Slovo úvodem ministra školství Mikuláše Beka (2023)

Vydáno: 4 minuty čtení

Milé čtenářky, milí čtenáři,

poprvé mám tu čest oslovit Vás v nové roli ministra školství, shodou okolností v Letním speciálu, který je tematicky věnován spolupráci ve všech jejích podobách a dimenzích. Jsem přesvědčen, že je to téma mimořádně nosné a aktuální, protože právě spolupráce klíčových aktérů založená na jejich otevřené debatě a součinnosti může významně přispět k překonávání některých slabin našeho značně decentralizovaného vzdělávacího systému.
Deficity v komunikaci mezi centrálními orgány, zřizovateli i vedeními škol se naposledy připomněly v předprázdninové eskalaci problémů souvisejících s rostoucím nesouladem mezi nabídkou oborů středního vzdělávání a měnícími se aspiracemi žáků. Přestože se problém ve skutečnosti týkal jen určitých regionů a typů škol, jasně ukázal některé dlouhodobé a komplexní nedostatky našeho vzdělávacího systému, které jsme v předchozích dobách nemohli nebo nechtěli řešit, ať už z nedostatku sil, odhodlání, energie, či z důvodu chybějících finančních prostředků.
Vedle přiznání nevyhovující struktury středního školství, která už neodpovídá životnímu stylu a potřebám společnosti, jsme si opět museli připomenout, že přes veškeré úsilí jednotlivých aktérů, kteří s obrovským nasazením realizují skvělé dílčí aktivity a projekty, se náš vzdělávací systém čím dál víc zadrhává při přechodu z jedné vzdělávací úrovně na druhou. To významně přispívá k tomu, že sociální rozdíly, které by se v průběhu vzdělávacího procesu měly postupně smazávat, se spíše utvrzují. Naše školství nefunguje dobře jako sociální výtah.
Řešením tohoto stavu přitom není nutně revoluce - ty ve školství málokdy dopadnou dobře, ale spíš svižnější evoluce. S ohledem na rostoucí nároky na znalosti a dovednosti našich dětí v rychle se měnícím světě je nejvyšší čas otevřít vážnou debatu o prodloužení povinné školní docházky tak, aby zasahovala až na úroveň střední školy a aby žádné dítě neopouštělo vzdělávací systém hned po skončení základního vzdělávání. V řadě vyspělých zemí je to běžné a nás čeká složitá debata o variantách takového řešení.
S prodloužením povinné školní docházky pak logicky souvisí potřeba posílení všeobecného charakteru vzdělávání, zejména v prvních ročnících střední školy, což vyžaduje rozšíření kapacity a nabídky oborů schopných tvořit alternativu ryze odborného školství směřujícího své absolventy bezprostředně na trh práce. V návaznosti na tento krok je pak nutné upravit i nabídku terciárního vzdělávání, jehož příliš velká část se naopak zaměřuje na přípravu pro akademickou a vědeckou dráhu, zatímco chybí polytechniky nebo obdobné školy, které by se výlučně soustředily na profesní přípravu.
Prodloužení povinné školní docházky by pak zřejmě zklidnilo i vášnivou diskuzi nad úpravou rámcových vzdělávacích programů na základních školách, kterou nelze zodpovědně vést bez zamyšlení se nad podobou navazujících stupňů školství. Prodloužení povinné školní docházky o dva roky na střední škole by umožnilo najít dostatečnou hodinovou dotaci například i pro výuku
mediální
a finanční gramotnosti, druhého cizího jazyka nebo estetickou výchovu, jejímž cílem už by nebylo naučit malovat nebo zpívat, ale vnímat umění ve všech jeho podobách.
Všechny tyto potřebné změny si žádají spolupráci a součinnost aktérů, a to na všech úrovních. Věřím, že právě tento časopis, který je významnou platformou pro sdílení dobré praxe a současně i fórem pro tříbení odborných pohledů, může být místem, které spolupráci usnadní.