Jak je to skutečně s návrhem MŠMT na zrušení známek?

Vydáno: 7 minut čtení

Vzhledem k tomu, že se v mediálním prostoru objevují více či méně zkreslené interpretace záměru ministerstva školství částečně oslabit význam známek a posílit jiné formy hodnocení žáků, považujeme za nutné uvést tyto informace na pravou míru.

Jak je to skutečně s návrhem MŠMT na zrušení známek?
PaedDr.
Michal
Černý
ředitel Odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT
Realita je taková, že v rámci připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na roky 2023–27, kterým se naplňuje tzv. Strategie 2030+, navrhujeme jako jednu z klíčových aktivit
Změny v hodnocení žáků na vysvědčení v 1. až 3. ročníku základního vzdělávání
.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vysvědčení na základní škole
Vysvědčení na střední škole
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Školní družina a kritéria ČŠI
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Úvod do formativního hodnocení
Formativní hodnocení v praxi učitele
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Oblasti plánování zaměstnanců
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba

Poradna

Nehodnocení
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Podpis vysvědčení
Hodnocení v náhradním termínu
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Výuka plavání a omluvenky

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání