Jak na reformu financování školství - pedagogičtí pracovníci základní školy

Reforma financování regionálního školství bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené základní školy realizovaly již k 1. 9. 2019.1) Cílem článku je popsat princip financování pedagogických pracovníků základních škol a tím přispět k včasné přípravě organizačních změn.

Jak na reformu financování školství – pedagogičtí pracovníci základní školy
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
právnička, specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
Ing.
Petra
Schwarzová
ředitelka gymnázia a lektorka se zaměřením na financování škol
Princip reformy financování regionálního školství
V rámci reformy financování regionálního školství je pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podstatné, že část stávajících republikových a krajských normativů bude nahrazena systémem normativů stanovených centrálně z úrovně MŠMT. Základní školy patří k těm druhům škol, v jejichž případě se zavádí systém normativního financování pedagogické práce.
Právní předpisy
Orientace v oblasti reformy financování regionálního školství je založena na znalosti a správném použití právních předpisů. Pravidla spojená s reformou financování regionálního školství, a to základních škol, jsou zakotvena v následujících právních předpisech:
*
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dále jen „školský zákon“, přičemž nové principy financování regionálního školství byly zakotveny zákonem č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 167/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
*
nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění,
*
nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí,
*
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, přičemž nové principy financování regionálního školství byly zakotveny vyhláškou č. 140/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,
*
vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění,
*
vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech,
*
vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení.
Vymezení PHmax základní školy
Podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 123/2018 Sb. platí: Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (PHmax) představuje pro účely tohoto nařízení maximální týdenní počet hodin teoretického a praktického vyučování financovaný ze státního rozpočtu.
Pro přehlednost jsou podstatné znaky vymezující PHmax základní školy uvedeny ve schématu na předchozí straně. Ve vztahu k podstatným znakům, které jsou uvedeny ve schématu, je vhodné uvést následující:
Maximální počet vyučovacích hodin zahrnutý v PHmax
*
Jak zdůrazňuje MŠMT v materiálu Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání, počet vyučovacích hodin zahrnutý v hodnotě PHmax představuje maximální limit odučených vyučovacích hodin z pohledu učitele. V limitu jsou započteny dělené hodiny i možnost tzv. tandemové výuky.2) V PHmax je počítáno nejen s povinným dělením vyučovacích hodin, ale i možným dělením nad jeho rámec za účelem dalšího zkvalitnění výuky (např. vyšší dělení výuky jazyků, ICT i některých dalších).
Obor vzdělání
*
V základní škole se žáci vzdělávají v oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola, který poskytuje základní vzdělání, a v oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální, který poskytuje základy vzdělání.
Průměrný počet žáků ve třídě
*
Jak v rámci oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola, tak v rámci v oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální je v příloze nařízení vlády č. 123/2018 Sb. „průměrný počet žáků ve třídě“ stanoven ve vztahu k základní škole, která je určitým způsobem charakterizována. K uvedeným charakteristikám patří např. „ročníky prvního a druhého stupně, počet tříd v ročníku“, „základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona, první a druhý stupeň základní školy“, „základní škola s jazykem národnostní menšiny, počet tříd prvního stupně“, „základní škola speciální (I. díl, 1. stupeň)“.
*
Pokud se ve škole vzdělávají žáci ve třídách s různými „charakteristikami“ (např. v „běžných“ třídách 1. stupně, v „běžných“ třídách 2. stupně, ve třídách zřizovaných pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona), pak se určuje průměrný počet žáků ve třídě a hodnota PHmax pro tyto třídy dle charakteristiky samostatně.
*
Pro žáky, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, v zahraniční škole na území ČR nebo v evropské škole (dále jen „v zahraničí“, § 38 školského zákona) nebo se vzdělávají individuálně (§ 41 školského zákona), je PHmax stanoven samostatně. Tito žáci se nezapočítávají do počtu žáků ve třídě rozhodného pro stanovení výše hodnot PHmax pro školy a třídy uvedené v příloze nařízení vlády č. 123/2018 Sb. pro obory poskytující základní vzdělávání a základy vzdělání.3)
Výpočet PHmax základní školy
Podle § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 123/2018 Sb. se v případě základní školy maximální počet hodin stanoví jako součet všech maximálních počtů hodin na třídu. Jak je zdůrazněno v materiálu MŠMT Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání, v případě, že má škola odloučené pracoviště, ale jedná se o jedno ředitelství (= jedna škola, jeden právní subjekt), nepočítá se hodnota PHmax odděleně podle pracovišť, ale souhrnně pro celou školu. Není tedy rozhodující, ve kterém pracovišti je třída s určitou charakteristikou fyzicky umístěna.4)
Jak již bylo uvedeno, pro žáky, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí (§ 38 školského zákona) nebo se vzdělávají individuálně (§ 41 školského zákona), je PHmax stanoven samostatně. Znamená to, že
*
v souladu s § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 123/2018 Sb. se za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na prvním stupni základní školy zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,25 hodiny,
*
podle § 5 odst. 3 nařízení vlády č. 123/2018 Sb. se za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na druhém stupni základní školy zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,5 hodiny.
Dále je účelné zdůraznit, že při výpočtu PHmax jsou rozhodnými údaji údaje vykázané ve statistickém výkazu M.
Příklad výpočtu PHmax pro základní školu
Vstupní data
Obor vzdělání
79-01-C/01 Základní škola
 
„Běžné“ třídy
Třídy pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona
Žáci dle § 38 nebo § 41 školského zákona (nad rámec počtu žáků)
 
Počet žáků
Počet tříd
 
Počet žáků
Počet tříd
1. stupeň
290
10
1. stupeň
12
2
1 žák
2. stupeň
225
8
2. stupeň
5
1
2 žáci
1. krok – určení průměrného počtu žáků ve třídě pro danou charakteristiku třídy
„Běžné třídy“
Třídy pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona
 
Počet žáků
Počet tříd
Průměrný počet žáků
 
Počet žáků
Počet tříd
Průměrný počet žáků
1. stupeň
290
10
290 / 10 = 29
1. stupeň
12
2
6
2. stupeň
225
8
225 / 8 = 28,125
2. stupeň
5
1
5
2. krok – stanovení pásma dle průměrného počtu žáků ve třídě pro „běžné třídy“ dle přílohy nařízení vlády č. 123/2018 Sb.
V souvislosti se vstupními údaji je vhodné uvést pravidlo dle materiálu MŠMT Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání: Má-li základní škola nejvýše 2 běžné třídy v každém ročníku a dále má třídy 16/9 (případně třídy s jinou charakteristikou než na řádku B1 – B10), pro běžné třídy se použije hodnota pro školu s nejvýše 2 třídami v ročníku.5)
V příslušném řádku a sloupci nalezneme hodnotu PHmax, a to pro třídu 1. stupně 33, pro třídu 2. stupně 48.
3. krok – stanovení pásma dle průměrného počtu žáků ve třídě pro třídy pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona dle přílohy nařízení vlády č. 123/2018 Sb.
V příslušném řádku a sloupci nalezneme hodnotu PHmax, a to pro třídu 1. stupně 27, pro třídu 2. stupně 26.
4. krok – stanovení celkového maximálního počtu hodin
„Běžné“ třídy
 
Počet žáků
Počet tříd
Průměrný počet žáků
PHmax
1. stupeň
290
10
290 / 10 = 29
10 × 33 = 330
2. stupeň
225
8
225 / 8 = 28,125
8 × 48 = 384
Třídy pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona
 
Počet žáků
Počet tříd
Průměrný počet žáků
PHmax
1. stupeň
12
2
6
2 × 27 = 54
2. stupeň
5
1
5
1 × 26 = 26
Vzdělávání žáka podle § 38 nebo § 41 školského zákona
 
Počet hodin
1 žák na 1. stupni
1 × 0,25 = 0,25
2 žáci na 2. stupni
2 × 0,5 = 1,0
Stanovíme PHmax školy jako součet dílčích hodnot PHmax, tj. PHmax „běžných“ tříd, tříd pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona a počtu hodin odpovídajících vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí (§ 38 školského zákona) nebo formou individuálního vzdělávání (§ 41 školského zákona), tj. 330 + 384 + 54 + 26 + 0,25 + 1,0 = 795,25.
PHmax přípravné třídy základní školy a třídy přípravného stupně základní školy speciální
Jestliže je ve škole zřízena přípravná třída základní školy nebo jestliže je v základní škole speciální zřízena třída přípravného stupně základní školy speciální, PHmax se pro uvedené třídy stanoví samostatně, a to podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění.
Podstatné znaky vymezující PHmax přípravné třídy základní školy a tříd přípravného stupně základní školy speciální jsou uvedeny ve schématu na následující straně.
Podle § 7a vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, je maximální týdenní počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu v přípravné třídě
a)
22 hodin v případě počtu dětí ve třídě 10 a více nebo
b)
14 hodin v případě počtu dětí ve třídě menšího než 10.
Podle § 7b vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, je maximální týdenní počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
a)
40 hodin v případě počtu dětí ve třídě 4 a více nebo
b)
10 hodin v případě počtu dětí ve třídě menšího než 4.
Hodnota PHmax pro přípravné třídy a třídy přípravného stupně základní školy speciální se stanoví obdobně jako PHmax základní školy. To znamená, že pokud je v základní škole zřízeno více přípravných tříd nebo v základní škole speciální zřízeno více tříd přípravného stupně základní školy speciální,
*
vypočte se průměrný počet dětí v přípravné třídě a na jeho základě se stanoví hodnota PHmax; tato hodnota se vynásobí počtem přípravných tříd;
*
vypočte se průměrný počet dětí ve třídě přípravného stupně základní školy speciální a na jeho základě se stanoví hodnota PHmax; tato hodnota se vynásobí počtem těchto tříd.6)
PHmax a personální zabezpečení činnosti základní školy
Z výše uvedeného je zřejmé, že PHmax nepředstavuje konkrétní peněžní částky, konkrétní výši finančních prostředků poskytovaných základní škole ze státního rozpočtu.
Jako maximální týdenní počet hodin výuky je „hranicí“, která se projevuje z „personálního“ úhlu pohledu. Vypovídá o tom, jaký je maximální týdenní limit odučených vyučovacích hodin z pohledu učitele financovaný ze státního rozpočtu.
Lze uvést následující příklad ve vztahu ke škole pouze s třídami prvního stupně, a to s pěti třídami a počtem žáků 69.
PHmax školy se stanoví na základě údajů uvedených v příloze nařízení vlády č. 123/2018 Sb.
Základní škola pouze s třídami prvního stupně
Personální zajištění činnosti školy
Počet tříd 5
Počet žáků 69
Průměrný počet žáků ve třídě 13,8, tj. nižší než minimální průměrný počet žáků ve třídě dle § 4 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění.
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
ředitel školy s „úvazkem“ 1,0, tj. 12 hodin
5 učitelů s „úvazkem“ 1,0 = 5 × 22 hodin = 110 hodin
celkem 122 hodin
 
PHmax
5 × 23 = 115
Zřizovatel povolil výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě dle § 23 odst. 4 školského zákona s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou podle § 161 až 162 školského zákona.
PH školy je vyšší než PHmax
 
Pokud škola setrvá u dané organizace vzdělávání a počtu pedagogických pracovníků, musí zajistit financování rozdílu mezi PH školy a PHmax (7 hodin) z jiných zdrojů, než je státní rozpočet.
Obecně lze shrnout varianty personálního zabezpečení základní školy pedagogickými pracovníky a jejich vztahu k PHmax:
 
počet hodin přímé pedagogické činnosti vykonaný v základní škole za týden (PH školy) je
nižší
než PHmax nebo je
shodný
s PHmax
počet hodin přímé pedagogické činnosti vykonaný v základní škole za týden (PH školy) je
vyšší
než PHmax
finanční důsledky
Základní škole jsou poskytnuty ze státního rozpočtu finanční prostředky na pokrytí
skutečných
nákladů na platy pedagogických pracovníků7), tj. podle
skutečně vykázaných úvazků
(podle školou definovaného nároku).
Základní škole jsou poskytnuty ze státního rozpočtu finanční prostředky
do výše PHmax
.
souvislosti, důsledky
 
Závisí na základní škole, jak se vypořádá se „schodkem“ odpovídajícím rozdílu mezi PH školy a PHmax. Škola může např. upravit počet tříd nebo zajistit financování školy z jiných zdrojů, tj. zdrojů odlišných od státního rozpočtu.
Personální zajištění činnosti školy – statistické výkazy a výše finančních prostředků
Pro stanovení výše finančních prostředků, které budou škole poskytnuty ze státního rozpočtu, jsou rozhodné údaje vykázané ve výkazu P1c-01, a to v oddílech IVa, IVb, IVc.
*
V oddíle IVa jsou uvedeny evidenční počty učitelů v závislosti na velikosti úvazků učitelů.
*
V oddíle IVb je uvedena přímá pedagogická činnost stanovená ředitelem školy jednotlivým učitelům, řediteli a zástupci ředitele v souladu nařízením vlády č. 75/2005 Sb., v platném znění.
*
V oddíle IVc jsou uvedeny hodiny přímé pedagogické činnosti učitelů pevně stanovené nad rámec jejich týdenního rozsahu (tzv. nadúvazkové hodiny), případně snížené o hodiny výuky nad rámec RVP (např. nepovinné předměty)8).
V souvislosti se sestavováním statistických výkazů se v prezentaci MŠMT
Změny financování regionálního školství PHmax a PHškoly v základních školách
9) do skupiny hlavních kategorií nesrovnalostí zařazuje např.
*
nesnížení úvazku u ředitele školy, zástupce ředitele, výchovného poradce,
*
nesprávně vyplněný výkaz P1c-01, oddíl IVb (u PPČ uvedené hodnoty např. 5,96, PPČ byla vypočtena jako přepočtený počet PP × 22 hodin = neuvedení skutečných údajů),
*
nevhodně nastavená organizace vzdělávání (např. vykázány dvě třídy, aby nebyla nutná výjimka zřizovatele, ale vykázána PPČ jako pro tři třídy – takto nehradí zvýšené náklady zřizovatel, ale finanční prostředky škola získává v rámci dohadovacího řízení na KÚ).
Shrnutí
Základem pro financování pedagogických pracovníků dle reformy regionálního školství je PHmax, který přímo nevypovídá o konkrétní výši finančních prostředků, avšak má zásadní vliv na celkový rozpočet školy. Výše PHmax zohledňuje různá specifika škol, jako např. průměrný počet žáků ve třídě, základní školu pouze s třídami prvního stupně apod.
O skutečných finančních zdrojích na pokrytí nárokových i nenárokových složek platu, o výši, v jaké budou poskytnuty, zda podle skutečných nákladů, nebo zda budou přiděleny normativně na základě průměru, bude pojednáno v následujícím článku.
1) Současně je nutné upozornit na skutečnost, že podle přechodného ustanovení vyhlášky č. 140/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, pro nejvyšší a nejnižší počty žáků upravené ustanovením § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb. platí následující: Do dne, do kterého jsou školy a školská zařízení financovány ze státního rozpočtu podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 101/2017 Sb., se řídí nejvyšší a nejnižší počty žáků ustanovením § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2) Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání [online]. 2018, s. 11 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/48146/.
3) Tamtéž, s. 10.
4) Tamtéž, s. 3.
5) Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání [online]. 2018, s. 5 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/48146/.
6) Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání [online]. 2018, s. 10 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/48146/.
7) V materiálu MŠMT FAQ – Často kladené otázky se uvádí, že mateřským, základním a středním školám, konzervatořím a školním družinám bude k finančním prostředkům na tarifní platy učitelů napočítán i určitý objem finančních prostředků na nárokové a nenárokové složky platu v závislosti na počtu úvazků učitelů ve škole. FAQ – Často kladené otázky. MŠMT [online]. [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/faq-casto-kladene-otazky-1.
8) Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání [online]. 2018, s. 13 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/48146/.
9) Prezentace Změny financování regionálního školství PHmax a PH školy v základních školách [online]. 2019, snímek 32 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/50017.

Související dokumenty

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Reforma financování střední školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Školský zákon a jeho vyhlášky
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku

Poradna

Tandemová výuka
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Nařízení vlády

123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí