O čem může rozhodovat ředitel školy při zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti?

Vydáno:
V zářijovém čísle Řízení školy vyšel článek „Rychlokurs orientace v informacích a jejich závaznosti“.1) V článku jsem na konkrétních příkladech nejen ze školské praxe ukazovala, co je pro práci s informacemi podstatné, jak funguje systém závazných informací a jak s nimi nakládat. Hned na začátku školního roku se rozvířila názorová hladina o oprávnění ředitelů škol nařídit zakrytí nosu a úst „rouškou“ jako opatření na ochranu zdraví. Záměrně používám zakrytí nosu i úst, ne nošení „roušek“, protože někteří „roušky“ skutečně jen nosí – na ústech, na bradě, na krku, na zápěstích či předloktích – i v situacích, kdy pro nás existuje povinnost zakrytí nosu a úst buď podle krizového opatření vlády v době vyhlášeného krizového stavu, nebo podle nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZdr“) či jednotlivých krajských hygienických stanic. Pojďme se proto podívat na to, jak vlastně může a současně kdy a v jaké míře nesmí ředitel školy rozhodovat nejen o „rouškách“ coby opatření na ochranu zdraví.
O čem může rozhodovat ředitel školy při zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti?
Mgr.
Veronika
Doležilová
právnička, členka koordinačního výboru spolku Spolu, z. s., a členka dozorčí rady nadačního fondu Qiido
I při zajištění ochrany zdraví odpovídá míře oprávnění ředitelů míra jejich odpovědnosti
Ředitel školy je pro řízení školy vybaven širokým oprávněním, které je ve školském zákoně (č. 561/2004 Sb.) obecně vyjádřeno tak, že „rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak“ [§ 165 odst. 1 písm. a)]. Bylo by možné namítnout, a tento argument se s odkazem buď na Ústavu ČR (čl. 2 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb.), nebo na Listinu základních práv a svobod (čl. 2 odst. 3 č. 2/1993 Sb.) skutečně objevuje, že zakrytí nosu a úst „rouškou“ je uložení povinnosti, což je obecně možné udělat jen zákonem, a ředitel školy tedy rozhodovat ani nemá. Ti více znalí školské tematiky ještě doplňují, že pokud nejde o povinnost stanovenou obecně zákonem, pak v případě školy musí jít pro žáky o povinnost uloženou školním řádem. Tyto diskuse současně nevěnují ani minimální pozornost pracovníkům školy, na které se vztahuje pravomoc ředitele školy jako zaměstnavatele.2)

Související dokumenty

Zákony

239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Pracovní situace

Přístupnost školního webu podle litery zákona
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Voucher místo zrušeného zájezdu
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Školská rada - základní údaje
Kompetence vedoucích zaměstnanců a jiných zaměstnanců v oblasti kontroly
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Přímá vyučovací povinnost
Školní klub
Zřizovatel
Náhrada mzdy
Úvazek
Úvazky
Střídavá péče
Úvazek kuchaře
Home office
Intervence
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Sloučení škol
Volby do školské rady
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost