Přípravná třída jako významný pomocník pro plynulý přechod dětí z mateřské školy do základní školy

Vydáno:

Přípravné třídy nejsou v systému českého školství žádnou novinkou, avšak velice často o jejich existenci veřejnost neví. Pokud o přípravné třídě někdy někdo slyšel, často nemá představu, co to vlastně přípravná třída je a k čemu slouží. Považuji tedy za užitečné nastínit to, v čem je přípravná třída pro děti i jejich rodiče přínosem. S předškolními dětmi pracuji deset let, z toho šest let v mateřské škole a čtyři roky v přípravné třídě základní školy. Domnívám se tedy, že mohu objektivně posoudit přínos přípravné třídy pro děti, které se zde vzdělávají.

Přípravné třídy jsou zřizovány při základní škole a jsou určeny dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy předškolákům a dětem s doporučeným odkladem povinné školní docházky, u nichž se předpokládá, že zařazení dětí do této třídy pomůže vyrovnat jejich vývoj. Přípravné třídy pracují dle RVP PV, avšak organizace školního roku je stejná jako pro základní školy. V přípravné třídě se vzdělává 10–15 dětí. Díky nižšímu počtu dětí, ve srovnání s běžnou třídou mateřské školy, je pro třídního učitele mnohem snazší s dětmi pracovat individuálněji a i

Související dokumenty

Pracovní situace

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Bezplatné poskytování učebnic
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Šablony od A do Z

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Akce v mateřské škole přes noc
Výuka Aj
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