Tzv. Depo a školy a školská zařízení

Vydáno:
Zkratkové slovo, které je uvedeno v nadpisu tohoto příspěvku, se čím dál tím více objevuje v různých souvislostech zejména s tzv. digitalizací. Vzniklo zkrácením názvu právního předpisu, a to zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s Další Elektronizací POstupů orgánů veřejné moci (dále „Depo“)1). Co výše uvedený zákon znamená pro školy a školská zařízení zejména v souvislosti se správou dokumentů neboli se spisovou službou, tedy s aplikací zákona číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o archivnictví“)? Podstatné si popíšeme v tomto příspěvku.
Tzv. Depo a školy a školská zařízení
Mgr.
Jan
Schwaller
Archiv hl. města Prahy
Abychom Depo u škol a školských zařízení pochopili v celé šíři, je nutné ho zasadit do kontextu a připomenout si, co je tzv. orgán veřejné moci (dále „OVM“) a jaké je jeho postavení v souvislosti se spisovou službou a správou dokumentů podle zákona o archivnictví.
Školy a školská zařízení jako orgán veřejné moci
Mezi orgány veřejné moci patří státní orgány, územní samosprávné celky a fyzické nebo právnické osoby, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notáři a soudní exekutoři. Školy jsou právnické osoby, které mají právní subjektivitu. Do roku 2017 nemusely mít datovou schránku, pokud nebyly zapsané v obchodním rejstříku, což většina z nich nebyla. V