Dynamická diagnostika kognitivních funkcí u dětí

Vydáno:

V průběhu podzimu bude vydána historicky první metoda dynamického vyšetření, která byla adaptována pro české prostředí a je dostupná české odborné veřejnosti. S uvedenou formou dynamického vyšetření dětí jsem měla možnost se setkat v rámci jednoho odborného semináře.

Dynamická diagnostika kognitivních funkcí u dětí
Carol Lidz
PhDr.
Václava
Masáková
 
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4
Byla jsem zvědavá, nakolik může takové „vyšetření“ obohatit práci poradenských odborníků, speciálních pedagogů a zaangažovaných pedagogů při hledání optimálních forem podpůrných opatření ve škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Současně jsem si kladla otázku, jak může ve školách přispět k podpoře inkluzivního vzdělávání.
Rozhodně jsem se utvrdila v tom, že právě skutečnost, že nejde o klasický „test“, a tedy standardizovanou psychometrickou metodu, může pomoci bořit mýty o míře limitovaných možností dítěte ve vzdělávacím procesu. Každý poctivý odborník stejně v průběhu vyšetření dítěte hledá účinnou cestu a pracuje s perspektivou vývoje dítěte. Bude-li mít možnost alternativy v podobě metody ACFS, může se opřít o strukturovanou formu práce spolu s doloženou dynamikou uvažování v oblasti kognitivních schopností dítěte.
ACFS
vnímám jako
účinnou formu práce při hledání dalších možných forem podpory
zejména dětí s nerovnoměrným vývojem, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Z prezentace vyplynulo i to, že takový způsob práce s dítětem není klasickým psychologickým či speciálně pedagogickým vyšetřením - jistě se najde řada výhrad, nicméně to posouvá dopředu pohled na možnosti dětí a hledání cest pomoci. Jako menší nevýhodu vnímám i to, že v běžně fungujícím školském poradenském zařízení -zejména v pedagogicko-psychologické poradně - je metoda časově náročná a její využití bude s ohledem na přetíženost poraden možné jen u části klientů.
Nicméně ji považuji za velmi dobrou pro potřeby školních poradenských pracovišť, která potřebují pro stanovení míry podpory vodítko nejen v podobě pozorování dítěte s využitím informací od učitele. Tam, kde není nutné hned při prvních signálech dítě zatěžovat komplexním psychologickým a speciálně pedagogickým vyšetřením v poradně, případně ve speciálně pedagogickém centru, se rozhodně jeví využití ACFS jako správná volba. Na druhou stranu nutno podotknout, že právě klienti speciálně pedagogických center vzhledem k různým handicapům potřebují pro stanovení možností podpory pohled ve smyslu dynamického vyšetření. Čili i tam by metoda měla nalézt své uplatnění.
Vlastní manuál je dobře a přehledně zpracován, po zaškolení je možné ho plně využívat, používat tam, kde má odborník pochybnosti o dalších možnostech poskytování podpory dítěti - žákovi. Stejně tak dobře poslouží jako inspirace ke sdělování výsledků rodičům nebo kolegům ve škole.
Nemohu tedy nic jiného než popřát ACFS dobrý start do praxe jak ve školských poradenských zařízeních, tak ve školách.
POZNÁMKA
Metodu vydává firma Propsyco, s.r.o. Českou lokalizaci koordinovala a manuál české verze zpracovala PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.