Metodik prevence

Vydáno:

Vychovatelka školní družiny se účastní studia pro školní metodiky prevence. Může jí být přiznán specializační příplatek a zároveň snížen pracovní úvazek?

 

Metodik prevence
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platné znění
-
nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
-
vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění
ODPOVĚĎ:
Odpověď na dotaz vychází z předpokladu, že se jedná o veřejnou školu (zřízenou státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí).
Specializační příplatek
Dotaz zřejmě směřuje do doby, kdy paní vychovatelka úspěšně absolvuje studium pro školní metodiky prevence, které je v § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., v platném znění, zařazeno do studia k výkonu specializovaných činností. V tomto případě se specializovanou činností chápe prevence sociálně patologických jevů. Uvedené studium trvá nejméně 250 vyučovacích hodin a ukončuje se obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.
Podle § 133 zákoníku práce se pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně. Jedná se o tzv. specializační příplatek pedagogického pracovníka.
Shrňme, že se předpokládá, že paní vychovatelka úspěšně absolvuje studium k výkonu specializovaných činností (a to studium k výkonu činnosti, kterou je prevence sociálně patologických jevů) a vykonává činnost metodika prevence. Tehdy má nárok na poskytování specializačního příplatku ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.
Snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti
Z dotazu dovozuji, že směřuje nikoli ke „snížení pracovního úvazku“, ale k možnosti snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti při zachování stávajícího úvazku.
Snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti upravuje nařízení vlády č. 75/2005 Sb., v platném znění, a to pouze ve vztahu k výchovnému poradci (§ 3 odst. 3) a metodikovi informačních a komunikačních technologií (§ 3 odst. 4). Metodikovi prevenci podle současné právní úpravy nelze snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti.
V případě, že by byl dotaz skutečně zaměřen na snížení pracovního úvazku, je nutné uvést, že pracovní úvazek je typicky sjednán v pracovní smlouvě a nelze jej jednostranně snížit. Na snížení (ale i zvýšení) pracovního úvazku je nutné se se zaměstnancem dohodnout.

Související dokumenty

Pracovní situace

Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků