Právní aspekty povinné školní docházky

Vydáno: 10 minut čtení

Článek analyzuje vybrané právní aspekty institutu povinné školní docházky, reflektuje její úpravu ve školském zákoně a rozebírá problematická a složitá místa zákonné úpravy.

Právní aspekty povinné školní docházky
Bc.
Jakub
Čech
student 4. ročníku oboru Právo a právní věda Právnické fakulty UK a absolvent
Stěžejním institutem vztahujícím se k základnímu vzdělání je povinná školní docházka. Její existenci předvídá již ústavní pořádek; ve větě druhé čl. 33 odst. 1 Listiny základních práv a svobod1) je stanoveno, že
školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon
. Podle J. Wintra je „povinná školní docházka patrně jedinou explicitní povinností konat v Listině, tato povinnost vyjadřuje přesvědčení, že základem a předpokladem demokratického státu je vzdělaný občan“.2)
Osobní působnost povinné školní docházky
Listina základních práv a svobod některá práva přiznává každému, tj. komukoliv kd

Související dokumenty

Zákony

200/1990 Sb. o přestupcích
1/1993 Sb. Ústava České republiky
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
178/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Individuální vzdělávání žáka
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Školský zákon a jeho vyhlášky
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?

Poradna

Nástup dětí do MŠ a ZŠ a pojištění ve školním roce 2023/2024
Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky