Jak k wellbeingu přistupují jinde: Nový Jižní Wales a Ontario

Vydáno: 5 minut čtení

Partnerství pro vzdělávání 2030+ vydalo publikaci Kateřiny Novotné Wellbeing ve vzdělávání: Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů. Jejím cílem je popsat systém podpory wellbeingu žáků i zaměstnanců škol ve vybraných zemích a poukázat na ty přístupy nebo metody, které by mohly být inspirací pro české školství. Pro potřeby Řízení školy stručné shrnujeme, jaký přístup k wellbeingu volí jednotlivé země, které byly do analýzy zařazeny.

Jak k wellbeingu přistupují jinde: Nový Jižní Wales a Ontario
Radka
Hrdinová
Partnerství pro vzdělávání 2030+
Nový Jižní Wales (Austrálie)
Podpora wellbeingu staví na každoroční povinné autoevaluaci škol, kde patří mezi témata, kterými se školy musí pravidelně zabývat. Základem pro tuto evaluaci je hodnoticí rámec školní excelence (School Excellence Framework), který mimo jiné vyžaduje od školy „plánování celostního přístupu k wellbeingu žáků při využití evidence-based strategií, které jsou ověřené, preventivní a zaměřují se na včasnou intervenci“. Školy se řídí také podle NSW Wellbeing Framework for Schools z roku 2015, který nabízí doporučení, jak wellbeing ve škole rozvíjet.
Kateřina Novotná upozorňuje, že každý z těchto dokumentů pojímá wellbeing z trochu jiného úhlu pohledu: v prvním případě je wellbeing jedním z elementů v doméně učení (tématy, které z něj pro školu a učitele vyplývají, jsou například péče o studenty, ohled na jejich individuální vzdělávací potřeby nebo požadavek na plánovaný přístup), zatímco „wellbeingový“ rámec popisuje podporu wellbeingu v celostním pojetí, kde výuka a učení jsou jedním z elementů.
V roce 2022 vydala vláda Nového Jižního Walesu dokument
Achieving School Excellence in Wellbeing and Inclusion: Evaluation Support Resource
, který na třech úrovních(delivering – sustaining and growing – exelling) popisuje, co je třeba k dosažení dané úrovně (v publikaci, kterou představujeme, je na str. 29 jako příklad uveden popis tématu individuální vzdělávací potřeby).
NSW Wellbeing Framework for Schools požaduje po školách systémový přístup k welbeingu žáků v oblasti
kognitivní
, emoční, sociální, fyzické a duchovní. Pro školy stanoví čtyři základní témata:
propojení
(s učením, spolužáky, učiteli, sami se sebou, se svými emocemi nebo aspiracemi…),
úspěch
(v učení, smysluplných cílech, v budování odolnosti, sebevědomí a charakteru…),
prospěch
(sebeřízení a nacházení smyslu života u žáků…) a
podporující školní prostředí
(žáci jsou respektováni a podporováni, škola jim nabízí příležitosti k seberegulaci, sebeurčení, součástí je i spolupráce školy s rodinou).
K rozvoji školy ve všech těchto oblastech nabízí rámec konkrétní doporučení. Vedle toho mají učitelé k dispozici dvě služby, které jim pomáhají s konkrétními problémy. Iniciativa Supported Students, Successful Students zajišťuje pro školy poradce a nabízí jim materiály a informace. Program Child Wellbeing Unit provozuje hotline, na které mohou zaměstnanci škol konzultovat obavy o konkrétní žáky.
Publikace krátce zmiňuje specifický program na podporu wellbeingu ředitelů škol jako klíčových aktérů v dosazování excellence ve výuce. Stát Victoria ji do systému ukotvil v dokumentu Strategie pro zdraví a wellbeing ředitelů (
The Principal Health and Wellbeing Strategy
, 2018–2021). V rámci této strategie jsou definovány čtyři oblasti podpory pro ředitele škol – od podpory pro provoz škol (včetně například právního servisu a dalších služeb dostupných na regionální i centrální úrovni) přes specializované profesní vzdělávání a vzdělávání v oblasti rozvoje vlastního wellbeingu po hrazení nákladů na externí odbornou pomoc. Tento program bude stát Victoria na základě poptávky ředitelů dále rozvíjet.
Ontario (Kanada)
Podpora wellbeingu je definována jako jeden ze základních cílů ontarijského vzdělávacího systému. V dokumentu
Achieving Excellence, Ontario´s Renewed Vision for Education
(2014) je zdůrazněna potřeba soustředit se nejen na akademický úspěch žáka, ale také na jeho celkovou pohodu a rozvoj. Podpora wellbeingu je v dalších dokumentech postavena na čtyřech klíčových komponentách: dobré duševní zdraví, bezpečné a otevřené školy, zdravé školy, spravedlivé a inkluzivní vzdělávání.
V realizaci této strategie školám pomáhá vládou podpořený program na podporu duševního zdraví School Mental Health Ontario, hodně pozornosti je věnováno také klíčové komponentě zdravá škola. V této oblasti má školám pomáhat dokument
Foundations for a Healthy School
, který je inspirován programem WHO Školy podporující zdraví. Uvádí konkrétní příklady v oblastech kurikula, výuky a učení; leadershipu školy a třídy; zapojení žáků; sociálního a fyzického prostředí; partnerství mezi domovem, školou a komunitou. Nezávazně doporučuje ukázkové strategie a činnosti například pro podporu fyzické aktivity, zdravého jídelníčku, prevenci úrazů nebo užívání návykových látek.
Wellbeingu je v ontarijském kurikulu věnován samostatný předmět. Na základních školách je společný pro všechny pod názvem Health and Physical Education, na středních školách si žáci vybírají z více možností, absolvování vybraného předmětu je ale povinné.
Publikace Kateřiny Novotné
Wellbeing ve vzdělávání: Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů
je volně k dispozici zde: partnerstvi2030.cz/wellbeing-ve-vzdelavani-analyza-vybranych-zahranicnich-vzdelavacich-systemu/.
Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický,
kognitivní
, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život. (definice pracovní skupiny Wellbeing, Partnerství pro vzdělávání 2030+)
Poznámka redakce
Systém podpory wellbeingu žáků i zaměstnanců škol ve vybraných zemích si v Řízení školy představujeme pravidelně od března tohoto roku, konkrétně jsme vám nabídli inspiraci z těchto zemí: Nizozemsko (Řízení školy 3/23), Wales (Řízení školy 4/23), Irsko (Řízení školy 5/23), Finsko a Rakousko (Řízení školy 6/23). Texty máte jako předplatitel časopisu k dispozici také v online podobě na
www.rizeniskoly.cz
.