Koncepční vzdělávání odborníků na řešení šikany, 1. část

Vydáno: 8 minut čtení

Šikanování ve školách je epidemicky rozšířený fenomén, který způsobuje mnoho utrpení a bolesti1), 2). Úhelným kamenem obratu v boji proti školnímu šikanování je účinné vzdělání pedagogů a dalších odborníků na různých úrovních. Vzdělání všech těch, kteří se setkávají se šikanou tváří v tvář (i když často o tom ani nevědí), ale i těch, kteří se v rámci svého povolání dotýkají následků u obětí i u dalších přímých a nepřímých účastníků šikany. Jestliže budou tito lidé kvalitně připraveni, mohou šikaně předcházet a významněji ji omezovat, mohou ji zachytit v počátečních stadiích a účinně a bezpečně ji léčit. A pokud se už šikana rozvine do pokročilé podoby, budou někteří z nich - specialisté - schopni destruktivní škody zastavit3).

Koncepční vzdělávání odborníků na řešení šikany
Nezbytný krok k překonání nahodilé a nesystémové přípravy pedagogů a dalších odborníků
PhDr.
Michal
Kolář
 
etoped a psychoterapeut
ÚVODEM
Dosavadní vzdělávání odborníků na řešení šikany lze charakterizovat v České republice jako nahodilé, „záplatové“ a nesystémové.
Vysoké školy, které jsou klíčové a nezastupitelné v přípravě učitelů a odborníků v pomáhajících profesích, toto téma opomíjejí anebo studenty seznamují s touto oblastí jen z určitého hlediska. Ale i další vzdělávací instituce jsou na tom podobně. Je potřeba říci, proč tomu tak je.
Donedávna, ještě v roce 1984, šikana oficiálně neexistovala.
První dva historické semináře ke školní šikaně se uskutečnily v Kladně v roce 1996 pod záštitou Bílého kruhu bezpečí. Zde jsem spolupracoval s průkopníky v léčbě šikany – Pavlem Říčanem, Janou Drtilovou, Petrou Vitoušovou a dalšími. Teprve od roku 2003 jsem začal provádět první modulové kurzy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav profesního rozvoje pracovníků školství) a v této době jsem zde vytvořil nepovinný předmět nazvaný prevence školního násilí a šikanování (katedra školní a sociální pedagogiky).
Od té doby řada obětavých nadšenců udělala obrovský kus práce, většinou jako jednotlivci věnovali vzdělávání učitelů kus sebe, kus svého života. Nicméně v současnosti je potřeba tuto práci zúročit a posunout dál. Je potřeba vzdělání postavit na pevný základ, nestavět ho „na písku“. Nenechat ho v podobě pouhé nahodilosti.
Je třeba vypracovat základy koncepce vzdělávání odborníků na řešení šikanování a upřesnit požadavky na vzdělavatele těchto odborníků.
Je zřejmé, že různé typy profesionálů vyžadují odlišný rozsah, hloubku a typ vzdělání. Rovněž je pochopitelné, že vzdělavatelé těchto odborníků musejí mít odpovídající kvalifikaci.
Prvním krokem v naplňování představeného náročného úkolu je publikace
Výcvik odborníků v léčbě šikany
.4) V první části je zpracován návrh koncepčního vzdělávání a v druhé jsou popsány zkušenosti z komunitního vzdělávání odborníků základní úrovně na soukromé Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS).
Návrh koncepce vzdělávání je úzce provázán s novým metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
a byl představen na konferenci MŠMT konané 4. 12. 2013. Po předběžných konzultacích s pracovníky MŠMT se uvažuje o jejím ověřování a následně implementaci společně s výstupy VYNSPI5).
Vzdělání odborníků základní úrovně v oboru šikanologie na půdě PVŠPS bude pokračovat a mělo by se otevřít v rámci kreditního systému i pro zájemce z jiných vysokých škol. Odvážná vize našeho týmu je, aby v budoucnosti bylo možno získat kvalifikaci druhé úrovně standardně na pedagogických fakultách. Vzhledem k limitaci rozsahu článku představím pouze část z připravovaných změn. Zmíním se o východisku návrhu koncepce, načrtnu pětiúrovňový model vzdělávání a osvětlím, podle čeho byly úrovně vzdělání definovány. Na závěr svého textu se dotknu alespoň jednoho závažného problému – kompetence ke vzdělávání odborníků různých úrovní.
NĚKTERÉ MYŠLENKY NAVRŽENÉHO KONCEPČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ NA ŘEŠENÍ ŠIKANY
Východisko
Při vytváření požadavků na profesionály různých úrovní jsem se opíral o českou školu šikanologie (Říčan, Janošová, 2009; Kolář, 2011), kde se nepracuje s obecnými a zjednodušenými návody v podobě „kuchařek a receptů“.
Základem této nové cesty k „léčbě“ šikany jsou metody vnitřní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vývojová stadia a různé formy šikanování.
Přihlíží se také k dalším indikačním kritériím, např. k přítomnosti závislosti mezi agresory a oběťmi, k síle a typu zakrývajícího a protiúzdravného systému, ke spouštěcím mechanismům, k dopadům šikany na oběť. Příprava profesionálů je proto náročná a vyžaduje svůj čas. Nelze dělat zkratky takového typu, v němž se nedostatek odborníků, kteří mají zkušenost s řešením šikanování a umí předávat své zkušenosti, obejde vyškolením „rychlokvašek“. Existují totiž lidé, kteří nikdy žádnou šikanu neřešili a ani řešit neumějí, ale v rámci kurzů se naučili o šikanování mluvit (podrobněji viz dále kaskádovité vzdělávání).
Pro hrubou orientaci
v nárocích na různé typy odborníků na řešení školní šikany
nám poslouží následující tabulka:
Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy šikanování
(Kolář, 2011)
Situace, které by měla škola zvládnout sama
1.
První pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu
2.
Celková léčba při řešení prvních dvou stadií šikanování, RTP – Rámcový třídní program
Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku
3.
První pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu
4.
První pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu
5.
První pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu; patří sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování
6.
Celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou, ZIP – Základní intervenční program (u organizovaných šikan, od třetího stadia vždy v kombinaci s první pomocí)
Z klasifikace scénářů v tabulce je zřejmé, co by měla při řešení šikany zvládnout dobře připravená škola a co by již měla přenechat odborníkům-specialistům.
Z hierarchického uspořádání šesti skupin scénářů vyčteme odbornou náročnost jejich zvládnutí.
Na jedné straně spektra jsou scénáře první pomoci pro obyčejné počáteční šikany a programy celkové léčby pro první dvě, tzv.
difuzní stadia šikanování
. Tyto dvě skupiny metod
mohou zvládnout dobře vycvičení odborníci prvního kontaktu ve škole
– metodici školní prevence, třídní učitelé atd. Na druhé straně je
skupina krizových scénářů pro pokročilé a neobvyklé šikany a základní intervenční program (ZIP) pro celkovou léčbu třetího stadia šikany.
Zde je pro zvládnutí těchto metod naprosto nutná vysoká profesionalita a specializace odborníků.
Při definování náročnosti přípravy pro různé úrovně odborníků jsme pracovali
nejen s obtížností léčby konkrétních případů (podle stadií a forem šikany), ale i s dalšími důležitými kritérii, např.:
 
