Kvalitní programy prevence ve školách

Následující článek je určen především pro ředitele škol, školní metodiky prevence, školní psychology a výchovné poradce. Jeho cílem je čtenáře seznámit se základními parametry systému certifikací programů primární prevence, který si klade za cíl poskytnout školám jednoduché vodítko, jak nalézt ověřené a kvalitní programy prevence.

Kvalitní programy prevence ve školách
Bc.
Roman
Petrenko,
výzkumný pracovník pro oblast primární prevence rizikového chování, Národní ústav pro vzdělávání
PhDr.
Lucie
Myšková,
Ph.D.,
psycholožka, odbornice pro oblast ústavní výchovy a primární prevence rizikového chování, Národní ústav pro vzdělávání
Moderní trendy v pedagogice směřují k budování podpůrného a bezpečného prostředí pro žáky. Do popředí se dostává otázka tvorby dobrého třídního kolektivu a klima školy. K tomu napomáhá i dobře zvládnutá práce školy na poli prevence. Pod prevenci spadají různá opatření zaměřená na účinnou ochranu a zachování duševního i fyzického zdraví žáků a studentů. Cílem je zabránit vzniku problému, či alespoň oddálit jeho nástup a minimalizovat možné následky. V širším pojetí je pak prevencí i výchova ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování, psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací.
Výkonem procesu kontroly kvality programů prevence pověřilo MŠMT Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Hodnocení kvality programů primární prevence se provádělo už v letech 2006 až 2011. Tehdy však zahrnovalo pouze oblast prevence užívání návykových látek. V roce 2012 byly standardy a další materiály upraveny a rozšířeny tak, aby certifikace mohly pokrývat všechny oblasti rizikového chování včetně šikany, rasismu, záškoláctví nebo poruch příjmu potravy. Od roku 2013 pak hodnocení programů pokračuje podle modifikovaných pravidel. Pro organizace je proces dobrovolný, o případné posouzení svých programů žádají NÚV ze své iniciativy. K získání certifikátu je nutné naplnit standardy odborné způsobilosti.
Celý proces vypadá v reálu tak, že se organizace poskytující preventivní programy seznámí na webových stránkách NÚV s požadovanými náležitostmi. Pro zájemce o certifikaci pořádá NÚV pravidelné semináře, kde jsou nároky, které je pro udělení certifikátu nutné splnit, detailně představeny a vysvětleny. Standardy odborné způsobilosti i veškeré další dokumenty jsou volně přístupné a každá organizace tak přesně ví, podle jakých kritérií bude její práce hodnocena, aby předepsané požadavky na kvalitu splnila. Nároky to nejsou malé. Podmínkou udělení certifikátu je například to, že lektoři programů jsou pod pravidelnou supervizí.
Po přípravě kontaktuje organizace NÚV, domluví si termín návštěvy certifikačního týmu a zašle požadovanou dokumentaci. Certifikační tým se skládá vždy ze tří speciálně proškolených odborníků s dlouholetou praxí v prevenci. Ti mají za úkol jednak detailně zkontrolovat zaslanou dokumentaci, hlavně ale v domluvený den cestují do organizace a účastní se programu, aby mohli vidět, jak lektoři organizace pracují přímo s dětmi. V organizaci dále probíhají rozhovory se zaměstnanci a diskuse nad fungováním organizace. Důraz je kladen také na metodický charakter certifikací. Certifikační tým dává organizaci doporučení, co a jak dále zlepšit.
Následující mapa ukazuje počty certifikovaných organizací, které mají v příslušném kraji své sídlo, a v závorkách počty certifikovaných všeobecných, selektivních a indikovaných programů, které organizace nabízejí.
Za poslední dva roky, kdy běží hodnocení kvality pro všechny typy rizikového chování, už kontrolou prošlo více než 50 organizací. Celkem 16 hodnocených programů nároky nesplnilo. U většiny ale bylo shledáno naplnění požadovaných standardů a 85 programů tak obdrželo certifikát kvality. Nabídka certifikovaných programů je největší v Praze, Středočeském, Jihočeském a Jihomoravském kraji. V Pardubickém či Královéhradeckém kraji sídlí málo certifikovaných organizací, ale své certifikované programy tu nabízí několik organizací z jiných krajů, takže celková nabídka je zde podobná jako v dalších krajích. Malé pokrytí certifikovanými programy prevence zatím nabízí severozápad republiky - Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj.
Další informace k certifikacím a zásadám poskytovaní efektivní prevence, stejně jako seznam certifikovaných programů a organizací, naleznete na webových stránkách www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace. Pokud jako ředitelé škol či školní metodici prevence uvažujete, jaké organizace si do školy k prevenci přizvat, je pro vás k dispozici nejen tento seznam, ale také vyhledávač, kde můžete jednoduše dohledat organizaci, která působí ve vašem kraji a má certifikovaný program na konkrétní typ rizikového chování na jednotlivých úrovních školské primární prevence. Ředitelé tak mají záruku, že program, který do svých škol vpustí, splňuje nároky kladené standardy odborné způsobilosti poskytovatelů a programů školské primární prevence rizikového chování. Takové programy vycházejí z nových poznatků v oblasti primární prevence, procházejí evaluací, lektoři pracují pod supervizí a splňují kvalifikační nároky atp. Ředitelé tak mají možnost vybírat kvalitní, efektivní a ověřený program.