Zkušenosti s výběrem ředitelů škol po novelizaci konkurzní vyhlášky

Vydáno: 8 minut čtení

Již přes tři roky je v platnosti novelizovaná vyhláška o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, která přinesla dvě podstatné změny. Došlo ke zvýšení počtu členů konkurzní komise a k jejímu posílení o dva odborníky určené Českou školní inspekcí (měli by mít příslušnou odbornost v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, v psychologii nebo v personalistice) a současně byla definována konkrétní témata pro vedení řízeného rozhovoru s uchazečem – primárně se má zaměřit na pedagogické aspekty práce ředitele školy, na pedagogickou koncepci, na představy uchazeče o vedení pedagogického sboru i celého pedagogického procesu, na jeho znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání nebo na schopnost koncepčně pracovat v oblasti vzdělávání.

Zkušenosti s výběrem ředitelů škol po novelizaci konkurzní vyhlášky
Mgr.
Tomáš
Zatloukal
MBA, LL.M. MSc.
Ústřední školní inspektor
Počty konkurzních řízení
Protože součástí konkurzní komise je na základě platné legislativy vždy také školní inspektor České školní inspekce (dále též „ČŠI“), má ČŠI k dispozici mnoho dat o všech konkurzech. Na začátek je možné připomenout celkový počet konkurzů v uplynulých třech školních letech od novelizace vyhlášky – základní počty ukazuje následující tabulka, přičemž ve školním roce 2021/2022 evidovala ČŠI více než 500 dalších konkurzů, kterých se její zástupci účastní či účastnili.

2018/2019
2019/2020
2020/2021

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za vedení – nároková složka platu
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Školní družina a kritéria ČŠI
Začínající učitelé
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Účastník konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení
Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení
Oblasti plánování zaměstnanců
Kalendář
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Řízení distanční výuky
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Předávací protokol
Spolupráce pedagogických pracovníků
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti

Poradna

Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost

Vyhlášky

54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích