Jaké povinnosti a kompetence má zřizovatel vůči svým školám a ředitelům? (1. část)

Vydáno: 7 minut čtení

Vzdělávací proces ve školách je v rukou ředitelů, mají proto zároveň i značně koncentrovanou odpovědnost. Přesto některá striktně daná oprávnění spadají do kompetence zřizovatele, který může ve vybraných situacích do dění ve škole zasahovat. Specifické kompetence mají zřizovatelé vůči ředitelům, jimž stanovují plat, jmenují je a ve zvlášť stanovených situacích je i odvolávají. Ředitelé však nejsou zaměstnanci zřizovatele, a proto zřizovatelé nemohou řadu věcí ve škole ovlivnit. Článek je součástí série textů a vychází z nové online publikace Kápézetka – Průvodce pro zřizovatele škol, kterou vydal EDUin.

Jaké povinnosti a kompetence má zřizovatel vůči svým školám a ředitelům? (1. část)
Lucie
Slejšková
Hlavní povinností zřizovatele je zajistit vzdělávání dětí v území
Školský zákon ukládá zřizovateli, aby zajistil podmínky pro plnění školní a předškolní docházky všech dětí, které mají trvalý pobyt na jeho území. Často se nejedná o triviální situaci, zejména v územích, kde kapacity škol nestačí na počty žáků. Nicméně formálně platí, že pokud není zřizovatel schopen zajistit dostupnost předškolního vzdělávání dětem starším 3 let a vzdělávání v ZŠ, porušuje tím zákon právě on, nikoliv škola.
Zřizovatel má tři možnosti, jak se této povinnosti zhostit:
1. Sám zřídí MŠ nebo

Související dokumenty

Pracovní situace

Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele
Kompetence vedoucích zaměstnanců a jiných zaměstnanců v oblasti kontroly
Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Předávací protokol
Jaké jsou právní vztahy mezi státními a samosprávnými orgány jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Darování antigenního testu škole
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?
Kdy může zřizovatel odvolat ředitele školy?
Práva a povinnosti ředitele zařízení

Poradna

Zřizovatel
Jmenování ředitele
Přítomnost zřizovatele ve škole
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Zřizovatel
Doplňková činnost
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Zápis do MŠ
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek

Zákony

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce