Odpovědnost ředitele školy za vzdělávání poskytované každému konkrétnímu žákovi

Vydáno:
o činnosti školy je zapojeno mnoho aktérů – zákonní zástupci, žáci, pedagogičtí
a nepedagogičtí pracovníci, ředitel a jeho zástupci, zřizovatel a další. Jsou to nicméně děti, žáci a studenti (dále užijeme jen souhrnného pojmu „žáci“), kteří jsou hlavními „adresáty“ činnosti školy – jsou těmi, kvůli kterým škola vykonává svou činnost a k jejichž vzdělávání upínají všichni aktéři své úsilí

 

Záleží vždy na zařazení žáka do konkrétní třídy či studijní skupiny, jeho rozvrhu, volbě předmětů, speciálních potřebách apod., které konkrétní osoby budou za jeho vzdělávání odpovědné. Za vzdělávání různých žáků jsou tak odpovědní různí třídní učitelé, různí učitelé jednotlivých předmětů, různí zástupci ředitele pověření vedením určitých úseků a další.
Je zde však osoba, která je odpovědná vůči každému žákovi dané školy za vše, co se v souvislosti s poskytováním vzdělávání ve škole odehraje, a tou je ředitel školy. V tomto článku si proto budeme klást otázku,
jak je právně zakotvena odpovědnost ředitele školy za vzdělávání každého konkrétního žáka a jaké má ředitel nástroje k ovlivňování průběhu tohoto vzdělávání?
Co má žák právo obdržet od školy, a tedyi od jejího ředitele?
Díváme-li se na věc z pohledu žáka, má tento především právo (zakotvené v § 22 odst. 1 zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání [školského zákona])
na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona
. Žák tedy oprávněně od školy očekává např. to, že vzdělávání jí poskytované bude probíhat podle vzdělávacích programů dle § 3 školského zákona, že budou zohledněny jeho speciální vzdělávací potřeby dle § 16 školského zákona, že budou výsledky jeho vzdělávání hodnoceny v souladu se zásadou
hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy
zakotvenou v § 2 odst. 1 písm. g) školského zákona, ale i takové „drobnosti“, jako že mu bude poskytnuto školní stravování dle § 122 školského zákona.
Nicméně ať již na poskytování vzdělávání vůči jednotlivým žákům pracuje kdokoli, je to vždy ředitel školy, který nese fináln

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Kalendář
Zákonný zástupce
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Ředitelské volno
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Uvolnění z výuky
Úvazek asistenta
Dietní stravování