Zkvalitňujeme profesní přípravu učitelů. Společně

Vydáno: 5 minut čtení

V prosinci 2020 organizace Učitel naživo a Otevřeno iniciovaly historicky první setkání vzdělavatelů učitelů s cílem propojit – napříč institucemi a regiony – ty, kteří se věnují vzdělávání budoucích učitelů, a podpořit tak spolupráci mezi nimi. Blanka Vaculík Pravdová v článku Komunita vzdělavatelů učitelů – platforma pro ty, kteří se podílejí na profesní přípravě budoucích učitelů (Řízení školy 2/2021) popsala důvody, které vedly k této iniciativě. Od onoho prvního setkání v online prostředí uplynulo již mnoho měsíců a my teď už můžeme mluvit o existenci Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů (KVBU), která má jasně vymezené směřování a hodnoty a reaguje na potřebu vysokoškolských pedagogů a učitelů z praxe vzájemně spolupracovat a podporovat se nad rámec vlastní fakulty, diskutovat aktuální témata a sdílet příklady dobré praxe.

Zkvalitňujeme profesní přípravu učitelů. Společně
Gabriela
Klečková
působí na katedře anglického jazyka Fakulty pedagogické ZU v Plzni, kde vyučuje didaktiku anglického jazyka
Petra
Vallin
Ph.D.
věnuje se zavádění inovací v programu učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK, vyučuje v kurzech pro zahraniční studenty a působí jako učitelka na ZŠ Květnového vítězství (zaměření na integrovanou výuku cizího jazyka)
Do KVBU jsou zapojeni vysokoškolští pedagogové, kteří se podílí na přípravě učitelů na pedagogických fakultách, alei filozofických, přírodovědeckých či jiných fakultách připravujících učitele, dále provázející učitelé, lektoři organizací spolupracujících s fakultami i ředitelé mateřských, základnícha středních škol.
Ač je KVBU primárně pro ty, kteří se nějakým způsobem podílí na přípravě budoucích učitelů, její vize sahá za tento rámec – týká se každého jednoho dítěte, žáka, studenta v České republice, respektive dopadu přípravy učitelů na to, co se děje v každé třídě. Vizí KVBU, na které se členové shodli, je, že díky kvalitní profesní přípravě budou v České republice učitelé, kteří vědí, kam jdou, vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře, nabízí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte a reflektují svou práci s oporou o důkazy.
Na prvních setkáních jsme společně diskutovali, na jakých základech chceme, aby komunita stála a fungovala. Došli jsme k tomu, že jsou pro nás zásadní tyto čtyři hodnoty: respekt (k sobě navzájem, k osobnosti dítěte, ale také k různosti), otevřenost (jiným perspektivám a myšlení, změnám, alei vlastní sebereflexi), propojování (teorie a praxe, propojování různých aktérů napříč regiony) a profesní rozvoj, který sev komunitě děje hlavně skrze vzájemné sdílení dobré praxe.
Ač je KVBU jen jeden a půl roku stará, o její činnost projevilo zájem kolem 250 vzdělavatelů napříč republikou. Je spravována realizačním týmem, který koordinuje a zajišťuje její chod a růst. Konají se celokomunitní setkání, každý měsíc menší pravidelné akce a v létě Letní škola. Témata, která jsou sdílená a diskutovaná na komunitních setkáních, vycházíz potřeb vzdělavatelů a současně reflektují aktuální dění na poli reformy pregraduální přípravy učitelů. V blízké době bude mít KVBU vlastní webové stránky a následně i online prostor, který propojí členy nad rámec setkávání.
KVBU nabízí prostor pro vzájemné učení, umožňuje potkávání vzdělavatelů participujících na přípravě učitelů, ale rozvíjí u pedagogů také tolik potřebnou dovednost nahlížet na situace z různých perspektiv. Díky spolupráci vysokoškolských pedagogů a provázejících učitelů zároveň pomáhá sbližovat teorii a praxi v přípravném vzdělávání. Zapojení pedagogové se shodují i v tom, že poskytuje komfort „nadorganizačního“ prostoru, jinými slovy umožňuje členům diskutovatv bezpečném prostředí mimo vlastní pracoviště.
Hlavní vizí KVBU je zlepšení vzdělávání ve škole díky kvalitní přípravě učitelů, což je, jak všichni víme, běh na dlouhou trať. Kromě tohoto hlavního cíle doufáme, že bude KVBU prospěšná v řadě jiných oblastí. Věříme, že přispěje k posilování profesní identity a sebehodnoty vzdělavatelů, k nalezení různých cest ke kvalitní přípravě učitelů s ohledem na kontext a lokální potřeby, k propojování vzdělavatelů nejen v rámci instituce, ale i meziinstitucionálně a že přispějei k adresování aktuálních problémů v přípravě učitelů. Výzkumy také ukazují, že podobné profesní komunity mohou fungovat rovněž jako prevence vyhoření.
Nemůžeme zde mluvit za všechny členy KVBU, ale v užším týmu jsme se shodli na tom, že už po několika měsících potkávání vnímáme vliv Komunity na svou vlastní práci se studenty – budoucími učiteli. Na základě setkávání se a podnětů od kolegů mnohem více přemýšlíme o tom, co a jak děláme ve své vlastní výuce. Současně získáváme nástroje, které nám ukazují, jak bychom některé věci mohli dělat s větším dopadem na učení budoucích učitelů. Mnohem zásadnější je však skutečnost, že studentům učitelství i učitelům v praxi dlouhou dobu říkáme, aby sdíleli, vytvářeli profesní učící se komunity, spolupracovali, a do teď jsme to sami jako vzdělavatelé tolik nedělali. Nyní jim konečně můžeme s klidem říci: „Propojujte se, sdílejte, spolupracujte se svými kolegy, má to smysl a můžeme to potvrdit z vlastní zkušenosti.“
Více informací o komunitě i přihlašovací formulář najdete na webové stránce www.kvbu.cz.