Role Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v reformě přípravy učitelek a učitelů

Vydáno: 9 minut čtení

Jedním z kandidátů na děkana Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (PedF UK) pro období 2024–2028 je prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, který vede Katedru andragogiky a managementu vzdělávání. Ve své pedagogické a vědecké práci se věnuje dalšímu profesnímu vzdělávání a rozvoji učitelů a vedoucích pedagogických pracovníků, motivaci ve vzdělávání, obecné pedagogice, managementu vzdělávání a klíčovým kompetencím. Rovněž se v posledních letech aktivně podílel na posilování tandemové výuky včetně její nové virtuální formy na základních a středních školách při řešení projektu TAČR. Jaroslav Veteška má mnohaleté manažerské zkušenosti z několika vysokých škol, z řízení projektů a profesních organizací.

Role Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v reformě přípravy učitelek a učitelů
Naďa
Eretová
šéfredaktorka Řízení školy
Jaká je vaše motivace kandidovat na funkci děkana?
Vzhledem k tomu, že je vzdělávání mým celoživotním posláním a jeho kvalita v ČR mi leží na srdci, rozhodl jsem se kandidovat na děkana PedF UK. Naše fakulta je významnou a směr udávající institucí v systému přípravy budoucích učitelek a učitelů. Vnímám, že jejím cílem je v souladu s veřejností široce diskutovanou
Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+
přispět k modernizaci vzdělávacího systému Česka v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení a připravit se na nové výzvy, která nás čekají. Nyní je nutné navázat na kvalitní práci předchozích vedení fakulty a pokračovat v nastavených trendech. Za stěžejní považuji zaměření se
na vzdělávání k získávání kompetencí
potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. To vše v kontextu Strategického záměru UK a Strategického záměru PedF UK.
Jaké výzvy čekají na nové vedení fakulty?
Školství v České republice se pod vlivem různých faktorů, technologických inovací, potřeb trhu práce a vědeckého vývoje kontinuálně mění a PedF UK na tyto změny musí reagovat. S ohledem na probíhající změny související se Strategií 2030+ se bude muset nové vedení PedF UK zaměřit zejména na
inovace v přípravě budoucích učitelů a učitelek
, kteří budou schopni efektivně reagovat na aktuální a moderní potřeby v oblasti vzdělávání dětí a mládeže. Musíme mít na paměti, že naši absolventi budou vyučovat nejen v současnosti, ale také v druhé polovině 21. století. Pedagogická fakulta musí hrát klíčovou roli při přípravě budoucích pedagogických lídrů. Proto je nezbytné, abychom naše studenty v pregraduální přípravě vybavili kompetencemi, které jim umožní obstát na trhu práce i v následujících desetiletích. Další výzvou, která nás čeká, je rekonstrukce hlavní budovy fakulty. Budovu je nezbytné modernizovat a vytvořit kulturní zázemí pro studující a zaměstnance. Dále pak optimalizovat některé interní procesy a činnosti s cílem zefektivnit práci jedinců i týmů.
Mohl byste zmínit dokumenty, které považujete za signifikantní vzhledem k činnostem, které vaše fakulta realizuje?
Za výchozí dokument v přípravě budoucích učitelů považuji
Reformu pregraduální přípravy učitelů
a v souvislosti s ním podepsané
Memorandum
o podpoře reformy přípravy učitelů a učitelek v ČR1). Cílem nás všech musí být naplňování kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství2). V souvislosti s revizí rámcových vzdělávacích programů, a to nejen v oblasti digitálních kompetencí, nebo novelou zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., jehož důležitou součástí jsou pojmy jako adaptační období či ukotvení pozice uvádějícího učitele, je nutné neustále sledovat změny a podporovat jednotlivé katedry, aby tato témata vhodně implementovaly do svých studijních programů či do programů CŽV.
V prosinci byl schválen
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023–2027
. Zdůrazňuje, že v souvislosti s probíhající revizí kurikula a modernizací obsahu vzdělávání je třeba připravit a podpořit školy, učitelky a učitele, aby zvládli nezbytnou transformaci stávajícího způsobu výuky a osvojili si přístup důsledně orientovaný na klíčové
kompetence
a zvládli efektivně reagovat na technologické a společenské změny spojené s globálními trendy a konceptem čtvrté průmyslové revoluce. Vnímám, že role naší fakulty je v tomto procesu naprosto klíčová, protože právě ona připravuje budoucí učitele, kteří pak tuto vizi naplňují ve školách a třídách v celé České republice.
Zajímá mě váš pohled na relativně nový model učitelské přípravy…
V souladu s reformami je nutné také pokračovat v Systému podpory provázejících učitelů a detailně spolupracovat na další realizaci se Střediskem pedagogické praxe. Nezbytná je
vysoká podpora spolupráce s fakultními školami
, která povede k profesionalizaci vedoucích praxí, otevřené diskuzi a reflexi vzájemných potřeb. Je pro nás důležité, aby absolventi PedF UK byli dobře připraveni na svou učitelskou praxi a abychom u nich rozvíjeli
kompetence
a dovednosti, které skutečně ve třídě potřebují a efektivně využijí
