Důtka i pro rodiče?

Vydáno:

U většiny dětí školou povinných a jejich rodičů vyvolávají pojmy ředitelská důtka či důtka třídního učitele negativní reakce. U většiny rodičů pak současně tyto pojmy evokují i potřebu zlepšit chování a jednání svého potomka. Stejně tak se i většina dětí snaží zpytovat svědomí a poučit se z chyb minulých. Existují ale i skupiny rodičů či dětí, které se naopak domnívají, že v žádném případě nepochybily, a často žádají důkladné prošetření celé záležitosti třetí autoritou (soudem).

Důtka i pro rodiče?
PhDr. Mgr.
Petr
Konečný
právník, Univerzita Karlova
Školský zákon pojednává v § 31 o tzv. výchovných opatřeních, jejichž součástí kázeňská opatření jsou. Výchovná opatření mohou být jak negativního, tak pozitivního charakteru. Ta pozitivní ovšem nebývají trnem v oku rodičů a případným předmětem sporu. Pojďme se tedy zaměřit na výchovná opatření negativní, především ta kázeňská. Jaké možnosti obrany proti rozhodnutí o udělení kázeňského opatření nám dává právní řád?
Než se budeme detailněji zabývat závěry Nejvyššího správního soudu, připomeňme si nejdříve několik poznámek k aplikaci kázeňských opatření. Podle § 31 odst. 1 školského zákona jsou výchovnými opatřeními pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením1) je podmíněné vylouč

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče