O čem může rozhodovat ředitel školy při zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti?

Vydáno:
V zářijovém čísle Řízení školy vyšel článek „Rychlokurs orientace v informacích a jejich závaznosti“.1) V článku jsem na konkrétních příkladech nejen ze školské praxe ukazovala, co je pro práci s informacemi podstatné, jak funguje systém závazných informací a jak s nimi nakládat. Hned na začátku školního roku se rozvířila názorová hladina o oprávnění ředitelů škol nařídit zakrytí nosu a úst „rouškou“ jako opatření na ochranu zdraví. Záměrně používám zakrytí nosu i úst, ne nošení „roušek“, protože někteří „roušky“ skutečně jen nosí – na ústech, na bradě, na krku, na zápěstích či předloktích – i v situacích, kdy pro nás existuje povinnost zakrytí nosu a úst buď podle krizového opatření vlády v době vyhlášeného krizového stavu, nebo podle nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZdr“) či jednotlivých krajských hygienických stanic. Pojďme se proto podívat na to, jak vlastně může a současně kdy a v jaké míře nesmí ředitel školy rozhodovat nejen o „rouškách“ coby opatření na ochranu zdraví.
O čem může rozhodovat ředitel školy při zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti?
Mgr.
Veronika
Doležilová
právnička, členka koordinačního výboru spolku Spolu, z. s., a členka dozorčí rady nadačního fondu Qiido
I při zajištění ochrany zdraví odpovídá míře oprávnění ředitelů míra jejich odpovědnosti
Ředitel školy je pro řízení školy vybaven širokým oprávněním, které je ve školském zákoně (č. 561/2004 Sb.) obecně vyjádřeno tak, že „rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak“ [§ 165 odst. 1 písm. a)]. Bylo by možné namítnout, a tento argument se s odkazem buď na Ústavu ČR (čl. 2 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb.), nebo na Listinu základních práv a svobod (čl. 2 odst. 3 č. 2/1993 Sb.) skutečně objevuje, že zakrytí nosu a úst „rouškou“ je uložení povinnosti, což je obecně možné udělat jen zákonem, a ředitel školy tedy rozhodovat ani nemá. Ti více znalí školské tematiky ještě doplňují, že pokud nejde o povinnost stanovenou obecně zákonem, pak v případě školy musí jít pro žáky o povinnost uloženou školním řádem. Tyto diskuse současně nevěnují ani minimální pozornost pracovníkům školy, na které se vztahuje pravomoc ředitele školy jako zaměstnavatele.2)

Související dokumenty

Zákony

239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Pracovní situace

Školská rada - základní údaje
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Voucher místo zrušeného zájezdu
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Přístupnost školního webu podle litery zákona
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Školská rada z pohledu legislativy
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Přímá vyučovací povinnost
Školní klub
Zřizovatel
Náhrada mzdy
Úvazek
Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost