Odpovědnost pedagogů ve zvláštních případech

Vydáno:

Pedagogická činnost zasahuje do různých oblastí života a dotýkají se jí také různé oblasti práva. Některými z nich se dále budeme zabývat.

Odpovědnost pedagogů ve zvláštních případech
JUDr.
Jana
Mahdalíčková
Ph. D.
odborná lektorka, oblast trestního práva
Vzhledem ke specifické povaze pedagogické činnosti, kdy dochází ke
shromažďování tzv. citlivých údajů
1)o žácích, přichází v úvahu, při porušení povinností stanovených pro nakládání s těmito údaji podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, odpovědnost za trestný čin
neoprávněné nakládání s osobními údaji
podle § 180 odst. 2 trestního zákoníku.
Podle publikovaných výkladů zákon o ochraně osobních údajů ukládá školám při zpracování osobních údajů důležité povinnosti. Zejména ustanovení § 5 odst. 4, § 11, § 12 a § 21 tohoto zákona je třeba vykládat ve vztahu k odpovídajícím ustanovením § 21, § 28 a § 69 školského zákona.
Každý správce osobních údajů, tedy i škola, má určité povinnosti. Jedinou podmínkou je, že se jej týkají informace, se kterými škola nakládá tak, že je to považováno za zpracování osobních údajů. Informační je každá povinnost, která někomu ukládá poskytovat jinému subjektu určité informace. Příjemcem může být jeden člověk, nebo předem neuzavřený okruh osob, u nichž lze předpokládat, že na informaci mají nárok, nebo jim takový nárok vznikne v budoucnu.
Příkladem prvé situace je
poskytnutí písemné zprávy o osobních údajích
na písemnou žádost osoby, příkladem druhé situace je poskytnutí informace uchazeči o studium. Za informační se ale nepovažuje povinnost sdělit nebo poskytnout určité informace dozorovému orgánu, protože v tomto případě se jedná o
povinnost oznamovací,
například v souvislosti s registrací datových souborů, evidencí a jiných forem zpracování osobních údajů o žácích.
Při získávání údajů pro vybrané části dokumentace škol a školských zařízení tak, jak je stanoveno podle § 28 školského zákona, je škola povinna žáky nebo jejich zákonné zástupce poučit podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů.
V případě sporu lze situaci řešit podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Je třeba nejprve přezkoumat, zda byly dodrženy podmínky stanovené zejména v § 22 a 28 školského zákona. Pro osobní údaje zpracovávané podle školského zákona připadá v úvahu provedení opravy nebo doplnění údajů.
Nejasnosti mohou nastat také při výuce ve vztahu k ochraně autorských práv. V praxi je podle autorského zákona možné:
 
kopírování učebnic samotnými žáky pro jejich osobní potřebu ( jejich vlastními kopírkami nebo prostřednictvím poskytovatele rozmnožovacích služeb);
 
kopírování učebnic pro vnitřní potřebu školy jako právnické osoby (školou samotnou nebo prostřednictvím poskytovatele rozmnožovacích služeb), tj. pro potřeby učitelského sboru, přičemž je nutno brát v potaz, zda především s ohledem na počet takto pořízených rozmnoženin nedojde k překročení podmínek stanovených v § 29 odst. 1 autorského zákona, a tedy k užití v rozporu s běžným způsobem užití díla a v rozporu s oprávněnými zájmy autora;
 
využívat při vyučování rozmnoženiny učebnic nebo jiných publikací či jejich částí, které rozdá učitel (škola) žákům, v rozsahu odpovídajícím účelu, v každém případě však takové užití musí být toliko součástí vyučování, nikoli jeho hlavní částí (typicky půjde o kopie částí textů či matematických cvičení, obrázky apod.); totéž platí pro jiné způsoby užití (např. promítání učebnice pomocí dataprojektoru na plátno);
 
použít ukázky (citace) z cizích děl do vlastních výukových materiálů (powerpointové prezentace, dataprojekce, pracovní listy apod.) za podmínek stanovených pro citace; upravit již existující učebnici či jiné dílo tak, aby byly dostupné (čitelné apod.) pro žáky.
Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, jsou školy a školská zařízení povinny
zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit
a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování a rizikových jevů. Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc.
Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje
riziku trestního postihu
pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu, výjimečně i účastenství na trestném činu v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod. Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Potom je také možné rozpoznat určité negativní tendence v chování jednotlivých žáků a využít možností preventivního působení.
V právní praxi bývá pojem
šikana
používán jako synonymum pro
„úmyslné jednání, které je namířeno proti jinému subjektu a které útočí na jeho důstojnost“.
Z hlediska výkladu pojmu šikanování není důležité, zda k němu dochází slovními útoky, fyzickou formou nebo hrozbou násilí. Rozhodující je, že se tak děje úmyslně.
Je nutné si uvědomit, že
pokud k šikanování došlo při vyučování nebo při činnostech pořádaných školou, nese plnou odpovědnost škola
nebo školské zařízení. Prokáže-li se zavinění (postačuje nedbalost) ředitele školy nebo některého pedagoga, může být postižen pracovněprávně nebo potrestán podle trestního zákoníku. Na škole nebo školském zařízení lze požadovat
náhradu škody
vzniklé v důsledku šikany, a to jak náhradu věcné škody, tak škody na zdraví, včetně způsobené psychické újmy. Pokud dítě v důsledku šikany nemohlo např. docházet do školy (vyšší stupeň šikany), nese školské zařízení odpovědnost i za škody vzniklé rodičům dítěte v důsledku např. uvolnění ze zaměstnání, zajištění hlídání dítěte, zajištění doprovodu do a ze školy apod.
MŠMT vydalo
metodický pokyn k primární prevenci rizikových jevů
u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, který doporučuje, jak postupovat při zjištění zneužívání návykových látek (alkoholu, omamných a psychotropních látek) ve školách.
Konzumace návykových látek není považována za protiprávní jednání. Užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, na všech školních akcích i při mimoškolní činnosti není přípustné. Všichni zaměstnanci školy mají
oznamovací povinnost
k řediteli školy v případě, kdy žáci nebo studenti alkohol nebo omamné a psychotropní látky užívají, distribuují nebo u sebe přechovávají. Při řešení problematiky spojené s užíváním návykových látek je třeba spolupracovat s celou řadou institucí. Spolupráce musí být navázána dříve, než nastanou problémy. Je třeba si vybudovat korektní vztahy s obvodním oddělením Policie ČR a znát kontakt na specialistu Policie ČR. Dalšími důležitými kontaktními místy jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí v obcích s rozšířenou působností, pracoviště městské (obecní) policie, školská poradenská a preventivně výchovná zařízení, regionální nestátní a neziskové organizace apod.
V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
 
Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 
O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 
Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíšou datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.
 
O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.
V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést
orientační test na přítomnost drog
(zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let, s orientačním testováním žáka na přítomnost drog. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno výše. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem drog, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.
O problematice drog ve školách byly v poslední době vydány odborné publikace, podle kterých lze postupovat při řešení konkrétních situací. Všechny uvedené oblasti a způsob jejich řešení se doporučuje
upravit ve školním řádu.
Slovníček pojmů
 
Osobní údaj
- jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
 
Citlivý údaj
- osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů.
 
Anonymní údaj
- takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů, subjekt údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
 
Zpracování osobních údajů
- jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
 
Shromažďování osobních údajů
- systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování.
 
Uchovávání osobních údajů
- udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat.
 
Likvidace osobních údajů
- fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.
 
Správce
- každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 
Zpracovatel
- každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.
 
Zveřejněný osobní údaj
- osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu.
 
Evidence nebo datový soubor osobních údajů
- jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií.
ZDROJE
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění
 
metodické pokyny MŠMT

1) Viz slovníček pojmů.

Související dokumenty

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
40/2009 Sb. trestní zákoník

Pracovní situace

Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Voucher místo zrušeného zájezdu
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela vyhlášky o školním stravování
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost