Venkovní učebna trochu jinak

Vydáno: 12 minut čtení

Vysadili jsme letos pátou zelenou učebnu typu Školní les do kapsy a přišlo nám to jako příležitost k bilancování. S kým jiným, než s řediteli/ředitelkami škol, kde byly lesíky v letech 2021–2023 vysazené? Jsme s nimi pravidelně v kontaktu a pro účely tohoto článku jsme jim položili několik otázek.

Venkovní učebna trochu jinak
aneb Pět z pěti ředitelů doporučuje Školní les do kapsy
Mgr.
Jan
Froněk
Ph.D.
Vzdělávací centrum TEREZA
A co je to Školní les do kapsy? Je to plocha cca 200–400 m2 v blízkosti školy osázená našimi původními lesními dřevinami. Jeho smyslem je přiblížit dětem přírodu a vytvořit podnětný výukový prostor. Samotné stromy u školy by nikoho až tolik neohromily, přidanou hodnotou je zde fakt, že do celého procesu od plánování (vyměřování, počítání, půdní rozbor apod.) přes výsadbu až po údržbu jsou výrazně zapojeni žáci.
Máte už nějakou dobu po výsadbě, co pro vaši školu Školní les do kapsy aktuálně znamená?
ZM:
V tuto chvíli pro nás školní les znamená aktivitu, se kterou se učíme pracovat, hlavně o les pečovat. S tím souvisí zatím hodně práce, protože nám les zarůstá trávou a bodláky. Hledáme koncepci údržby lesa, protože není možné, aby o něj pečoval pouze Ekotým.
ZB:
Aktuálně pro nás znamená příležitost s dětmi pozorovat, jak se jednotlivé stromky vyrovnávají s nástrahami počasí, jak rostou. Zároveň plánujeme další aktivity (např. instalaci mobiliáře, ohraničení provazy, polepy oken s obrázky zasazených stromů). Taky pro nás aktuálně les znamená práci s pletím plevele, kterého narostlo opravdu velké množství…
JH:
Místo k učení, zútulnění části zahrady, nové místo pro hry.
IK:
Školní les do kapsy pro naši školu znamená prestižní a vzácnou příležitost se realizovat v ekologické problematice uprostřed velkoměsta. Zároveň ho vnímáme jako příležitost vyučovat naše žáky v lepším prostředí a pro některé předměty v nenahraditelné praktické výuce. Máme velkou radost, že se stromky v lese ujaly a prospívají. Protože si lesíku doopravdy vážíme, zorganizovali jsme teď před zimou brigádu, abychom lesík a jeho okolí uklidili a stromky zabezpečili mulčem – slámou. Brigády se zúčastnili všichni: žáci, pedagogický sbor i rodiče. Pomoct přišli i bývalí žáci, což vypovídá o tom, jaký mají všichni k lesíku vztah.
RS:
V tuto chvíli se musíme postarat o doplnění štěpky ke stromkům, sázeli jsme ho před 4 dny, takže vyhodnocujeme, platíme faktury atd
ZŠ Jana Wericha Praha 17
Proč jste se vlastně rozhodli vysadit si lesík? Co jste si od toho slibovali?
ZM:
Pro les jsme měli volnou nevyužívanou plochu přímo v areálu školy, kterou bychom takto chtěli do budoucna využívat co nejvíce jako venkovní učebnu.
ZB:
Zdálo se nám, že se jedná o zajímavou aktivitu, kdy si děti převážně ze sídliště mohou na vlastní kůži vyzkoušet činnosti jako plánování a rozměřování záhonů, výsadbu stromků, rozvoz štěpky. Zároveň můžeme s dětmi pozorovat, jak se lesík vyvíjí, jak reaguje na změny počasí nebo ročních období…
JH:
Zlepšení mikroklimatu ve školní zahradě, zelenou učebnu, spojení celé školy v jednom projektu.
IK:
Jsme již od roku 2005 zapojeni v mezinárodním projektu Ekoškola, takže snaha o udržitelnost prostupuje celou školu. Vnímáme potřebu výsadby stromů a zadržování vody v krajině. Zeleň v zahradě vytváří prachovou i hlukovou bariéru před frekventovanou ulicí, která sousedí s naší zahradou. A v neposlední řadě jsme chtěli opravdovou venkovní učebnu, kde budou moci žáci pozorovat, jak vzniká les a jaké přiláká živočichy.
RS:
Chtěli jsme vytvořit venkovní učebnu, aby se žáci učili i prakticky a venku. Tento projekt, který nám byl nabídnut, se nám jevil jako ideální příležitost. V tuto chvíli jsme k tomu přidali i 50 let od založení naší školy, takže vzkaz do budoucnosti.
ZŠ Husitská Nová Paka
Co výsadba vyžadovala od vás jako ředitele?
ZM:
Organizace celé akce výsadby nebyla jednoduchá a bez úzké spolupráce s koordinátorkou p. učitelkou Javůrkovou, členy Ekotýmu a jejich zapálení pro tuto akci, zpracování harmonogramu před výsadbou, přípravy pozemku a rozdělení na jednotlivé části bychom to těžko zvládli.
ZB:
Výsadba vyžadovala např. zajištění přípravy pozemku, odstranění stávajícího porostu, navezení nové hlíny, zajištění závlahy. Také jsme s kolegy museli připravit celodenní program projektového dne na téma les. Nyní musíme plánovat služby při péči o les. Tuto aktivitu jsme zařadili do dlouhodobého plánu činností, které jednotlivé ročníky ve škole vykonávají.
JH:
Koordinace projektu, motivace všech lidí ve škole k neustálé péči o lesík.
IK:
Každý projekt vyžaduje peníze a motivované lidi. Oboje zajistit je úloha ředitele. Peníze jsme získali z
dotace
MHMP, s přípravou nám velmi pomohl pan J. Froněk z organizace TEREZA, s výběrem stromů pan V. Janeček z ČZU. Nadšené pedagogy i žáky ve škole máme, tak jsme se do projektu mohli pustit.
RS:
Záštitu nad projektem, pomoc s řešením aktuálních problémů.
ZŠ a MŠ Třebotov
Jak lesík vnímají rodiče žáků a zřizovatel školy?
ZM:
Rodiče i zřizovatel byli touto aktivitou nadšeni, bohužel jejich zájem zůstal pouze u aktu výsadby. Jak zapojit tyto subjekty i nadále, to je náš další úkol.
ZB:
Výsadba takto hustého lesíka přinesla samozřejmě nejprve mnoho otazníků, ale celkově veřejnost i zřizovatel tuto akci přijali pozitivně.
JH:
Ze strany zřizovatele byla velká podpora a pochopení, rodiče jsou mile překvapeni, že lesík prospívá a stromy rostou!
IK:
Jak rodiče, tak zřizovatel vnímají tento projekt pozitivně.
RS:
Někteří rodiče poslali zpětnou vazbu, že je to fajn nápad. Sázení stromů se zúčastnil také starosta MČ Prahy 8 p. Ondřej Gros. Od začátku jsem vnímala jejich podporu.
ZŠ J. A. Komenského Praha 6
Jak řešíte údržbu lesíka? Jaké potíže jste zatím zaznamenali, v jakém rozsahu a jak se daří potíže
eliminovat
?
ZM:
Největším problémem je zarůstání trávou a plevelem. Také okusy zajíců a odpadky, které zde nacházíme kolem laviček, nás trápí. Eliminace těchto potíží nám jde zatím pomalu. Plevel roste rychleji než stromky, zajíci nás neposlouchají a odpadky se na některých místech bez našeho zásahu hromadí.
ZB:
Největším problémem je pro nás aktuálně odstraňování plevele. Především třídy z druhého stupně ihned po začátku školního roku odvedly opravdu velký kus práce pod vedením pana učitele pracovních činností.
JH:
Odpadky minimálně, největší potíže máme s plevelem. Plevel se rozbujel v průběhu letních prázdnin. Vzrostlý plevel je po dvou měsících těžké odstranit – je ho příliš a mnohdy přerostl stromky i malé děti. Po těchto zkušenostech plánujeme od jara koordinovat péči o lesík v rámci výuky pracovní výchovy. Osvědčila se nám spolupráce se školní družinou. Od jara chceme do údržby zapojit i školkové děti.
IK:
Žádné zásadní potíže jsme dosud nezaznamenali.
RS:
Počítáme s tím, že se o lesík budou starat žáci v rámci ekologické výchovy, pracovních činností či přírodopisu.
ZŠ a MŠ Ústavní Praha 8
A co vaši kolegové – učitelé, vychovatelé? Do jaké míry lesík využívají k výuce nebo odpočinku?
ZM:
Zatím jsme na začátku cesty. Učitelé občas lesík využívají pro výuku, ale nejvíce zatím v hodinách PČ plejeme. Ale i při tom pochopitelně probíhá výuka – poznávání stromů a rostlin, význam stromů atd.
ZB:
Využívání lesíka k výuce je pro nás zatím ne úplně využitou příležitostí. Ale snažím se kolegy podporovat v aktivitách, které je obecně vedou k učení venku. V lesíku nám chybí nějaké sezení. To by nám, myslím, dost pomohlo. Proto jsme se spojili s místní odbornou školou a připravujeme instalaci kruhového stolu s lavičkou.
JH:
Někteří učitelé využívají lesík k výuce. Školní družina občas využívá lesík k odpoledním aktivitám. Pomáhá vzájemné sdílení konkrétních příkladů z praxe.
