Multikulturalita neformálně

Vydáno:

Multikulturní výchova a interkulturní vzdělávání jsou dnes již poměrně známými pojmy, které si několik let hledají své pevné místo v českém povědomí i v celé společnosti. V našich podmínkách je pojem multikulturní výchova částečně chápán jako zastřešující termín obecně zahrnující práci pedagogů s diverzitou, kam spadá široké spektrum mezilidských vztahů a interakcí. Potřebu výchovy umožňující zlepšení vzájemné komunikace, rozvoje tolerance a vzájemného respektu často potvrzují naše každodenní zážitky a zkušenosti.

Multikulturalita neformálně
Mgr.
Pavlína
Částková
 
Ph. D., PdF UP v Olomouci, metodička projektu Síť multikulturních otevřených klubů, mentorka pro I. stupeň v projektu Vzdělávání pedagogů pomocí
Mgr.
Jana
Randa
 
školitelka, metodička projektu Síť multikulturních otevřených klubů
Uvedená problematika je pedagogy i lektory často řešena z mnoha úhlů, a to jak na úrovni formálního, tak neformálního vzdělávání. V oblasti
neformálního vzdělávání
je multikulturní výchova více či méně systematicky podporována a rozvíjena prostřednictvím finančních dotací a grantových projektů. Jedním z nich je projekt Síť multikulturních otevřených klubů - prevence rizikového chování žáků a podpora pozitivního sociálního chování, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0040 (dále jen „SMOK“). Tento projekt byl vytvořen za účelem poskytnutí prostoru pro bezpečné setkávání se s cizím, jiným nebo neznámým.
Součástí projektu bylo
vytvoření metodických příruček
pro lektory volnočasového vzdělávání, které umožní efektivně pracovat s problematikou diverzity a především předloží odpovědi na klíčovou otázku, jak (a zda vůbec) lze rozvíjet téma multikulturality a nacházet v něm pozitivní impulzy pro rozvoj osobnosti mladého člověka. Celkem byly vytvořeny
čtyři metodické příručky prezentující dílčí prvky interkulturního vzdělávání a jejich praktickou aplikaci do praxe volnočasového pedagoga.
Publikace se tematicky dotýkají různých témat, která prezentují prostřednictvím několika více či méně odlišných přístupů.
První z příruček nesoucí název Poznáváme svět všemi smysly, od autorek Dominiky Stolinské a Pavlíny Částkové, je určena pro pedagogy pracující s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Vzhledem k profesnímu zaměření autorek jsou obsahem publikace metodická doporučení pro uplatňování přístupu kompetenčního učení v prostředí neformálního vzdělávání. První část se zaměřuje na
krátkou prezentaci teoretických východisek
s akcentem na aktuální pojetí dané problematiky. Druhá část pak prezentuje návrhy různých aktivit, které poskytují prostor k uplatnění osobnostního přístupu každého lektora, který je realizuje. V aplikační části jsou záměrně voleny často obecně známé činnosti, u kterých je zdůrazněna prostupnost osobnostně-sociální a multikulturní výchovy. Přestože je metodika určena především lektorům angažujícím se v neformálním vzdělávání, je rovněž použitelná pro formální vzdělávání a další zájemce o danou oblast. Cílem publikace je především
podnítit zájem lektorů o rozšíření jejich vlastní kompetenční základny
a umožnit jim získat inspirativní nadhled nad realizací různých typů aktivit.
S kým tady žiju
je v pořadí druhá publikace pro práci s dětmi mladšího školního věku. Autorky Jitka Plischke a Jaroslava Ševčíková vycházely při její tvorbě z konstruktivistického pojetí a pracují zejména s pojmy multikulturalismus, etnikum, menšina a většina, migrace, postoj, náboženství a jejich vnímáním. V úvodním textu jsou prezentovány
základní teoretické informace
zaměřené tematicky i didakticky. Prostřednictvím edukačních cílů je kladen důraz na afektivní (pocitovou) složku osobnosti. Součástí publikace je soubor aktivit, které jsou jednotně koncipovány do originálního příběhového vyprávění s námětem (náboženské) odlišnosti. Na příběhy navazují úlohy obvykle tvořivého charakteru, které nabízejí lektorům variabilní práci dle aktuálních podmínek volnočasové praxe.
Třetí metodikou vzniklou v rámci projektu SMOK je Objevování,jež nese podtitul Sbírka inspirací z přístupu anti-bias.Je určena pro pedagogy pracující s mladými lidmi ve věku od 14 let. Autorky Alena Felcmanová a Jana Randa v ní přinášejí, jak podtitul napovídá,
ochutnávku metod a úvah z protipředsudkového vzdělávání
(bias= angl. předpojatost). Tento přístup není zatím v České republice moc rozšířený, ačkoliv například v sousedním Německu je intenzivně rozvíjen již více než deset let. Přístup anti-biasvychází ze základní úvahy, že pro otevřenost člověka k jinakosti je prvním krokem reflexe a přijetí vlastní identity. To se projevuje také v hlavních cílech přístupu, kterými jsou:
 
posílení vlastní identity,
 
respekt k druhým,
 
kritická reflexe předsudků a diskriminace,
 
aktivizace jednání proti diskriminaci.
Publikace má sloužit jako
podpůrný materiál pro objevování rozmanitosti
i s ní spojených nástrah. Ke každému z cílů je možné nalézt jednoduché aktivity rozvíjející vnímavost a sebereflexi aktérů. Samotní lektoři mohou ocenit jednotlivé nástroje a tipy, jak lze pomocí reflexe posunout zaměření aktivit zacílených na poznávání jiných „kultur“ k objevování vlastní identity, osobnosti a naší role ve společnosti. V současné době ochutnávku přístupu zprostředkovávají několikrát ročně také Varianty, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni (http://varianty.cz). Úvodní kurzy k přístupu anti-bias je možné absolvovat pro doplnění si metodiky o zážitkový rozměr.
Autorkou poslední z řady metodických příruček vycházejících z individuálního transkulturního přístupu je Petra Antošová. V publikaci
Multikulturní víkend
nabízí několik inspirací, jak připravit pro skupinu mládeže ve věku od 14 do 18 let víkendový prožitkový kurz zaměřený na kulturní rozmanitost. Po úvodní teoretické části, ve které čtenáře seznamuje se základními termíny, přístupy, výzvami a úskalími multikulturní výchovy, nabízí pedagogům mnoho praktických tipů a rad. V metodice popsaný program se snaží nabourávat zažité stereotypy a prostřednictvím
individuální zkušenosti každého z účastníků
(i lektorů),
týmové práce a prožitku
objevovat nové a cizí prostřednictvím toho, co již známe - sebe sama. Příručka je praktickým pomocníkem pro ty, kteří mají i nemají s multikulturní výchovou předchozí zkušenosti.
Přestože každá z prezentovaných publikací stručně a srozumitelně předkládá teoretická východiska problematiky, jejich hlavním obsahem je především praktická aplikace, tzn. konkrétní aktivity, které můžeme snadno uplatnit při práci s dětmi a mládeží. Věříme, že zde předložené texty poslouží jako inspirace k tomu, aby naše dosavadní práce nabyla nových profesních kompetencí a naplnila rostoucí možnosti i potřeby dětí a mládeže, se kterými pracujeme v jejich volném čase. V rámci projektu vznikly také další metodické materiály s multikulturní tematikou, které jsou přístupné na www.askcr.cz/publikace.

Související dokumenty