Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení - Změny za období říjen 2012

Vydáno:
Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení
Bc. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
Sbírka zákonů

Zákon č. 333/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka:
123/2012 Sb.
Datum účinnosti:
1. 11. 2012
Rozsáhlá
novela zákona č. 109/2002 Sb.
mimo jiné nově definuje klienty a podmínky poskytování služeb střediska výchovné péče, případy rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení a podmínky úhrady péče poskytované v zařízení.
Ve
školském zákoně
se mimo jiné doplňuje ustanovení, podle kterého se za školské poradenské zařízení považuje také středisko výchovné péče.
V
zákoně o pedagogických pracovnících
se slova „školské zařízení pro preventivně výchovnou péči“ nahrazují slovy „středisko výchovné péče“.

INFORMACE MŠMT
Zdroj: www.msmt.cz
Výkazy, školní matrika
Výkonové výkazy podle stavu k 30. 9. 2012
Ty škola odešle do
10. 10. 2012
v elektronické podobě na server určený pokyny MŠMT. Následně zašle na vědomí zpracovatelskému místu i výpis dat potvrzený ředitelem školy, resp. ředitelem zařízení. Výjimečně lze výkaz předat na
předepsaném formuláři zpracovatelskému místu ve zkráceném termínu do 4. 10. 2012.
 
Výkaz o ředitelství škol R 13-01
Výkaz vyplňují všechny
mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy zapsané do rejstříku škol
a školských zařízení, jejichž činnost vykonává táž právnická osoba.
Výkaz se netýká ZUŠ a jazykových škol ani školských zařízení, jejichž činnost táž právnická osoba vykonává.
Ředitelství škol vyplní jeden společný
výkaz R 13-01
za všechny školy, jejichž činnost vykonává. Zároveň za každou z nich vyplňuje odpovídající výkaz nebo předává údaje ze školní matriky.
 
Výkaz o mateřské škole S 1-01
 
Výkaz o mateřské - základní škole při zdravotnickém zařízení S 4-01
 
Výkaz o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální S 4c-01
 
Výkaz o jazykové škole S 18-01
 
Výkaz o základní umělecké škole S 24-01
 
Výkaz o sportovní přípravě ve střední škole a o třídě zaměřené na výuku tělesné výchovy ve střední škole S 26-01
 
Výkaz o středisku praktického vyučování Z 27-01 (výkaz se netýká pracovišť praktického vyučování)
 
Výkaz o středisku výchovné péče Z 34-01
Školní matrika a údaje o přijímacím řízení VOŠ podle stavu k 30. 9. 2012
Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do
15. 10. 2012
na server podle pokynů MŠMT. Z předaných údajů se vytváří statistický výkaz. Vytvořený výkaz odešle v internetové aplikaci správnímu úřadu (zpracovatelskému místu).
 
Výkaz o základní škole M 3
 
Výkaz o střední škole M 8
 
Výkaz o konzervatoři M 9
 
Výkaz o vyšší odborné škole M 10
 
Výkaz Přijímací řízení ve vyšší odborné škole U 41
Výkonové výkazy podle stavu k 31. 10. 2012
Ty zařízení odešle do
12. 11. 2012
v elektronické podobě na server určený pokyny MŠMT. Následně zašle na vědomí zpracovatelskému místu i
výpis dat potvrzený ředitelem
zařízení. Výjimečně lze výkaz předat na předepsaném formuláři zpracovatelskému místu ve zkráceném termínu do 5. 11. 2012.
 
Výkaz o školní družině - školním klubu Z 2-01
 
Výkaz o zařízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy Z 14-01
 
Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01
 
Výkaz o ubytovacím zařízení Z 19-01
Informace MŠMT z oblasti vzdělávání
 
V termínu od 10. října do 10. listopadu 2012 proběhne na Metodickém portálu www.rvp.cz veřejná diskuze k úpravám RVP ZV. Je možné sdělit připomínky k navrženým úpravám RVP (nově se začleňují nebo zvýrazňují některá aktuální témata - finanční gramotnost, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchova, změny ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, týkající se cizího jazyka a dalšího cizího jazyka, a Matematika a její aplikace a změny v obecných částech RVP ZV).
 
Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání, který si klade za cíl vytvořit předpoklady pro zvýšení úrovně čtenářské a matematické gramotnosti žáků v České republice a je vymezen na období 5 let (2013-2018). V souladu s navrhovanými opatřeními lze upravit ŠVP.
 
Podklady k výuce témat dopravní výchovy v základních školách.Tento materiál byl vypracován ve spolupráci Ministerstva dopravy a MŠMT a byl pro potřeby škol umístěn na webových stránkách www.ibesip.cz a www.rvp.cz. MŠMT považuje tento materiál za podklad pro učitele s ohledem na rozšíření tématu, které bude v RVP platné od školního roku 2013/14. Podklady lze využít pro úpravu ŠVP.
 
Podklady pro výuku témat dopravní výchovy a ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na základní škole, které jsou pomůckou pro pedagogy k ucelené a efektivní realizaci dané problematiky s ohledem na rozšíření obou témat, které bude v RVP ZV platné od školního roku 2013/14. Podklady lze využít pro úpravu ŠVP.
 
Organizace pro ekonomickou spolupráci (OECD) zveřejňuje ročenku Education at a Glance 2012, ve které uvádí údaje, jež porovnávají vzdělávací systémy členských zemí. MŠMT zpřístupňuje
publikaci České školství v mezinárodním srovnání - stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2012.
Zaujmout může např. kapitola
Školní prostředí a organizace ško
l (pracovní podmínky učitelů a podmínky pro výuku žáků, finanční ohodnocení učitelů, počet hodin, které žáci stráví výukou ve škole, rozhodování na různých úrovních řízení).
Stanovisko MŠMT k počtu hodin v dopoledním nebo odpoledním vyučování pro žáky se zdravotním postižením
upřesňuje výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.
Pouze v případě školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo třídy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením se použije § 8 odst. 4 vyhlášky č. 73/2005 Sb., v platném znění:
Žáci se zdravotním postižením mohou mít na prvním stupni nejvýše 5 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 5 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování; na druhém stupni nejvýše 6 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 6 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování.
Je-li v běžné třídě individuálně integrován žák se zdravotním postižením, použije se § 1 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění:
Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin stanoví škola s přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků.
Projekty, dotační programy
 
MŠMT vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.2
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Datum vyhlášení výzvy: 4. října 2012, datum ukončení výzvy: 15. listopadu 2012 ve 13:00 hod. Projektové žádosti mohou být předkládány pouze v termínu od 8. listopadu do 15. listopadu 2012 do 13:00 hod.
 
MŠMT vyhlašuje
dotační program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2013
. MŠMT přijímá žádosti do 22. října 2012.
 
MŠMT vyhlašuje dotační
Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2013. Lze se zapojit do dvou modulů: Uplatnění inovativních a efektivních forem výuky pro rozvoj gramotností, Výukové materiály (včetně audiovizuálních) a aktivity s didaktickou hodnotou k významným celostátním výročím. Uzávěrka pro přijímání žádostí je 31. 10. 2012.
 
Informace o vzdělávání žáků-cizinců
Na podporu výuky cizinců jsou MŠMT každoročně vyhlašovány pro ZŠ
tři rozvojové programy:
 
Zajištění podmínek základního vzdělávání dětí cizinců;
 
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie;
 
Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí.
MŠMT také vyhlašuje dotační program
Podpora integrace cizinců na území ČR.
Rozvojové programy na rok 2013 a dotační program budou vyhlášeny
v listopadu 2012.
Program na financování asistentů pedagoga
(které lze využít pro zintenzivnění práci s žáky-cizinci) bude vyhlášen v říjnu nebo listopadu 2012.
Podpora škol pracujících se žáky-cizinci je možná z Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním, který bude vyhlášen v říjnu nebo listopadu 2012.
Maturitní zkouška
Zdroj: http://www.novamaturita.cz
Na maturitním portále Nová maturita je oficiálně zveřejněno
vyjádření k obtížnosti a srovnatelnosti maturitních zkoušek v roce 2013 a 2014. Připravovaná změna zakotví pro roky 2013 a 2014
jednoúrovňovou zkoušku, která bude vycházet z katalogů požadavků pro základní úroveň obtížnosti. Nezmění se obtížnost zkoušky. V testech se nenavýší počet úloh, protože se nemění čas vymezený pro složení didaktického testu.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání oznámilo
požadavky na úroveň ICT potřebných k vykonání praktické úlohy z informatiky ve společné části maturitní zkoušky.
Podle přechodných ustanovení (čl. II bod 4) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, však ve školním roce 2012/2013 žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu informatika.
Poznámka redakce
Téma maturit najdete zpracované ve Speciálu pro střední školy: článek Mgr. Marka Zemana, ředitele Odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT - Maturita by měla příští rok zlidštit a úvahu Tomáše Feřteka - Uléhá státní maturita do hrobu?
INFORMACE ČŠI
Zdroj: www.csicr.cz
ČŠI na svých webových stránkách zveřejnila:
 
tematickou zprávu Analýza ŠVP pro základní vzdělávání za období 2007-2011. Zpráva obsahuje mimo jiné poznatky o silných a slabých stránkách hodnocených ŠVP, naplnění nebo nenaplnění zásad pro zpracování ŠVP, soubor hodnotících kritérií a ukazatelů, které lze použít jako vodítko při přepracování ŠVP na konkrétní škole.
 
Závěrečnou zprávu o přípravě, průběhu a výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve šk. roce 2011/2012 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol).
Zpráva obsahuje podrobnou analýzu úspěšnosti úloh v jednotlivých ročnících a předmětech, celkové zhodnocení výsledků, které lze využít při plánování vzdělávacích cílů i při konkrétní výuce.
Poznámka redakce
Vzhledem k aktuálnosti tématu zavádíme novou rubriku Testování, kde se dočtete nejen informace o projektu NIQES, ale také úvahy, analýzy a informace související s problematikou testování - např. od tohoto vydání budeme pravidelně publikovat seriál krátkých článků o testech a testování, který chce přispět k tomu, aby všichni, kdo využívají testy, k tomu znali vše potřebné.

Související dokumenty

Zákony

109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Vyhlášky

73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Pracovní situace

Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě