ADHD spolu s poruchou chování očima dítěte a učitele, terapeuta

Vydáno: 19 minut čtení
Fungování třídního kolektivu i atmosféru ve třídě může ztěžovat přítomnost dítěte s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a současně s poruchou chování. V tomto článku najdete tipy, jak lze takového žáka začlenit a zároveň ošetřit, aby zbytek třídy spolužáka přijal, podporoval a aby se eliminovaly možné krizové situace.
ADHD spolu s poruchou chování očima dítěte a učitele, terapeuta
PhDr.
Kristina
Březinová
projekt Podpora společneho
Mgr.
Gabriela
Kermesová
projekt Podpora společneho
Diagnostika ADHD – přehled terminologie
Vymezení níže uvedených pojmů (ADHD, hyperkinetická porucha, poruchy chování a opoziční vzdorovité chování), se kterými se pedagog může setkat například ve zprávě od lékaře, klinického psychologa, ale i ve zprávě ze školského poradenského zařízení, vychází z
Diagnostického a statistického manuálu duševních nemocí
(DSM – V) nebo
Mezinárodní klasifikace nemocí
(MKN – 10) a jedná se o terminologii primárně lékařskou, i když ve školském prostředí je také používána.
Ve školním prostředí jsou pak používány pojmy
problémové chování
nebo
náročné chování
žáka. Jimi se popisují určité projevy chování, které opakovaně a negativně ovlivňují proces výuky i klima ve třídě a jsou buď subjektivně vnímány jako rušivé ze strany pedagogů nebo překračují předem nastavená očekávání a pravidla chování žáků v rámci školy. Četnost a závažnost těchto projevů chování ale zároveň není ještě taková, aby opravňovala ke stanovení diagnózy některé poruchy chování.
Problémové chování
označuje nevhodné chování dítěte ve školním věku. Může se jednat o chování nerespektující společenské normy, neschopnost udržovat běžné sociální vztahy anebo o jednání s prvky agrese. Pohledem speciální pedagogiky je problémové takové chování, které svými opakovanými projevy obtěžuje a ruší okolí, ale svou intenzitou a četností nedosahuje úrovně poruchy chování. Mělo by být učitelem zvládnutelné ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm. Při opakovaných a dlouhodobých projevech může problémové chování vyústit až do projevů poruchy chování.1)
Náročné chování
je takové chování, které se výrazně odlišuje od očekávaného chování pro daný věk a negativně ovlivňuje učení a vztahy ve škole. Percepce náročnosti chování konkrétních dětí vychází z individuálních očekávánía osobnostních charakteristik jednotlivých pedagogů. Řešením toho, jak m