"Cesta labyrintem města"

Vydáno:

„Hra není jen obyčejnou hrou, která je určena k rozvoji určitých dovedností, ale zároveň dává prostor žákům a učitelům k lepšímu poznání. V průběhu hry hráči narazí na témata, která stojí za rozšíření a důkladnější rozebrání. Tato hra dá dětem nejen možnost mluvit, a tím je učí rozvoji lepší komunikace, ale zároveň jsou vybízeny k vyjádření vlastního názoru, zahrání scénky apod. Přínos pro prevenci beru jako samozřejmost a myslím si, že by tato hra měla být součástí preventivních programů na všech školách." (autentické vyjádření uživatele hry)

„Cesta labyrintem města“
Mgr.
Ondřej
Počarovský,
ředitel Prev-Centra
Co je hra „Labyrint“ a komu je určena?
Hra Cesta labyrintem města je interaktivní desková hra zaměřená na primární prevenci rizikového chování. Jedná se o metodický nástroj, který mohou využívat pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi a dospívajícími ve věkové kategorii 10 až 17 let (4. třída ZŠ až 2. ročník SŠ), případně i ve vyšších ročnících.
Dále je hra vhodná také pro rodiny, zařízení typu domovů dětí a mládeže, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a dalších institucí, kde probíhá práce s dětmi a mládeží a kde je vhodné preventivně působit na tuto cílovou skupinu.
Poslání a cíle hry
Posláním hry není realizovat programy primární prevence, ale především preventivně působit. Může sloužit nejen jako evaluační nástroj pro hodnocení efektivity primárně preventivního působení (umožňuje definovat slabé a silné stránky minimálního programu primární prevence ve školách), ale také jako nástroj pro zhodnocení situace v různých oblastech rizikového chování a určení rizikových skupin nebo jedinců v třídních kolektivech.
Další výhodou hry je fakt, že mezi hráči otevírá prostor pro diskuzi nad tématy rizikového chování, jako jsou šikana, agrese, drogy, poruchy příjmu potravy, extremismus, gambling, alkohol apod. Hra také posiluje sociální a komunikační dovednosti dětí.
Jak se „Labyrint“ hraje?
Jedná se o stolní deskovou hru, která se skládá z herního plánu, hracích kostek, hracích karet, figurek, přesýpacích hodin a žetonů. Každý hráč nebo skupina hráčů putují pomocí figurky městem (herním plánem) a na vyznačených místech plní úkoly z hracích karet. Hráči se dostávají při procházce městem do jednotlivých míst města, do kterých se během dne dostávají i v reálném životě (park, škola, hospoda, klub, parkoviště a sídliště). Při putování se setkávají na těchto místech s různými modelovými situacemi a nástrahami, které musejí zvládnout. Ty jsou znázorněny úkoly na jednotlivých hracích kartách.
Cílem je nasbírat co nejvíce bodů (žetonů), které se získávají odpověďmi na otázky či splněním úkolů. Úkoly představují modelové situace s problematikou rizikového chování. Hráči mají situaci v našem městě snazší díky tomu, že nejsou na jednotlivé úkoly a nástrahy sami, ale vždy mají kolem sebe někoho, s kým se mohou na řešení úkolu domluvit a poradit. Časovou dotaci hry je třeba vždy stanovit podle velikosti skupiny, resp. podle počtu hráčů. Při větším počtu hráčů (deset a více) doporučují autoři 2 vyučovací hodiny (90 minut).
Jaké má „Labyrint“ výhody?
Hra Cesta labyrintem města je pro pedagogy a žáky výhodná z několika důvodů:
Pedagogové
-
Hra je organizačně nenáročná, má srozumitelný návod.
-
Hra je zábavná, není náročná na motivaci žáků.
-
Hra je časově i tematicky flexibilní.
-
Pedagog nepotřebuje speciální školení.
-
Pedagog rozumí bez větších problémů hře, jejím cílům, které lze prezentovat dětem.
-
Výstupy je možné využít v další výuce či přenést i na jiné situace (oblasti).
-
Do hry je zapojena celá třída.
-
Hra má klíč k jednotlivým úkolům.
-
U dětí hra rozvíjí tvořivost, flexibilní myšlení, logiku, schopnost vyjadřování, spolupráce a komunikace, rozvíjí i další sociální dovednosti, učí toleranci, respektování názorů druhých, ukazuje možná řešení rizikových situací.
-
Umožňuje třídě a pedagogovi společný pozitivní zážitek.
-
Pedagog se může podílet na dalším rozvoji hry (doplňovat o vlastní otázky, pravidla apod.).
-
Pedagog i žáci mají možnost opakovaně se ke hře vracet, nedojde k jejímu rychlému okoukání a naučení „správných“ odpovědí – je respektován princip kontinuity.
-
Hra není žáky chápána jako učební pomůcka, nabízí možnost otevřené komunikace.
Žáci
-
Hra je zajímavá a zábavná, má atraktivní design.
-
Je snadné udržet při ní pozornost.
-
Hra má jasná pravidla, je nenáročná na pochopení.
-
Zapojí se do ní celá třída, umožňuje společný pozitivní zážitek.
-
Žáci se při ní dozvídají odpovědi na otázky, které je zajímají, získávají nové informace.
-
Hra není monotematická, umožňuje žákům věnovat se aktuálním tématům.
-
Mají možnost přemýšlet i nad tématy, která se jim mohou zdát zatím vzdálená.
-
Mají možnost vyjadřovat vlastní názory a slyšet názory ostatních.
-
Hra umožňuje spolužákům lépe se vzájemně poznat, rozvíjet týmovou spolupráci.
Jak hru získat?
Veškeré informace o této hře naleznete na webových stránkách www.cesta-mestem.org. Zde je také možnost hru objednat, a to telefonicky na čísle 606 936 212, e-mailem zaslaným na adresu objednavky@cesta-mestem.org nebo vyplněním objednávkového formuláře. Na těchto webových stránkách také naleznete fotografie hry, ukázky otázek či odborný posudek prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D., z Centra adiktologie.

Související dokumenty