. Toho není možné dosáhnout bez spolupráce s fakultními školami a jejich řediteli. Věřím, že moje dosavadní zkušenosti s vedením katedry Andragogiky a managementu vzdělávání a realizací oborů Školský management a Management vzdělávání mi mohou pomoci v nastavení správného směru. Ředitelé školy jsou významnými partnery při konceptualizaci poskytování praxí studentům, ale i k získávání zpětné vazby – jsou leadery pedagogického procesu, kterými by měli zůstat i do budoucna. Každodenní setkávání se s nimi v oboru Školský management nebo v rámci celoživotního vzdělávání je pro nás rovněž určitým indikátorem a vodítkem s ohledem na potřebné změny v přípravě budoucích učitelek a učitelů. V rámci interních studií jsou studenti velmi dobře vybaveni po didaktické i metodické stránce, postrádají ale orientaci v organizačních oblastech, komunikaci s rodiči a kolegy. Uvědomuji si, že zákonem stanovené dvouleté adaptační období, které významně ovlivňuje pedagogickou kariéru každého začínajícího učitele i každé školy, podstatně působí i na to, zda začínající učitel zůstane nejen v dané škole, ale také v českém školství. Naším cílem je připravit studenty tak, aby studium i klinická praxe přiváděla budoucí učitele do vzdělávacího prostředí, které pro ně nebude překvapivé, ale známé a očekávané.
Na rozvoji vzdělávání v ČR se významně podílí neziskový sektor a další aktéři. Jsou pro vás důležitými partnery?
Třetí roli chápu jako službu společnosti a nezbytnou součást rozvoje demokracie a humanity. Neziskové organizace vnímám jako důležité partnery v kvalitní přípravě učitelek a učitelů. Jejich činnost často velice pružně reaguje na aktuální potřeby ve školách a je vhodné je přizvat do společného dialogu s Pedagogickou fakultou UK. Fakulty jsou tradičními institucemi, které často nemohou reagovat tak rychle jako menší a soukromé instituce. Jejich síla spočívá v tradičních přístupech a postupných inovacích. Některé trendy tak rychleji přinášejí právě neziskové organizace a opomenout je v kontextu potřebné reformy přípravy učitelek a učitelů by byla chyba. Považuji spolupráci univerzity, studentských spolků, sdružení škol, neziskových organizací působících ve vzdělávání a významných učitelských spolků za synergii, která má schopnost dostat potřebné změny skutečně do praxe, pomoci zatraktivnit učitelské povolání a dostat do škol skvělé pedagogy, pedagožky a další odborníky z oblasti vzdělávání.
Mohl byste konkrétněji popsat, jak chcete přispět k posílení této třetí role?
Za důležité považuji spolupráci s MŠMT a ČŠI, případně dalšími přímo řízenými organizacemi zejména v oblasti vědy, výzkumu a transferu inovací. Naše fakulta je schopna, díky vysoce kvalifikovaným odborníkům, nabídnout výzkum v kontextu praxe, tzv. evidence inform, který lze definovat jako integraci výzkumných důkazů spolu s odbornými znalostmi odborníků z praxe a jejich využití pro konkrétní strategické a koncepční kroky realizované v oblasti vzdělávací politiky. Jedním z konkrétních kroků, které na PedF UK doporučuji v této oblasti realizovat, je zřídit nový poradní orgán, Radu ředitelů fakultních škol, která bude složena z ředitelů škol všech typů, které jsou pozitivně hodnoceny Českou školní inspekcí, mají vysoký kredit a jsou respektovány širokou odbornou veřejností. Naše katedra se dlouhodobě systematicky snaží zapojovat odborníky z praxe do výuky, vč. zahraničních expertů z různých manažerských i učitelských oblastí.
Můžete vetknout svou vizi pro směřování fakulty do několika slov, ze kterých bude každému jasné, kam a kudy by se pod vaším vedením ubírala?
Při úvahách o dalším směřování fakulty mě napadá jednoduché motto:
BUDOUCNOST – moderně s tradicí
. V těchto slovech se ukrývá mnohaletá tradice naší univerzity, přesto však chuť a potřeba reagovat na současné výzvy a potřeby společnosti. Pedagogickou fakultu UK si představuji jako moderní, otevřenou vzdělávací instituci, která za klíčové hodnoty považuje kontinuitu, otevřenost, novátorství a transparentnost. Udržování kontinuity a tradic fakultě umožní poskytovat studentům konzistentní a kvalitní výuku. Otevřenost vnímám jako dialog mezi akademickou obcí, studenty, sociálními partnery, zaměstnavateli a všemi aktéry vzdělávání, což podporuje různorodost názorů a přispívá ke společnému chápání a rozvoji vzdělávacího prostředí. Novátorství vnímám jako podporu inovativních metod, technologií a přístupů, které podporují kreativitu ve výuce. A nakonec transparentnost umožňuje otevřený přístup k informacím o vzdělávacích programech, hodnocení a rozhodovacích procesech, což vytváří důvěru a podporuje efektivní spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami. Budeme usilovat o to, aby PedF UK byla i nadále školou, která dosahuje ve všech oblastech vynikajících výsledků a která je lídrem a inspirací pro ostatní. Ve spolupráci s ostatními pracovníky fakulty chci vytvářet jedinečné prostředí, které podporuje tvůrčí a excelentní výsledky. Bude mi ctí svými znalostmi i zkušenostmi k naplnění těchto cílů přispět.
1) Viz https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/10/210929_Memorandum-reforma-podepsano.pdf.
2) Viz https://www.edu.cz/pregradual/.