. Zde můžeme hledat inspiraci v zahraničních výzkumech a vzdělávacích programech. Za zmínku například stojí komplexní program rozvoje čtenářských dovedností (EmpowerTM Reading) kanadské psycholožky M. Lovett (srov. Lovett a kol., 2008; Krejčová, 2016). Program se zaměřuje na dvě klíčové oblasti: nácvik techniky čtení a čtení s porozuměním.
Porozumění čtenému textu lze účinně rozvíjet výukou čtenářských strategií. Někteří možná ještě mylně předpokládají, že čtení s porozuměním lze dosáhnout v průběhu času. Odborníci na didaktiku mateřského jazyka se však shodují, že se nejedná o záležitost zcela zautomatizovanou, ale že naopak vyžaduje aktivní účast lidského vědomí (Šebesta, 2005). Tento fakt dokazují mimo jiné i přetrvávající špatné výsledky, kterých dosahují čeští žáci v mezinárodních výzkumech čtenářské gramotnosti PISA.2)
Terminologickému vymezení čtenářských strategií a dovedností se věnuje bohatá domácí i zahraniční literatura (srov. Najvarová, 2008; Hejsek, 2015; Robb, 1996). Souhrnně lze oba termíny odlišit jako záměrné, zaměřené postupy (tj. čtenářské strategie) a plně automatizované činnosti (tj. čtenářské dovednosti). Díky čtenářským strategiím se žáci učí přemýšlet nad způsobem své práce s textem, sledují, co se děje v jejich hlavách během čtení. Učitel u svých žáků rozvíjí kromě znalostí a dovedností také schopnost o svých znalostech a dovednostech přemýšlet, uvažovat o svých procesech učení a myšlení. Zejména při práci s náročnějšími texty zpravidla začínáme přemýšlet nad tím, co by nám mohlo pomoci se se složitým textem vyrovnat, vědomě tedy hledáme vhodné strategie, postupy práce. Ačkoli obě činnosti směřují ke stejnému cíli, liší se tedy záměrností a stupněm zautomatizování. „Čtenářské strategie, které si žák zautomatizuje a používá je, aniž si je uvědomuje, se stávají čtenářskými dovednostmi“ (Najvarová, 2010, s. 50-51).
To, že recepci textu podstatnou měrou ovlivňují metakognitivní procesy i dosavadní všeobecné znalosti příjemce textu, dokládají i další odborníci (srov. Gavora, 1992; Mareš, 2013). Závěrem bychom tedy chtěli říci, že učitel by měl v rámci vyučování zohledňovat aktuální stav žáka a způsob, jakým žák s výchozím textem pracuje, pomáhat mu hledat vhodné postupy a strategie a reflektovat vlastní práci s textem. Takovému přístupu odpovídá konstruktivistický model vyučování, o kterém se zmíníme v dalším článku. Následně se budeme věnovat představení výzkumného šetření, které se zaměřovalo na využití Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) při práci s dospívajícími s dyslexií.
ZDROJE
-
BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3613-3.
-
DOLEŽALOVÁ, J. Funkční gramotnost: proměny a faktory gramotnosti ve vztazích a souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-115-5.
-
GAVORA, P. Žiak a text. Bratislava: SPN, 1992.
-
HEJSEK, L. Rozvoj čtenářské gramotnosti v procesu základního vzdělávání. Olomouc: UPOL, 2015. ISBN 978-80-244-4535-9.
-
KREJČOVÁ, L. Komplexní program rozvoje čtenářských dovedností: inspirace ze zahraničí. Školní poradenství v praxi. 2016, roč. 4, č. 16, s. 20-23.
-
KREJČOVÁ, L. a kol. Specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Brno: Edika, 2014. ISBN 978-80-266-0600-0.
-
LOVETT, M. A Developmental Approach to Reading Disability: Accuracy and Speed Criteria of Normal and Deficient Reading Skill. Child Development. 1987, roč. 58, s. 234-260.
-
LOVETT, M. a kol. Preparing teachers to remediate reading disabilities in high school: What is needed for effective professional development? Teaching & Teacher Education. 2008, roč. 24, č. 4, s. 1083-1097.
-
MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
-
MATĚJČEK, Z. Dyslexie - specifické poruchy čtení. Jinočany: H & H, 1993. ISBN 80-85467-56-9.
-
MICHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních: materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001. ISBN 80-7311-000-8.
-
NAJVAROVÁ, V. Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. Pedagogická orientace. 2008, č. 1, s. 7-21.
-
Podpůrná opatření pro dospívající s dyslexií: mezinárodní analýza. Praha: DYS-centrum, 2015.
-
POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-135-5.
-
POKORNÁ, V. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-773-2.
-
ROBB, L. Reading strategies that work: teaching your students to become better readers. New York: Scholastic Professional Books, 1996.
-
ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0948-7.
-
ŠPAČKOVÁ, K. Dyslexie: narušení čtenářských dovedností v oblasti dekódování i porozumění textu? Psychologie pro praxi. 2016, č. 1-2, s. 95-107. ISSN 1803-8670.
-
ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-7367-514-1.
1 Průzkum je součástí projektu Mobility od Educational Services for Adolescents with Dyslexia (Podpůrná opatření pro dospívající s dyslexií), který byl podpořen programem Erasmus+, klíčová aktivita 2: Strategické partnerství (2014-1-LV01-KA200-000500). Cílem projektu je upozornit na důležitost zvyšování dostupnosti vzdělávacích služeb pro dospívající s dyslexií a dalšími SPU ve všeobecném vzdělávání. V rámci projektu byli dotazováni učitelé, žáci (s dyslexií) a rodiče (žáků s dyslexií).
2 Z výsledků tematické zprávy k rozvoji čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/2016 (ČŠI, 2016) vyplývá, že problémy s porozuměním čtenému se navíc prohlubují s narůstajícím věkem českých žáků. Zatímco žáci šestých ročníků zvládli test zaměřený na čtení s porozuměním v průměru na 71%, středoškoláci jen na 48%. Dostupné z: https://portal.csicr.cz/Clanek/957 [cit. 18-09-2018]. O naléhavosti vymezené problematiky svědčí i Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, zveřejněný MŠMT pro pětileté období 2013-2018.