Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 3. část

Vydáno: 16 minut čtení
Třetí část1) článku2) uzavírá rozbor možností soukromé a církevní základní, střední nebo vyšší odborné školy v situaci, kdy se ve škole vzdělávají děti „neplatičů“ nebo „neplatiči“. Jeho cílem je popsat důsledky ukončení smlouvy odstoupením od smlouvy nebo ukončení smlouvy výpovědí.
Smlouva o úplatném vzdělávání a „neplatiči“, 3. část
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
Poradenské služby ve školství
Mgr. Bc.
Adam
Hlaváč
Právník v advokátní kanceláři v Pardubicích
Ukončení smlouvy jako důsledek neplnění smlouvy
Smlouvy o úplatném vzdělávání často obsahují ujednání smluvních stran o „zániku“, „ukončení“ smlouvy
odstoupením od smlouvy
nebo
výpovědí
. Uvedené „ukončení“ smlouvy se sjednává také pro případ, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák budou v prodlení s úhradou školného. Jedná se proto o určité „preventivní“ ujednání ve vztahu k „neplatičům“.
Zopakujme, že škola může (nemusí) ve smlouvě o úplatném vzdělávání sjednat
odstoupení od smlouvy
z důvodu prodlení úhrady školného. Pokud by však škola odstoupení od smlouvy nesjednala, lze i v tomto případě od smlouvy odstoupit. Škola by využila zákonné (tj. nikoli smluvní) důvody odstoupení od smlouvy, které vymezuje občanský zákoník.
Prodlení s úhradou školného lze považovat za zákonný důvod, na jehož základě lze odstoupit od smlouvy, a to podle některého z následujících dvou ustanovení občanského zákoníku:
*
dle § 1977 občanského zákoníku, a to tehdy, je-li prodlení vyhodnoceno jako podstatné porušení smlouvy, nebo
*
dle § 1978 občanského zákoníku, a to tehdy, je-li prodlení vyhodnoceno jako nepodstatné porušení smlouvy. V takovém případě je nutné před vlastním odstoupením od smlouvy vyzvat stranu, která je v prodlení, ke splnění j

Související dokumenty

Články

Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 1. část
Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 2. část

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Pracovní situace

Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
První kroky při vymáhání dlužného školného
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Výpověď smlouvy o ubytování
Nájem
Nájem prostoru (místnosti), jehož účelem není bydlení ani provozování podnikatelské činnosti
Zvláštní ustanovení o nájmu prostor sloužících k podnikání
Ubytování (smlouva o přechodném nájmu)
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
Zveřejňování dodatků smluv v centrálním registru smluv
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Ukončení smlouvy
Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné
Registr smluv - lhůty dané zákonem a sankce
Registr smluv - Nejčastější chyby při uveřejňování
Specifika řízení soukromé a církevní školy

Poradna

Vedoucí kuchařka
Přímá pedagogická činnost
Doplňková činnost
Registr smluv