Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 1. část

Vydáno: 14 minut čtení

 

 

 

Vzdělávání žáka základní školy nebo střední školy či studenta vyšší odborné školy za úplatu v soukromé nebo církevní škole1)
je relativně komplikovaným vztahem, do kterého se promítá jak přijetí žáka/studenta ke vzdělávání, tak uzavření smlouvy. Cílem první části článku2)
je popsat možné důsledky neuhrazení úplaty v podobě vyloučení žáka/studenta ze školy a nastínit další právní nástroje, které může škola využít v případě neuhrazení školného.

 

 

 

 Dvě role soukromé a církevní školy

V současné době je naprostá většina soukromých a církevních škol zapsaných ve školském rejstříku srozuměna se svou dvojí rolí vůči žákům a jejich zákonným zástupcům, nebo vůči zletilým žákům a studentům:
1.
Při rozhodování o právech a povinnostech žáků a studentů v
oblasti státní správy
škola vystupuje jako
správní orgán
. Autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech žáků a studentů, avšak při rozhodování musí respektovat podmínky stanovené školským zákonema postupovat v rámci procesu určeného správním řádem. Ani soukromé a církevní školy se
nemohou odchýlit
od pravidel vymezených v těchto zákonech.
2.
Při uzavírání smlouvy o poskytování vzdělávání za úplatu (dále jen „smlouva o úplatném vzdělávání“) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), škola vystupuje v roli
smluvního partnera
navzájem si rovného s druhým smluvním partnerem. Obsah
některých
smluvních ujednání závisí pouze na
vůli smluvních stran
a smlouva je uzavřena tehdy, když s jejím obsahem souhlasí obě smluvní strany.
Kolize dvou rolí školy a obsah smlouvy
Situace, kdy soukromá či církevní škola vystupuje jako správní orgán nadaný pravomocí autoritativně rozhodovat o přijetí ke vzdělávání a vyloučení z

Související dokumenty

Články

Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 2. část
Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 3. část

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Pracovní situace

Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
První kroky při vymáhání dlužného školného
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Výpověď smlouvy o ubytování
Nájem
Nájem prostoru (místnosti), jehož účelem není bydlení ani provozování podnikatelské činnosti
Zvláštní ustanovení o nájmu prostor sloužících k podnikání
Ubytování (smlouva o přechodném nájmu)
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
Zveřejňování dodatků smluv v centrálním registru smluv
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Ukončení smlouvy
Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné
Registr smluv - lhůty dané zákonem a sankce
Registr smluv - Nejčastější chyby při uveřejňování
Specifika řízení soukromé a církevní školy

Poradna

Vedoucí kuchařka
Přímá pedagogická činnost
Doplňková činnost
Registr smluv