Když se rodiče neshodnou při žádosti o odklad

Vydáno:

Neshody rozvedených rodičů mají vliv nejen na jejich děti, ale mohou působit problémy i ve fungování škol. Tatínek si přeje, aby jeho dítě jelo na lyžařský kurz, maminka to však odmítá. Maminka si zase přeje, aby dítě chodilo na soukromou základní školu, to ale odmítá tatínek. Řešení jsou často neveselá, zdlouhavá a ani přes veškerou snahu pedagogů, psychologů se nemusí podařit svár vyřešit. V případě neshody rodičů jsou však dány jasné postupy, jak má škola postupovat. V nedávné době vydal Nejvyšší správní soud rozsudek č.j. 6 As 153/2020 – 40, který pojednává o tom, jak má škola postupovat, když se rodiče nedohodnou ohledně odkladu povinné školní docházky.

Co se stalo?

Maminka požádala o odklad povinné školní docházkya žádost doložila doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Tatínek s odkladem nesouhlasil a naopak přihlásil dítě k zápisu k povinné školní docházce. S touto přihláškou

Související dokumenty

Zákony

500/2004 Sb. správní řád

Pracovní situace

Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) podle školského zákona
Kam sahá působnost rodičů
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Novela maturitní vyhlášky
Zákonný zástupce
Bezplatné poskytování učebnic
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Komunikační strategie školy - šablony

Poradna

Nástup dětí do MŠ a ZŠ a pojištění ve školním roce 2023/2024
Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky