Publikace Kápézetka - Průvodce pro zřizovatele: Kontrolní a hodnoticí činnost zřizovatele

Vydáno: 8 minut čtení

Zřizovatel školy má dvě základní pravomoce: kontrolní a hodnoticí. Kontrolní činnosti jsou v praxi zřizovatelů běžně známé, hodnocení škol bývá méně využívané a je také z různých důvodů komplikovanější. Shrnujeme oblasti, kde má zřizovatel zákonem stanovené jasné povinnosti, i oblasti, v nichž se může angažovat, pokud na to najde odborné kapacity. Článek vychází z nové online publikace Kápézetka – Průvodce pro zřizovatele škol, kterou vydal EDUin.

Publikace Kápézetka – Průvodce pro zřizovatele: Kontrolní a hodnotící činnost zřizovatele
Mgr.
Lucie
Slejšková
analytička a editorka EDUinu
Dvě zásadní pravomoce
Zřizovatel má vůči svým školám dvě podstatné
pravomoce
. Jednak
kontrolní
, ty jsou striktně vytyčeny zákonnými předpisy a bývají zřizovatelům obvykle dobře známé, jednak
hodnoticí
. Tato oblast nemusí být zřizovatelům vždy zcela zřejmá a její mantinely také nejsou vždy jasné. V tomto díle našeho seriálu, který čerpá z publikace
Kápézetka – Průvodce pro zřizovatele škol
, se budeme věnovat krátce oběma a na hodnocení škol zaměříme ještě speciální díl v květnovém čísle
Řízení školy
.
Co zahrnuje ko

Související dokumenty

Pracovní situace

Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Výroční zpráva o činnosti školy
Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Jaké jsou právní vztahy mezi státními a samosprávnými orgány jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Školská rada z pohledu legislativy
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Hodnocení a evaluace

Poradna

Přítomnost zřizovatele ve škole
Hodnocení v náhradním termínu
Zřizovatel
Doplňková činnost
Školská rada
Vozíčkář
Platová třída 13
Volby do školské rady
Zápis do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Nehodnocení
Zřizovatel
Soukromá škola - stravování
Jmenování ředitele
Poskytnutí informací třetí osobě
Náhrada druhého cizího jazyka
Volby do školské rady a pravidla jejího fungování
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Výuka plavání a omluvenky
Rozsah a obsah hodnocení žáka

Zákony

218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy