Systematické zavádění umělé inteligence ve školách

Vydáno: 7 minut čtení

Děti budou pomocí umělé inteligence podvádět. Zhloupnou, protože veškerou práci udělá za ně. To jsou obavy, které mi poslední měsíce učitelé sdílejí denně ve sborovnách a na konferencích. Rozumím jim. Pojďme k tomu ale přistoupit systematicky a zajistit, aby se tak nestalo. Protože když se to vezme za správný konec, umělá inteligence může v oblasti vzdělávání přinést v první řadě pozitiva.

Systematické zavedení umělé inteligence ve školách
Eva
Nečasová
zakladatelka neziskové iniciativy AI dětem
Zakazovat generativní umělou inteligenci ve školách?
Jason Lodge a jeho kolegyně z Univerzity v Queenslandu uhodili hřebíček na hlavičku, když se začali zamýšlet nad tím, jak životaschopné jsou různé přístupy ve školách k nedávnému rozmachu generativní AI (GAI) v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.
Své zamyšlení hezky shrnuli v této tabulce, kde jejich životaschopnost znázornili pomocí semaforu (zelená = životaschopný, oranžová = napůl a červená = neživotaschopný):
Zdroj: https://www.linkedin.com/pulse/assessment-redesign-generative-ai-taxonomy-options-viability-lodge/.
Školy, které se rozhodnou GAI ignorovat nebo zakazovat, to nebudou mít v dlouhodobějším horizontu lehké. Aplikace GAI brzy budou standardem ve vyhledávání (už nebudeme zadávat do vyhledávače klíčová slova, ale budeme si s nimi povídat), v nástrojích tzv. kancelářských balíčků typu Word, Excel nebo třeba Google Docs či Slides budeme běžně
generovat
obsah — ať už texty, nebo obrazy. Školy, které se rozhodnou k ignoraci nebo zakazování, se zároveň budou muset smířit s tím, že nebudou připravovat své žáky pro život „tam venku“.
Z diskuzí s učiteli a učitelkami vím, že se některé školy chystají zvolit třetí přístup — tedy dohlížet, aby žáci GAI nevyužívali. Jak to ale bude v praxi vypadat? Žádné domácí úkoly? Žádná zařízení v hodinách? To je v přímém rozporu s plány pro rozvoj digitální
kompetence
a je nutné na tom místě napsat, že zatím neexistují nástroje, které by generovaný text spolehlivě rozpoznaly.
Čtvrtý přístup, tedy povolovat využití GAI pro konkrétní úlohy nebo jejich části, pedagogové a vedení škol vnímají často jako vhodný kompromis. V dlouhodobém horizontu vychází dobře.
Co překvapivě ale dobře nevychází, je snaha o změnu kritérií hodnocení na základě toho, jaké limitace má GAI dnes. V současné době se setkáváme s problémy typu, že GAI tzv. halucinuje (tedy vymýšlí si) a není možné zaručit faktickou správnost vygenerovaného textu. Například ChatGPT využívá pro generování data do září 2021. Současnost tedy nezná. Jak to ale bude za rok nebo za dva, nevíme. Proto je dobré přemýšlet nad systémovou změnou v dlouhodobém horizontu s předpokladem, že se schopnosti GAI budou rapidně zlepšovat.
Přehodnotit systém hodnocení se zdá být nejvíc životaschopným přístupem, ale na začátku vyžaduje nemalou snahu. Co to ale vlastně znamená? Z mého pohledu jde obecně o to, abychom se orientovali v první řadě na proces (a ten také hodnotili).
Žáci mohou, a někteří skutečně budou, pomocí GAI podvádět, když je budeme hodnotit na základě jednoho vypracovaného testu nebo například eseje. Ale pokud je budeme kontinuálně oceňovat (a hodnotit) na základě procesu jejich učení (formativní hodnocení), problém s podváděním se vytratí. Žáci budou GAI využívat jako jeden z mnoha dalších nástrojů.
Jak tedy konkrétně stavět aktivity pro hodnocení? Můžete vyzkoušet následující:
1.
Pokládejte otázky, které vyžadují komplexní odpovědi, takže žáci při jejich hledání musí čerpat z různorodých zdrojů.
2.
Stavte žáky před komplexní problémy a nechte je navrhovat různé scénáře jejich řešení. Výstupem je tedy vyhodnocení správnosti postupu.
3.
Nechte žáky, aby kriticky posuzovali, vyhodnocovali nebo interpretovali odpovědi umělé inteligence.
4.
Pro hodnocení požadujte kombinované výstupy — například portfolia, deníky apod.
5.
Chtějte, aby žáci řešili reálné problémy, se kterými se skutečně budou v životě setkávat.
Proto z mého pohledu školy, které už v minulosti začaly přistupovat k výuce v duchu konstruktivismu, vyučovaly projektově, badatelsky, integrovaly předměty do tematických bloků a formativně hodnotily, nemají v současné situaci skoro žádný problém.
Jaké mohou být přínosy generativní AI ve školách?
Každé dítě je osobnost a bylo by skvělé, pokud by učitelé (v ideálním případě) měli kapacitu připravovat pro všechny individualizované učební plány. Ve třídách jsou děti se specifickými vzdělávacími potřebami, z různých sociokulturních prostředí, řeší se také integrace dětí z jiných zemí – například z Ukrajiny. Lidé pracující ve školách toho musí zvládnout opravdu hodně. S tímto dokáží aplikace generativní AI už v současnosti významně pomoci. Jak?
*
ChatGPT a další aplikace generují otázky pro žáky na základě jejich aktuální úrovně porozumění a dosažených výsledků. Vytváří personalizované studijní plány. Generují vzdělávací obsah na míru – například pracovní listy, Q&A (otázky a odpovědi), kvízy, flash karty, ilustrace, interaktivní hry a další.
*
GAI dokáže také
generovat
hodnocení práce žáků v reálném čase a tak umožňuje učitelům rychle identifikovat oblasti, kde studenti potřebují další podporu.
*
GAI podporuje motivaci k učení vytvářením poutavých a interaktivních výukových aktivit, jako jsou hry a simulace, které studentům pomohou pochopit složité koncepty.
*
GAI může pomoci s administrativními úkony.
Na následujícím obrázku je odhad, jaká část stávajících pracovních povinností pedagogů může být realizována pomocí
GAI.
 
Zdroj: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/23406/BUDOUCNOST-VZDELAVANI-PODLE-GOOGLU.html.
Nastavte mantinely
Důležitým krokem pro úspěšnou integraci nových technologických trendů (jako GAI) ve školách je stanovení pravidel.
Vedení škol i pedagogové by měli porozumět právním aspektům využívání generativní AI dětmi, ale i dospělými. Například: kdo nese zodpovědnost za vygenerovaný obsah, jako jsou věkové limity využívání různých aplikací, jak je zacházeno s daty a podobně (více informací naleznete na stránce aidetem.cz/pravni-aspekty-gai).
U žáků je třeba posilovat odpovědnost za výstupy, uvádět GAI jako zdroj, neustále ověřovat a kriticky posuzovat, dbát na soukromí své i jiných (nevkládat do aplikací osobní data) a podobně.
Velmi kvalitním zdrojem pro vytváření takových pravidel může být dokument Doporučení pro využívání umělé inteligence na ZŠ a SŠ, který vydal NPI a naleznete ho na stránkách revize.edu.cz/ai.
Nebojte se objevovat
Vzpomínám si, jak jsem se před dvěma lety rozhodla uspořádat pro děti na 1. a 2. stupni příměstský tábor s umělou inteligencí. Tenkrát nám s tím hodně pomohli lidé z plzeňského spolku nvias, kteří nabídli své know-how z projektových dnů pro střední školy. Měla jsem na začátku vlastně dost velký strach, jak to celé dopadne. AI pro mě byla raketová věda, naprosto jsem netušila, jak takové koncepty dětem předat. Ale po skončení tábora jsem se vznášela na obláčku — bylo to skvělé, děti to neskutečně bavilo a problém s pochopením vůbec nenastal. Základem bylo se do toho pustit a společně objevovat. Nejistotu z nových věcí prožíváme všichni.
Za kompletně vygenerovanou práci jedničku?
Na tuto otázku dostávám od pedagogů stále častěji odpověď ano. Ale ti, kteří takto odpovídají, rozumí, co to obnáší. Je třeba mít vizi, vědět, jak má výsledek vypadat. Složité problémy rozložit na menší části. Umět s aplikacemi správně komunikovat (tzv. promptovat). A samozřejmě vygenerovaný výstup je třeba kriticky posoudit, porozumět mu. Měli bychom po žácích chtít takový výstup umět interpretovat a ideálně s ním dále pracovat.
Sečteno, podtrženo: získat kvalitní výstupy z generativních aplikací AI neznamená vždy zjednodušit si práci. Mnohdy to vyžaduje celé spektrum dovedností a ty je třeba praxí neustále rozvíjet. Tou hlavní je umět kriticky myslet.
Ať už se rozhodnete, že ve vaší škole přistoupíte ke generativní AI jakýmkoliv způsobem, prosím, mějte na srdci v první řadě děti. Nikoliv své případné obavy.