Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 4. část

Vydáno: 25 minut čtení

Cílem článku je dokončit charakteristiku některých podpůrných opatření a popsat základní postupy před poskytováním, při poskytování podpůrných opatření druhého a vyššího stupně podpory a při ukončení poskytování těchto podpůrných opatření. Odkazy na školský zákon, uvedené v textu článku, jsou odkazy na znění školského zákona účinné od 1. 9. 2016.

 

Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
4. část
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialistka na školskou problematiku
Tlumočník českého znakového jazyka, přepisovatel pro neslyšící, osobní asistent
Využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnost působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů je vyčleněno v § 16 odst. 2 písm. h) školského zákona. Na úrovni vyhlášky č. 27/2016 Sb. je v rámci osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů uveden osobní asistent.
 
 Tlumočník českého znakového jazyka§ 16 odst. 2 písm. h) školského zákona, § 7 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
zaměstnanec není uveden jako pedagogický pracovník v zákoně o pedagogických pracovnících, zaměstnanec školy – nepedagogický pracovník
normovaná finanční náročnost   s využitím tlumočníka českého znakového jazyka je spojena normovaná finanční náročnost ve čtvrtém a pátém stupni podpůrných opatření (mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka)
stupeň podpůrných opatření využití tlumočníka českého znakového jazyka je obsaženo v rámci podpůrných opatření-        třetího stupně (III. 8 A Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání),-        čtvrtého stupně (IV. 3. 1 B Organizace výuky ve školském zařízení; IV. 4 Individuální vzdělávací plán; IV. 5. 2 A Tlumočník českého znakového jazyka; IV. 5. 4 B; IV. 8 A. Úprava podmínek při přijímání ke vzdělávání; IV 8 C. Úprava podmínek ukončování vzdělávání)-        pátého stupně (V. 4 Individuální vzdělávací plán; V. 5. 2 Tlumočník českého znakového jazyka; V. 5 4 B)
základní podmínky využití -       doporučení školského poradenského zařízení a-       předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte, žáka nebo zletilého žáka nebo studenta
další podmínky využití -       dítě, žák, student upřednostňuje při komunikaci český znakový jazyk a-       dítě, žák, student je vzděláván ve škole, třídě, studijní skupině, kde český znakový jazyk není komunikačním systémem všech účastníků vzdělávacího procesu
činnost škola poskytuje vzdělávání standardní formou za využití tlumočníka českého znakového jazyka, který provádí přesný překlad obsahu sdělení mezi účastníky komunikace formou, která je jasná a srozumitelná všem zúčastněným, v komunikačním systému, který si žák zvolil
rozsah využití -       tlumočník je využíván po celou dobu poskytování vzdělávání, pokud je to v zájmu naplnění vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta-       jestliže žák využívá více způsobů komunikace (žák běžně využívá různé způsoby komunikace a může různě rozumět mluvené řeči, např. odezíráním), školské poradenské zařízení stanoví rozsah působení tlumočníka českého znakového jazyka-       činnost tlumočníka může souběžně využívat více žáků, je-li to možné a vhodné
případy využití činnosti činnost tlumočníka je využívána při vzdělávání a při akcích „mimo školu“
 Přepisovatel pro neslyšící§ 16 odst. 2 písm. h) školského zákona, § 8 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
zaměstnanec není uveden jako pedagogický pracovník v zákoně o pedagogických pracovnících, zaměstnanec školy – nepedagogický pracovník
normovaná finanční náročnost s využitím přepisovatele pro neslyšící je spojena normovaná finanční náročnost ve čtvrtém a pátém stupni podpůrných opatření (mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka)
stupeň podpůrných opatření využití přepisovatele pro neslyšící je obsaženo v rámci podpůrných opatření-        třetího stupně (III. 8 A. Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání),-        čtvrtého stupně (IV. 3. 1 B Organizace výuky ve školském zařízení; IV. 4 Individuální vzdělávací plán; IV. 5. 3 AB Přepisovatel pro neslyšící; IV. 5. 4 B; IV. 8 A. Úprava podmínek při přijímání ke vzdělávání),-        pátého stupně (V. 4 Individuální vzdělávací plán; V. 5. 3 Přepisovatel pro neslyšící; V. 5. 4 B)
základní podmínky využití -        doporučení školského poradenského zařízení a-        předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte, žáka nebo zletilého žáka nebo studenta
další podmínky využití
  • dítě, žák, student upřednostňuje při komunikaci mluvený český jazyk s oporou v psaném textu a
  • dítě, žák, student je vzděláván ve škole, třídě či studijní skupině, kde mluvený český jazyk s oporou v psaném textu není komunikačním systémem všech účastníků vzdělávacího procesu
činnost převádí mluvenou řeč do písemné podoby v reálném čase
rozsah využití

existuje řada systémů, které umožňují přepis v reálném čase sledovat více žáky, a proto se umožňuje i využívání přepisovatele pro více žáků souběžně

 Osobní asistent§ 16 odst. 2 písm. h) školského zákona, § 9 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
podmínky působení
  • osobní asistent poskytuje podporu podle zvláštních právních předpisů; konkrétně se jedná o zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, [1]
  • na základě vyjádření školského poradenského zařízení; příloha č. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb. (Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole) obsahuje text, podle kterého se doporučuje přítomnost osobního asistenta; odsud lze dovodit, že vyjádření školského poradenského zařízení bude obsaženo v doporučení školského poradenského zařízení
důsledky podmínek působení
  • na rozdíl od tlumočníka českého znakového jazyka a přepisovatele pro neslyšící není osobní asistent dle § 16 odst. 2 písm. h) školského zákona využíván, ale může působit ve škole nebo školském zařízení po dobu pobytu dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení,
  • osobní asistent může působit ve škole a školském zařízení, aniž by se stal zaměstnancem školy nebo školského zařízení
stupeň podpůrných opatření
  • osobní asistent je výslovně uveden jako podpůrné opatření ve třetím stupni podpory (III. 8 C. Úprava podmínek dalšího ukončování vzdělávání), ve čtvrtém stupni podpory (IV. 5. 7 Personální podpora, IV. 8 C. Úprava podmínek ukončování vzdělávání) a pátém stupni podpory (V. 5. 7 Personální podpora)
normovaná finanční náročnost
  • ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. s působením osobního asistenta není spojena normovaná finanční náročnost


[1] Podle § 39 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, je osobní asistence terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Postup před poskytováním podpůrných opatření druhého až pátého stupně
Připomeňme, že podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (§ 16 odst. 4 školského zákona). Další podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka (§ 16 odst. 5 školského zákona).
Proto lze postup před poskytováním podpůrných opatření druhého až pátého stupně rozčlenit do následujících fází:
1)
školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) spolupracuje,
a)
se zákonným zástupcem nezletilého dítěte, žáka, se zletilým žákem nebo studentem,
b)
se školou nebo školským zařízením,
2)
školské poradenské zařízení vydá zprávu a doporučení,
3)
školské poradenské zařízení sdělí doporučení škole nebo školskému zařízení,
4)
škola nebo školské zařízení získá předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilého žáka nebo studenta.
Spolupráce školského poradenského zařízení a zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo studenta
Na úvod je nutné připomenout postupy, které vedou k zahájení spolupráce školského poradenského zařízení se žákem nebo zákonným zástupcem. Podle § 16a odst.1 školského zákona školské poradenské zařízení poskytne poradenskou pomoc dítěti, žákovi, studentovi nebo zákonnému zástupci dítěte nebo žáka
-
na základě jeho žádosti nebo
-
na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu.2)
Spolupráce školského poradenského zařízení a zákonného zástupce dítěte, nezletilého žáka, zletilého žáka nebo studenta před poskytováním podpůrných opatření druhého až pátého stupně spočívá zejména v těchto činnostech:
-
Dítě, žák nebo student absolvuje ve školském poradenském zařízení vyšetření, a to na doporučení školy nebo školského zařízení (§ 16a odst. 2 školského zákona).3) Přitom žádost o poskytnutí poradenské pomoci podá zákonný zástupce dítěte nebo nezletilého žáka, zletilý žák nebo student (§ 16a odst. 1 školského zákona).
-
Dítě, žák nebo student absolvuje ve školském poradenském zařízení vyšetření, a to na základě uvážení zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého žáka, nebo zletilého žáka či studenta (§ 11 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Také v tomto případě žádost o poskytnutí poradenské pomoci podá zákonný zástupce dítěte nebo nezletilého žáka, zletilý žák nebo student (§ 16a odst. 1 školského zákona).
-
Dítě, žák nebo student absolvují diagnostiku ve školském poradenském zařízení, a to na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, tj. soudu nebo OSPOD (§ 16a odst. 1 školského zákona, § 11 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
-
Školské poradenské zařízení může vyzvat zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého žáka, zletilého žáka nebo studenta zejména k doložení informací o dosavadním průběhu vzdělávání žáka ve škole, k poskytnutí informací (§ 11 odst. 4, § 12 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
-
Školské poradenské zařízení před vydáním doporučení projedná návrh doporučených podpůrných opatření se zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka, se zletilým žákem nebo studentem; pokud je to důvodné, přihlédne k jejich vyjádření (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
-
Pokud zákonný zástupce dítěte nebo nezletilého žáka při činnostech, které mají vést k přiznání podpůrných opatření, které jsou v nejlepším zájmu nezletilého dítěte nebo nezletilého žáka, neposkytuje součinnost, pak škola nebo školské zařízení oznámí uvedeného zákonného zástupce OSPOD (§ 12 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb., § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění).
Spolupráce školského poradenského zařízení a školy nebo školského zařízení
Spolupráce školského poradenského zařízení a školy nebo školského zařízení (např. školní družiny) před poskytováním podpůrných opatření druhého až pátého stupně spočívá zejména v těchto činnostech:
-
Škola nebo školské zařízení zákonnému zástupci dítěte nebo nezletilého žáka, zletilému žákovi nebo studentovi doporučí vyšetření ve školském poradenském zařízení (§ 16a odst. 2 školského zákona).
-
Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti, žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 11 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
-
Pokud se dítě, žák nebo student vzdělávali podle plánu pedagogické podpory a následně budou absolvovat vyšetření ve školském poradenském zařízení, škola bezodkladně zajistí předání školskému poradenskému zařízení plán pedagogické podpory (§ 11 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
-
Školské poradenské zařízení může vyzvat školu nebo školské zařízení zejména k doložení informací o dosavadním průběhu vzdělávání žáka ve škole, a to zejména údajů uvedených ve školní matrice, k doložení podmínek školy, ve které se žák vzdělává nebo se bude vzdělávat (§ 11 odst. 4, § 12 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
-
Škola poskytuje součinnost v případě, kdy školské poradenské zařízení pro doporučení konkrétních podpůrných opatření zjišťuje také možnost využití personálních a materiálních podmínek školy vytvořených v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření jiným žákům školy (§ 12 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
-
V případě podpůrného opatření spočívajícího v používání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek školské poradenské zařízení doporučí přednostně ty pomůcky, kterými již škola disponuje, pokud tím bude naplněn účel podpůrného opatření (§ 11 odst. 6 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
-
Školské poradenské zařízení před vydáním doporučení projedná návrh doporučených podpůrných opatření se školou; pokud je to důvodné, přihlédne k jejímu vyjádření (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
-
Se školským zařízením projedná školské poradenské zařízení návrh podpůrných opatření v oblasti školských služeb (§ 12 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
Vydání zprávy a doporučení školským poradenským zařízením
Lhůtu pro vydání zprávy a doporučení stanoví § 13 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Školské poradenské zařízení vydá zprávu a doporučení do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci. Tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem.
Školské poradenské zařízení poskytne zprávu tomu, komu je poskytována poradenská činnost, tj. zákonnému zástupci dítěte nebo nezletilého žáka, zletilému žákovi nebo studentovi (§ 16a odst. 4 školského zákona). Uvedená skutečnost je vyjádřena ve vzoru zprávy (Příloha 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) textem „Pouze pro žáka nebo zákonného zástupce!“ Uvedená právní úprava nevylučuje, aby zákonný zástupce dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilý žák či student poskytl škole zprávu na základě vlastního uvážení.
Obsah zprávy je vymezen v § 14 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a její vzor je stanoven v příloze č. 4 vyhlášky.
Na základě § 16a odst. 4 školského zákona školské poradenské zařízení poskytne doporučení několika osobám:
-
tomu, komu je poskytována poradenská pomoc, tj. zákonnému zástupci dítěte nebo nezletilého žáka, zletilému žákovi nebo studentovi,
-
škole nebo školskému zařízení, v němž se dítě, žák nebo student vzdělává,
-
orgánu veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení,
-
pokud orgán sociálně-právní ochrany dětí svým rozhodnutím neuložil zákonnému zástupci dítěte nebo nezletilého žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení, školské poradenské zařízení poskytne vydané doporučení orgánu sociálněprávní ochrany dětí, pokud je o to orgán sociálně-právní ochrany dětí písemně požádá.
Nově tak školské poradenské zařízení poskytuje škole doporučení „automaticky“ a předání doporučení škole není závislé na libovůli zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého žáka, zletilého žáka nebo studenta.
Obsah doporučení je vymezen v § 15 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a vzor doporučení je stanoven v příloze č. 5 této vyhlášky. Doporučení určuje dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné. Tato doba zpravidla nepřesáhne dva roky.
Kromě vlastního poskytování podpůrných opatření v souladu s doporučením se obsah doporučení promítá i do obsahu školní matriky. S účinností od 1. 9. 2016 školní matrika obsahuje údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou nebo školským zařízením v souladu s § 16 a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení [§ 28 odst. 2 písm. f), § 28 odst. 3 písm. d) školského zákona].
Předchozí písemný informovaný souhlas
Jak již bylo uvedeno, podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka (§ 16 odst. 5 školského zákona).
Vyčleňme, že výše uvedený souhlas je:
a)
předchozí,
b)
písemný,
c)
informovaný.
Vzájemně související vlastnosti souhlasu „předchozí“ a „informovaný“ vyplývají z toho, že ten, kdo je oprávněn souhlas udělit, musí být předem informován o určitých skutečnostech. Tyto skutečnosti vymezuje § 16 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.:
Informovaný souhlas podle odstavce 1 obsahuje:
a)
výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření,
b)
informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření,
c)
informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření mohou nastat, a
d)
podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl.
Shrnutí postupu před poskytováním vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
Jedním z nejčastěji používaných podpůrných opatření byl a jistě i bude individuální vzdělávací plán. Shrňme možný postup před vzděláváním podle individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami z úhlu pohledu školy.
a)
Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka se obrátí na školu s písemnou žádostí o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Tím je splněna jedna z podmínek povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 18 školského zákona).
b)
Protože zletilý žák nebo nezletilý žák dosud neabsolvoval vyšetření ve školském poradenském zařízení, škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka toto vyšetření doporučí (§ 16a odst. 2 školského zákona).
c)
Po provedení vyšetření školské poradenské zařízení škole poskytne doporučení, ve kterém se doporučuje vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 16a odst. 4 školského zákona).
 
Poskytnutím doporučení školského poradenského zařízení je splněna další podmínka povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 18 školského zákona).
d)
Škola prostřednictvím svého ředitele povolí vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 18 školského zákona). Odkaz na rozhodnutí o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu obsahuje vzor individuálního vzdělávacího plánu (příloha č. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.):
Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne:
e)
Škola připraví informace dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a následně zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka o těchto skutečnostech informuje (§ 16 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
f)
Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák souhlasí se vzděláváním žáka podle individuálního vzdělávacího plánu i poté, co mu byly sděleny uvedené informace, udělí škole předchozí písemný informovaný souhlas. Tím jsou (spolu s doporučením školského poradenského zařízení) splněny podmínky poskytování podpůrného opatření - vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona, § 16 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
g)
Škola vyhotoví individuální vzdělávací plán (příloha č. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) a seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem (§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně
Klíčové body postupu při vlastním poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně jsou vyčleněny v následující tabulce.
zahájení vlastního poskytování podpůrného opatření Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého žáka. § 16 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
nelze zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se školským poradenským zařízením a na základě informovaného souhlasu zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého žáka po dobu nezbytně nutnou jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto skutečnost se školským poradenským zařízením. § 16 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
vyhodnocování poskytování podpůrných opatření školou Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, dítětem, žákem nebo studentem a zákonným zástupcem dítěte nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
vyhodnocování poskytování podpůrných opatření školským poradenským zařízení Školské poradenské zařízení vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku od vydání doporučení. V případě vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi nebo studentovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. § 16 odst. 4,§ 4 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka Škola bezodkladně doporučí zletilému žákovi nebo studentovi nebo zákonnému zástupci dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. § 16 odst. 5 a odst. 6 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Školské poradenské zařízení vydá doporučení stanovující jiná podpůrná opatření, případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně.
Škola poskytuje „nová“ doporučená podpůrná opatření tehdy, pokud zletilý žák nebo student, zákonný zástupce dítěte nebo zákonný zástupce nezletilého žáka udělí písemný informovaný souhlas.
Postup při skončení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně
Škola za určitých podmínek přestane poskytovat podpůrné opatření druhého až pátého stupně. Shledá-li škola, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná, bezodkladně doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení (§ 16 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Pokud následně z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné, škola přestane podpůrné opatření druhého až pátého stupně poskytovat, a to po projednání se zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo žáka (§ 16 odst. 6 školského zákona). Ukončení poskytování uvedeného podpůrného opatření tak není podmíněno udělením předchozího písemného informovaného souhlasu, ale projednáním se zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka.
Shrnutí
V případě poskytování personální podpory tlumočníkem českého znakového jazyka, přepisovatelem pro neslyšící nebo osobním asistentem, je nutné brát v potaz, že uvedené osoby nejsou pedagogickými pracovníky. Dále je nutné rozlišovat, zda jsou, nebo nejsou zaměstnanci školy.
Základní momenty postupu před a při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně, stejně tak ukončení jejich poskytování, jsou uvedeny ve školském zákoně a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. a nelze se od nich odklonit.
POZNÁMKA REDAKCE
V Řízení školy bylo již publikováno:
Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných:
-
1. část Řízení školy 3/2016 (s. 4-8)
-
2. část Řízení školy 4/2016 (s. 4-8)
-
3. část Řízení školy 5/2016 (s. 16-20)
Všechny texty najdete v online archivu časopisu na www.rizeniskoly.cz
1 Podle § 39 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, je osobní asistence terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
2 Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán sociálně-právní ochrany dětí může uložit rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení rozhodnutím, které vydává podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (ve spojení s § 12 odst. 3), anebo v rámci rozhodnutí o uložení výchovného opatření podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb. Soud je oprávněn uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení na základě rozsudku o uložení výchovného opatření podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb. Podmínkou toho, aby orgán sociálně-právní ochrany dětí mohl rozhodnout o uložení povinnosti využít odbornou pomoc poskytovanou školským poradenským zařízením, je podle zákona skutečnost, že rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nevyužili této odborné poradenské pomoci dobrovolně na základě předchozího doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Podnět k zahájení řízení o uložení povinnosti využít odbornou pomoc školského poradenského zařízení může být také oznámení školy o tom, že zákonní zástupci nevyhledali pomoc školského poradenského zařízení na základě předchozího doporučení školy.
3 V § 16a odst. 2 školského zákona je zakotvena povinnost školy a školského poradenského zařízení doporučit v odůvodněných případech zákonnému zástupci návštěvu školského poradenského zařízení, neboť zákonný zástupce nemusí být vždy schopen poznat, že je takový postup zapotřebí a v zájmu dítěte.

Související dokumenty

Články

Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 2. část
Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 3. část
Nová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 5. část

Zákony

359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Voucher místo zrušeného zájezdu
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela vyhlášky o školním stravování
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě