Fotbal3 jako nástroj vzdělávání a získávání dovedností pro život

Vydáno:

Fotbal je fenomén nevídaných rozměrů, jenž překračuje kontinenty, sociální vrstvy, vzdělání, náboženství i generace. Díky tomu je ve světě i u nás využíván jako praktický nástroj k rozšíření vědomostí o nejrůznějších tématech a k rozvíjení rozličných společenských i jiných dovedností. Fotbal může jednoduchou cestou pomoci otevírat a řešit společenská témata, jako je rizikové chování nebo mezilidské vztahy.

Fotbal3 jako nástroj vzdělávání a získávání dovedností pro život
Mgr.
Sonia
Ennafaa
koordinátorka národních projektů Fotbalu pro rozvoj, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
Prozatím jediná iniciativa u nás, která se naplno zabývá touto problematikou, se jmenuje Fotbal pro rozvoj. Tento projekt, spadající pod organizaci INEX-SDA, pracuje s metodikou fotbal3, která vychází z pouličního fotbalu a je založena na myšlence, že základní hodnoty fair play, rovnost pohlaví, spolupráce a dialog jsou stejně důležité jako fotbalová technika. Fotbal pro rozvoj využívá fotbalu3 v turnajích, které jsou součástí každoroční osvětové kampaně, a v mnoha mezinárodních projektech, jejichž je součástí.
Metodika fotbalu3 klade důraz na rovnost a respekt, na tvorbu pravidel všemi zúčastněnými nebo na odpovědnost za svoje činy. Rozvíjí otevřenost a odbourává zažité předsudky a stereotypy. Funguje také jako prevence užívání drog nebo násilí. Schopnost řešit problémy je tu nadřazena nad samotný sportovní výkon.
Sílu fotbalu a jeho možnosti ukazuje samotný vznik fotbalu3. Fotbal3 vznikl v Kolumbii sužované válkami drogových gangů s policií a mezi sebou. Jediným místem klidu zbraní v té době byla fotbalová hřiště v Medellínu. Před jejich branami všichni odložili zbraně a hráli spolu fotbal bez ohledu na jejich příslušnost k různým kartelům a gangům. Toho si všiml i Jürgen Griesbeck a poté, co byl v Medellínu zastřelen reprezentační obránce Andrés Escobar za to, že si na mistrovství světa dal nešťastný vlastní gól, začal s přáteli organizovat fotbalová utkání pro děti a mládež. Problémy těch, kteří byli válkami gangů poznamenáni odmalička, se snažil napravit pravidly a dialogem, jež položily základ pro fotbal3.
Následně vznikla i mezinárodní síť Streetfootballworld, jejíž je projekt Fotbal pro rozvoj součástí od roku 2016. Tato platforma dnes sdružuje 127 organizací z 85 zemí světa, všechny pracují s fotbalem ve svých rozvojově-vzdělávacích činnostech. Samy je nazývají „football for good“. Spojením zkušeností těchto organizací, odborníků, materiálů a poznatků je možné tvořit a rozvíjet dále metodiku fotbalu3.
Princip metodiky fotbal3 – hra o třech poločasech
Fotbal3 je možné nazvat fotbalem s přidanou hodnotou. Jeho principem není jen fotbal a hra samotná, ale také diskuse, rozeznávání a dodržování fair play, mezilidské vztahy a chování všeobecně. Fotbal3 se hraje bez rozhodčích, za dohledu tzv. mediátorů. Hraje se na tři poločasy, odtud pochází trojka v názvu.
První poločas je předzápasová diskuse, v níž si týmy mezi sebou dohodnou pravidla pro společné utkání. Druhý poločas je samotný fotbalový zápas podle dohodnutých pravidel. Ve třetím poločase se hráči opět sejdou k diskusi, hodnotí dodržování domluvených pravidel a celkový průběh zápasu. Na konci diskuse si navzájem udělují body za fair play.
Mediátoři jim pouze asistují, diskuse moderují, jsou prostředníky, kteří napomáhají k řešení případných neshod a vnášejí do diskuse potřebná témata.
Využití metodiky fotbalu3 ve výuce
Metodika fotbal3 je využitelná v dlouhodobém měřítku, kdy lze tvořit týmy a vést je nejen z klasického trenérského pohledu, ale i k umění diskutovat a sžívat se s hodnotami fair play. Trenér je pak zároveň výchovně-pedagogickým pracovníkem, který může začleňovat do programu jednotlivá témata aktuální pro jeho třídu a využívat témata z pozápasových diskusí pro další práci s kolektivem.
V České republice se pod hlavičkou Fotbalu pro rozvoj s využitím principů fotbalu3 hraje Liga férového fotbalu nízkoprahových a volnočasových center. V Praze běží již čtvrtým rokem, v dalších čtyřech regionech – Moravskoslezském, Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji – se hraje první ročník. Základními tématy ligy jsou hodnoty jako respekt, dialog a rovnoprávnost.
Bodování ve fotbale3 je flexibilní. V Lize férového fotbalu například týmy získávají body „sportovní“ za skóre a body za „fair play“, které si udělují za dodržování vzájemně dohodnutých pravidel a za férové jednání. Tyto body zohledňují i smíšenost týmů. V případě nerozhodného výsledku mají větší váhu právě „fair play“ body.
Fotbal3 lze uplatit i v různých tréninkových aktivitách, jako součást jakéhokoliv vzdělávacího programu, k otevírání různých témat nebo i jako rozcvičku. Uvádíme zde tři příklady takových aktivit, které jsou součástí naší publikace Fotbal jako nástroj pro neformální vzdělávání:1)
*
Aktivita nazvaná „Drogová zóna“ cílí na prevenci a povědomí o vlivu návykových látek na tělo a zdraví. Princip aktivity může být uplatněn i na jiné problémy a životní situace.
*
Aktivita „Kritické myšlení“ může jednoduše otevřít důležitost posuzování informací a jejich zdrojů.
*
Aktivita „Naslepo“ zase podporuje spolupráci a týmového ducha. Hráči na ní mohou trénovat trpělivost a schopnost přesně se vyjádřit.
Fotbal3 je flexibilní metodika, která umožňuje přesah z aktivit spojených s tělesnou výchovou do mnoha společenských témat a předmětů. V rámci projektu Fotbal pro rozvoj byla zpracována i ucelená a jasně formulovaná příručka pro využití fotbalu jako nástroje pro neformální vzdělávání, dostupná online na https://www.fotbal.je/assets/files/prirucka.pdf.

Pro více informací:

1) KYNCL, Š., HOFMANN, A., ŽWAK, P. a V. AMBROZY. Fotbal jako nástroj pro neformální vzdělávání [online]. 2016 [cit. 2016-11-10].

Související dokumenty

Pracovní situace

Možnost vést dokumentaci školy pouze v elektronické podobě