Inkluze TSP žáků do výuky anglického jazyka na běžných školách

Vydáno:

Je možné učit neslyšící a těžce nedoslýchavé žáky anglický jazyk v inkluzivní třídě? Jak na to, aby nebyl takový žák odkázán výhradně na asistenta pedagoga (dále „AP“) a individuální vzdělávací plán? Ve své bakalářské práci jsem se pokusila hledat takové způsoby inkluze těžce sluchově postižených žáků (dále „TSP“) do výuky anglického jazyka na běžných školách, které by snížily nároky na přípravy pro učitele a zároveň by umožnily, aby inkluze TSP žáka ostatním, běžně slyšícím spolužákům prospívala.

 

Součástí praktické části bakalářské práce byl průzkum, kterého se zúčastnilo 12 učitelů angličtiny (jedenáct žen a jeden muž) na běžných školách s TSP žákem v inkluzi. Věk respondentů se pohyboval mezi 18 až 55 lety, z toho osm respondentů bylo starších než 35 let. Zaměřili jsme se zejména na sdružení, centra a školy, které se zabývají prací s těžce sluchově postiženými dětmi, jejich rodiči a učiteli. Dotazník proto tyto instituce mohly dále šířit mezi své kontakty. Oslovili jsme také několik základních škol dle tipů žáků ze speciální školy v Hradci Králové a při hledání respondentů jsme použili i sociální média. Zastoupení učitelů prvního a druhého stupně bylo mezi respondenty rovnoměrné. V anonymním dotazníku odpovídali na převážně otevřené otázky, které se týkaly inkluze TSP žáků do výuky angličtiny, zejména pak přístupů, které se osvědčily nebo naopak byly slepou uličkou.
Následující text vychází ze závěru práce, který je doplněn o další, zpřesňující informace, které vám pomohou nahlédnout do problematiky inkluze TSP žáků do výuky angličtiny na běžných školách a možná vás inspirují k vlastnímu objevování nových metod a technik v této oblasti.
Kdy je vhodné volit individuální přístup?
Ve výuce nevyhnutelně nastanou momenty, které bude nutné řešit zcela individuálně. Většina výuky však může probíhat společně, pokud budou uplatněny zásady práce s TSP osobami a podmínky se přizpůsobí takovým způsobem, aby co nejlépe vyhovovaly všem

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Školy s rozšířenou výukou
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Individuální vzdělávací plán
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání

Poradna

Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Náhrada druhého cizího jazyka
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Kvalifikace učitelky ZŠ
Výpověď učiteli pro nedostatečnou kvalifikaci