IK:
Lesík je rok od výsadby, tzn. zatím jen „lesíček“, ale již nyní je využíván k výuce (sledování růstu, určování druhů stromků apod.) i k odpočinku, neboť máme u lesíka lavičky, kde tráví čas školní družina, žáci, ale i rodiče, například při čekání na své děti.
RS:
Jsem ráda, že se kolegové aktivně zúčastnili této akce. Věřím, že jim v budoucnosti tato učebna přinese příjemnou změnu především v letních parných měsících.
Co dalšího vám přijde podstatné zmínit?
ZM:
Sázení lesa bylo pro celou školu úžasnou akcí. Propojili se učitelé, žáci, rodiče, zřizovatel i veřejnost. Pro nás a naše žáky je v současné době důležité naučit se řešit problémy, které kolem lesa vzniknou. Ale už nyní si uvědomujeme, že máme ve škole kus divoké přírody, kterou jinak dětem přímo ve škole zprostředkovat neumíme. A v tom asi největší význam této akce.
ZB:
Asi by nás to samotné nenapadlo, proto děkujeme za zapojení do tohoto projektu.
JH:
Výsadbou to nekončí, naopak začíná!
IK:
Stojí to za to. Každý strom, který se vysadí, je přínosem. Jsme nejspíš jedna z mála pražských škol, která má na zahradě potok (revitalizovaný potok Brusnice) a les. Je jistě škoda, že nás není víc. Bylo by pro nás všechny prospěšné, aby se tento projekt více rozšířil.
RS:
Jako důležité vnímám možnost žáků osahat si nářadí a vyzkoušet si manuální práci.
Co byste doporučili škole, která zvažuje, jestli je pro ni Školní les do kapsy to pravé?
ZM:
Jednoznačně doporučujeme vysazovat větší stromky. (Aby je děti i v plevelu viděly.)
ZB:
Doporučil bych především vše důkladně předem projednat s pedagogickým sborem i se samotnými dětmi. Důležité je také nepodcenit přípravu pozemku (řádně odplevelit, nakypřit, aby šlo stromky malým dětem dobře sázet). Nezbytné je obrnit se trpělivostí a vytrvalostí při boji s plevelem.
JH:
Na začátku lesík vyžaduje hodně péče, ale přínosy jsou dlouhodobé a je jich mnoho, např. určování stromů, keřů, bylin a hub, pozorování hmyzu a jiných bezobratlých živočichů…
IK:
Aby se toho nebáli a šli do toho.
RS:
Vybrat si správné místo, kde les vysadit. Za tu práci to stojí, teď už jen čekáme, jak nám les poroste a pozmění okolí školy.
Shrnutí
Velice nás těší, ale zároveň i zavazuje, že spolupráci s námi doporučuje všech pět ředitelů. Učíme se s každou podobnou akcí vylepšovat projekt pro další školy.
Lesíky jsou u „našich“ škol zatím malinké, jsou však vidět slibné přírůstky a účel – přibližovat dětem přírodu – již zdárně plní. Jako nejčastější potíže s lesíkem ředitelé zmiňují zarůstání plevelem. Stojí za povšimnutí, že s plevelem nebojuje škola, která k přikrytí výsadby použila místo štěpky slámu a do práce o les zapojila svůj ekotým i rodiče školy. Jako „plevel“ označujeme nežádoucí bylinné patro, o kterém se děti ve škole stejně učí (botanika) a odplevelování je tak příležitostí k poznávání bylin v terénu. Jako šikovný způsob péče o les doporučujeme zavést ve škole patronáty – jako např. v Nové Pace, kde se o lesík starají vždy 4. a 7. třídy, které mají na starost případný úklid a údržbu.
Pro školy, které chtějí z výsadby udělat především vzdělávací aktivitu, chystáme v nejbližších dnech publikaci
Učíme se ve školním lese.
Už teď si můžete stáhnout jednu z lekcí zde: https://www.lesveskole.cz/l/co-je-noveho-ve-skolnim-lese-do-kapsy/.
Na stránce https://www.lesveskole.cz/skolni-les-do-kapsy/ najdete fotky, videa a další materiály ke stažení. Zvažujete-li vysazení Školního lesa do kapsy, ozvěte se, rádi vám pomůžeme.
Za odpovědi děkujeme Mgr. Zuzaně Martinovské ze ZŠ Jana Wericha v Praha 17 (ZM), Mgr. Zdeňkovi Burkertovi ze ZŠ Husitská v Nové Pace (ZB), Mgr. Janě Hančové ze ZŠ a MŠ Třebotov (JH), Ing. Ivaně Koubkové ze ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Praze 6 (IK) a Mgr. Renatě Sedláčkové ze ZŠ a MŠ Ústavní v Praze 8 (RS).
Školní lesy do kapsy podporují: Hlavní město Praha,ČEPS, a. s., Alza, Ekolamp, PSA BDP.