s připraveností na zavádění školního programu proti šikanování,
 
se zvládnutím poradenské práce s rodiči,
 
se zkušeností s lektorováním a garantováním vzdělávacích programů,
 
s vedením intervizních a supervizních skupin,
 
s vytvářením metodických materiálů a publikováním odborných textů a knih atd.
Nicméně uvedená tabulka klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy šikanování směřuje k podstatě odbornosti – vlastnímu řešení konkrétních případů a dovoluje rychlou orientaci v nárocích na různé typy odborníků na řešení šikany.
ZDROJE
 
CHARVÁT, M., JURISTOVÁ, L., MIOVSKÝ, M. Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, 2012.
 
JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ, L., ZÁBRODSKÁ, K. Školní šikana v současnosti -její definice a operacionalizace. Československá psychologie (v tisku), 2014.
 
KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011.
 
KOLÁŘ, M.
Výcvik odborníků v léčbě šikany.
Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2013.
 
Metodický pokyn k řešení šikanování na školách a školských zařízeních
, č. j. MSMT-22294/2013-1.
 
PHILIPPOVÁ, L., JANOŠOVÁ, P. (eds.) Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. In: Sborník příspěvků z konference konané 19. 3. 2009 v Praze. Brno: Tribun EU, 2009.
 
ŘÍČAN, P., JANOŠOVÁ, P. Nové pohledy na šikanu. In Philippová, L., Janošová, P. (eds.) Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. In:
Sborník z konference konané 19. 3. 2009 v Praze.
Brno: Tribun EU, 2009.
POZNÁMKA REDAKCE
Druhá část článku vyjde v listopadovém čísle Školního poradenství v praxi.
 

1) Pojem „epidemický“ výskyt šikanování má charakter obrazu, snažím se jím vyjádřit vážnost a naléhavost situace. Nicméně i nejpříznivější výsledky výzkumů šikanování v ČR mají svými nálezy blízko k „epidemii“. Za epidemii se u nás považuje situace, kdy je nakaženo více jak 2 000 ze 100 000 obyvatel.
2) Podrobnější informace o výskytu šikany na českých školách viz Kolář, 2011; Janošová, Kollerová, Zábrodská, 2014.
3) Podrobněji viz Kolář, 2013.
4) Skripta vznikla jako součást projektu Pražské vysoké školy psychosociálních studií č. CZ.2.17/3.1.00/34085. Projekt byl podpořen v rámci 4. výzvy operačního programu
Praha Adaptabilita
.
5) Celý název projektu
Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni.

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon

Články

Koncepční vzdělávání odborníků na řešení šikany, 2. část