Profesionálním managementem ke kvalitní škole

Vydáno: 8 minut čtení

Komplexní systém podpory škol v oblasti managementu, správy organizace a vedení lidí, pomocná ruka pro zřizovatele, propojování aktérů ve vzdělávání… Tak lze charakterizovat projekt Střední článek podpory, o kterém jsme si povídali s jeho manažerkou Janou Šmíd Winterovou. Jako ředitelka Odboru podpory škol a zřizovatelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) řídí, plánuje a realizuje Střední článek podpory, odpovídá za dosažení stanovených cílů, bdí nad jeho rozpočtem, vede celý tým a má na starosti mnoho dalších, pro ostatní leckdy neviditelných aktivit. Projekt, který odstartoval 1. července 2023, zná tedy ze všech úhlů pohledu.

Profesionálním managementem ke kvalitní škole
Vladimíra
Nováková
projektová managerka – specialistka pro komunikaci, Oddělení projektového řízení MŠMT
Střední článek podpory. Někteří ředitelé škol a jejich zřizovatelé už vědí, jiní tuší, někdo o něm možná dosud neslyšel. Mohla byste nám shrnout to nejpodstatnější o projektu? Proč vlastně vznikl?
České školství je velmi decentralizované, dokonce v tomto ohledu drží druhou příčku v Evropě. Má to svá pozitiva, ale i dopady. Dnešní ředitel ve škole odpovídá prakticky za všechno, hodně času mu zabírá administrativa i správa budovy a na pedagogické vedení ho tím pádem moc nezbývá. Chyběla systémová a garantovaná podpora, která by ředitelům uvolnila ruce.
Střední článek podpory nabízí řešení. Představuje cílenou metodickou podporu v celé škále nepedagogických oblastí: od školské legislativy, rozpočtu a financování, pracovněprávní problematiky přes správní řízení, dokumentaci, výkaznictví až po řízení školy, komunikaci se zřizovatelem, vedení lidí a mnohé další. Školám a zřizovatelům pomáhá formou bezplatných individuálních i skupinových konzultací, usnadňuje práci začínajícím ředitelům, poskytuje pravidelný informační servis se stručným přehledem legislativních novinek a změn ve školství, zajišťuje obousměrnou komunikaci a informovanost z i na MŠMT a propojuje aktéry ve vzdělávání. To nejpodstatnější spočívá především v přímé terénní podpoře a poradenství. Naším cílem je ředitele a zřizovatele oslovit, navštívit, zjistit, co potřebují, v čem bychom mohli být nápomocni, navrhnout jim řešení nebo zodpovědět dotazy, ke kterým by jinak dlouho hledali informace. A samozřejmě také předávat jejich podněty ministerstvu a dalším subjektům ve vzdělávání.
Samotnému projektu předcházela dvouletá pilotáž, která měla ověřit, zda je tento typ podpory přínosný a vhodný, což se díky evaluaci potvrdilo. Projekt Střední článek podpory je financovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský.
Co konkrétně si pod podporou středního článku představit?
V jednotlivých krajích působí (nebo se právě formují) týmy odborníků, které budou školám i zřizovatelům tzv. k ruce. Regionální metodici, kteří v území působí, jsou lidé z praxe, prostředí škol a jejich potřeby dobře znají, nejsou to tedy žádní úředníci. Jejich devizou je i lokální znalost, která se pochopitelně liší kraj od kraje. Jsou problémy, které řeší školy napříč celou republikou, jiné jsou spíš oblastní. Regionální tým se v prvé řadě se školou seznámí osobně, naváže kontakty… Spolupracovat samozřejmě mohou i online, nicméně na osobních vazbách si budeme zakládat, jsou podstatné pro další komunikaci a součinnost. Ředitelé a zřizovatelé se na tyto týmy mohou z nepedagogické oblasti obrátit prakticky s jakýmkoli dotazem. Pokud odpověď nebudeme znát hned, protože nikdo není vševědoucí, informaci zjistíme, zprostředkujeme, spojíme se s dalšími odborníky na ministerstvu, případně nasměrujeme na jinou organizaci, která s vysvětlením pomůže. Stručně řečeno: střední článek by měl být pro ředitele škol prvním místem podpory.
Jak jsem již uváděla, v některých krajích se týmy ještě utváří, postupně probíhají výběrová řízení. Celorepublikově kompletní bychom měli být v první polovině roku 2026.
Každý ředitel školy i jejich zřizovatel se ale už teď může obrátit na centrální metodickou linku: tel. 234 811 246, e-mailstredniclanek@msmt.cz. Doporučuji sledovat naši facebookovou stránku www.facebook.com/stredniclanek/ a metodický portál www.edu.cz, kde zveřejňujeme veškeré potřebné informace. Důležitým zdrojem jsou také infoservisy, které jsou ke zhlédnutí každé první pondělí v měsíci, nebo kdykoli později. Jedná se přibližně o půlhodinová videa se shrnutím toho nejdůležitějšího z regionálního školství: stručně, krátce a přehledně na jednom místě. Sekce s infoservisy je rovněž na stránkách www.edu.cz.
Zmínila jste pilotáž. Jak velkou roli hrála pro budoucí projekt a jaké výsledky přinesla?
Dvouletá pilotáž Středního článku podpory v okresech Semily a Svitavy, která probíhala od roku 2021 do roku 2023, měla ověřit model terénní podpory zaměřené na mateřské a základní školy a jejich zřizovatele. Pro budoucí projekt byla alfou a omegou. Bylo zapotřebí ověřit, jestli pilotní projekt splnil očekávání a má smysl v něm pokračovat napříč celou Českou republikou. Výsledky výzkumu „Evaluace pilotáže Středního článku podpory MŠMT“ pro nás proto byly zcela klíčové.
Abychom zjistili zpětnou vazbu a funkčnost uvedené podpory, zadalo MŠMT výzkum k evaluaci Středního článku podpory, který realizoval Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze.
Jeho výsledek je jednoznačný: už samotná návratnost dotazníkového šetření, téměř 73 procent, svědčí o velkém zájmu ze strany škol. 91 procent ředitelů vyhodnotilo střední článek na svém území jako efektivní instituci, která přináší jedinečný typ podpory odlišný od jiných aktérů ve vzdělávání (90 procent dotázaných). 89 procent ředitelů uvedlo, že jim střední článek ušetřil čas, který věnovali jiným aktivitám ve škole. Nejlépe hodnotili komunikaci, podporu vedení škol a pomoc v krizových situacích. Ocenili jednotný výklad legislativy, infoservis, metodickou podporu a roli Středního článku podpory jako prvního přímého kontaktu pro vedení škol, který jim dále pomáhá a podporuje je.
Projekt je sice na začátku, ale díky pilotáži rozhodně nezačínáme od nuly. Díky jejímu vyhodnocení víme, že tento typ podpory školám a zřizovatelům vyhovuje. Cenné zkušenosti získané v okresech Semily a Svitavy navíc můžeme předávat kolegům, kteří nově nastoupili. Víme, co funguje, co se osvědčilo a na čem ještě musíme zapracovat.
Projekt má za sebou prvních sedm měsíců, je čas na menší bilancování. Čím byl střední článek školám a zřizovatelům nápomocný a co pro ně chystá v letošním roce?
Za první půlrok fungování projektu, do kterého vstoupily dva měsíce prázdnin a stěhování centrálního týmu, jsme zodpověděli přes 1 000 e-mailových a více než 800 telefonických dotazů a v jednotlivých regionech proběhly stovky konzultací přímo v ředitelnách či u zřizovatelů. Nutno upřesnit, že se často jedná o dotazy-originály, kdy se dotyční ptají na konkrétní, mnohdy velmi specifický případ. Navázali jsme na zveřejňování oblíbených infoservisů z dob pilotáže jednou měsíčně, od začátku letošního školního roku jsme jich zatím natočili pět pro všechny školy v ČR. Vydáváme letáky k důležitým tématům, která se snažíme sumarizovat jednoduchým a přehledným způsobem.
Do konce loňského roku jsme stihli navštívit 9 krajů s koncepcí platforem spolupráce, v dalších krajích ji představíme letos. Cílem platforem je propojení nejdůležitějších aktérů ve vzdělávání a nastavení smysluplné spolupráce, která v konečném důsledku přinese užitek zejména školám. Pravidelně se tak budeme scházet se zástupci škol a zřizovatelů, krajských úřadů, NPI ČR, ČŠI, poraden, Místních akčních plánů vzdělávání, nestátních neziskových organizací a dalších důležitých subjektů podle situace v konkrétních krajích (např. sociální odbory, OSPOD atd.). Jedná se o nejdůležitější instituce, které pomáhají školám nebo zřizovatelům, každý podle svého zaměření a možností. Nabídek podpor, nápadů, inspirací existuje v každém regionu celá řada, ale nezřídka dochází k jejich překryvům a duplicitám. Je proto důležité zamezit tříštění kapacit v území v případě podobných projektů.
V plánu máme také pořádání webinářů a odborných panelů na témata, která ze schůzek v ředitelnách a u starostů vyplynou.
Nejdůležitější pro nás je aktuálně personální obsazení. Najít správného odborníka, který je zdatný ve školské problematice, zná prostředí ředitelen i dané území, je dostatečně erudovaný a zároveň empatický. Uchazečů je hodně, v 1. kole se nám přihlásilo přes 400 zájemců z celé ČR. Vedle centrálního týmu už působíme v 8 krajích: Karlovarském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém, Zlínském, Jihomoravském a Ústeckém.
Důležitý je nejen výběr vhodných kandidátů, ale také jejich zaškolení, které probíhá v našem vlastním tréninkovém centru ve spolupráci s kolegy z pilotáže. Dobré školení je základ, při návštěvách ve školách a u zřizovatelů máme prakticky jen jeden pokus na to, aby tam měl střední článek „dveře otevřené“. První schůzka určí, jak se bude spolupráce odvíjet. Ze zkušenosti víme, že jsou školy, které by podporu potřebovaly, ale primárně o ni nebudou mít zájem. Rádi bychom přesvědčili i je. Držte nám palce.