Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení - Změny za období říjen 2015

Vydáno:
Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph. D.,
specialista na školskou problematiku
SBÍRKA ZÁKONŮ
Zdroj: www.mvcr.cz
Nařízení vlády č. 239/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
Částka: 99/2015 Sbírky zákonů
Datum účinnosti: 1. září 2016
Novela nařízení vlády v případě ředitelů uvedených v příloze v bodě 1.2 (ředitel mateřské školy), v bodě 1.4 (ředitel mateřské školy s internátním provozem), v bodě 2.3 (ředitel základní školy s prvním stupněm), v bodě 2.5 [ředitel základní školy a) samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, b) speciální s prvním stupněm a oddělením ročníků druhého stupně], v bodě 2.6 [ředitel základní školy a) samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, b) speciální s prvním stupněm] mění počet tříd rozhodných pro stanovení týdenního rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti a týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti.
Vyhláška č. 245/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
Částka: 100/2015 Sbírky zákonů
Datum účinnosti: 30. září 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2 a bodu 6, pokud jde o § 3b, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2016.
Základní změnou zavedenou novelou vyhlášky je změna průběhu přijímacího řízení. Podle nového znění § 3 odst. 1 přijímací zkoušku, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy, lze konat prostřednictvím a) zkoušek zadávaných ředitelem školy, b) centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů, nebo c) kombinací způsobů podle písmen a) a b).
Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka: 108/2015 Sbírky zákonů
Datum účinnosti: Zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení s výjimkou čl. I bodu 142, který nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
V oblasti podmínek pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých vyčleňme některé důležité změny:
-
ustanovení § 7 odst. 1 (ve kterém je stanovena povinnost zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem) obecněji vymezuje živnosti s předmětem činnosti péče o děti předškolního věku a výuky ve školách a zařízeních nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení,
-
ustanovení § 9 (Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci) a § 11 zákona (Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přírodě, a pořádající osoby) se terminologicky upravuje v souladu se školským zákonem, když se označení „mateřská škola“ a „základní škola“ nahrazuje obecným pojmem „škola“,
-
v § 10 odst. 2 zákona se prodlužuje doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti osoby činné při zotavovací akci nebo škole v přírodě jako zdravotník nebo dozor z jednoho na dva roky,
-
v § 11 odst. 1 písm. a) zákona se rozšiřuje výčet fyzických osob způsobilých pro výkon funkce zdravotníka na zotavovací akci nebo škole v přírodě o profese zdravotnického asistenta a zdravotnického záchranáře,
-
zrušuje se dosavadní ustanovení § 11 odst. 1 písm. e) zákona, tj. zrušuje se povinnost zabezpečit pro zotavovací akce a školy v přírodě v místě jejich konání předem péči praktického lékaře dostupného z místa konání akce nebo školy v přírodě,
-
zrušují se dosavadní § 44a odst. 6 a odst. 7 zákona, tzn., že se zrušuje úprava, která duplicitně vedle pracovněprávních a školských předpisů upravovala podmínky pro přípravu na povolání mladistvých, přicházejí-li při ní do styku s chemickými látkami a směsmi klasifikovanými jako toxické, vysoce toxické, žíravé nebo karcinogenní; tato právní úprava je obsažena ve vztahu k mladistvým zaměstnancům ve vyhlášce č. 180/2015 Sb., školské předpisy v souvislosti s praktickým vyučováním mladistvých na úpravu týkající se mladistvých zaměstnanců odkazují;
-
novelizované znění § 50 zákona je následující: Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

INFORMACE MŠMT
Zdroj: www.msmt.cz
MŠMT zveřejnilo informaci o zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky, které ředitel školy může určit pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku 2016.

INFORMACE CENTRA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Zdroj: www.novamaturita.cz
Na základě zkušeností z realizace didaktického testu z českého jazyka a literatury konaného v rámci maturitní zkoušky 2015 připravilo Centrum seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí (dále jen seznam). Seznam byl zpracován s cílem posílit předvídatelnost zkoušky. Pro maturitní zkoušku z českého jazyka konanou v roce 2016 seznam vymezuje rozsah vědomostí, jejichž osvojení může být ověřováno prostřednictvím didaktického testu z českého jazyka a literatury. Úlohy, v nichž žák prokazuje osvojení učiva z literární historie (katalog požadavků - bod 1.8) a částečně i z literární teorie (katalog požadavků - bod 1.9), nepřesáhnou rámec vymezený tímto seznamem. Dále Centrum zveřejňuje vzorové příklady úloh z literární historie. Seznam je součástí závazných interních předpisů Centra pro procesy přípravy a výroby zkušební dokumentace maturitní zkoušky pro rok 2016.

INFORMACE ČŠI
Zdroj: www.csicr.cz
ČŠI připravila nový informační portál - InspIS PORTAL -pro snadné a efektivní vyhledávání škol a informací o nich dle zadaných parametrů. Další součástí portálu je speciální aplikace, kterou školy budou moci využívat pro jednoduchou tvorbu svých vlastních webových stránek. ČŠI umožnila, aby žáci mohli zdarma využívat testovací aplikaci, kterou vyvinula za účelem hodnocení výsledků vzdělávání žáků. K dispozici je jak verze pro PC, tak verze pro tablety a chytré mobilní telefony (InspIS SET mobile).
ČŠI zveřejnila závěrečnou zprávu z výběrového zjišťování výsledků žáků, které proběhlo od 11. 5. do 22.5.2015 a bylo zaměřeno na žáky 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a na žáky 3. ročníku vybraných oborů středních odborných škol, a to v oblasti společenskovědních předmětů (9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a přírodovědných předmětů (9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 3. ročník vybraných oborů středních odborných škol). Zpráva mimo jiné obsahuje rozbor úloh s nízkou úspěšností. V rámci závěrů ČŠI konstatuje, že jedním z problémů, které dotazník i výsledky zjišťování naznačily, je, že předměty fyzika a chemie jsou málo oblíbené, neboť obliba je spojena s porozuměním.
Dále ČŠI zveřejnila tematickou zprávu Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže. ČŠI mimo jiné zjistila, že z forem podpory směřujících ke zlepšení výsledků vzdělávání žáků je nejvýznamnější doučování, které poskytují necelé dvě třetiny domovů mládeže. Nejčastěji doučovanými předměty jsou český jazyk a matematika.

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ
Zdroj: www.nuv.cz
Národní ústav pro vzdělávání zveřejnil publikace Absolventi středních škol a trh práce: Doprava a spoje, Absolventi středních škol a trh práce: zdravotnictví, Absolventi středních škol a trh práce: pedagogika, učitelství a sociální práce.

Související dokumenty

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

671/2004 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Pracovní situace

Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Voucher místo zrušeného zájezdu
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela vyhlášky o školním stravování
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě