Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním v základních školách: pilotní praxe v projektu "Podpora rovných příležitostí"

Vydáno: 12 minut čtení

Žáci se sociálním znevýhodněním tvoří v českém školství poměrně početnou skupinu, která ale dosud zůstávala spíše opomíjena. Počínaje tímto školním rokem přichází s výraznější podporou několika stovek škol vzdělávajících tyto žáky projekt „Podpora rovných příležitostí“, ve kterém rovněž se školami pilotně ověřujeme nový způsob identifikace žáků se sociálním znevýhodněním – identifikace, která by do budoucna měla pomoci určit, kolik žáků se sociálním znevýhodněním příslušná škola vzdělává, a tak pomoci vytvořit základ pro spravedlivější financování podpory ve vzdělávání těchto žáků.

Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním v základních školách: pilotní praxe v projektu „Podpora rovných příležitostí“
Doc. PhDr.
Zbyněk
Němec
Ph.D.
katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; expert NPI pro přípravu reformy
Podpůrná opatření poměrně úspěšně (byť, pravda, s určitou administrativní náročností) fungují zejména ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením – má-li škola v běžně třídě například žáka s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD), s lehkým mentálním postižením, s těžkou formou dyslexie nebo třeba s poruchou autistického spektra, je běžnou praxí, že takový žák projde vyšetřením ve školském poradenském zařízení (PPP nebo SPC), které mu doporučí potřebná podpůrná opatření, a škola dostane od státu na základě doporučení i příslušnou finanční dotaci na pokrytí nákladů s realizací podpůrného opatření spojených.
Pokud má ale škola v běžné třídě například žáka z mimořádně chudé rodiny, žijícího na ubytovně neb

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní program EV a jeho tvorba
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Plány činnosti - srpen 2021
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Evaluace EV ve škole
Bílá kniha
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Spolupráce pedagogických pracovníků
Školní družina a kritéria ČŠI
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Mediální vzdělávání
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Začínající učitelé
Zákonný zástupce

Poradna

Počet žáků ve třídě
Žák v zahraničí
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Kvalifikace učitelky ZŠ
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Kariérový poradce na ZŠ
Přijetí cizince do základní školy
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá ped. činnost