Jak hodnotit chování žáků

Vydáno: 8 minut čtení

Škola se odjakživa zabývá i mravy žáků. Hodnotí je průběžně, na vysvědčení a vytvořila si i škálu výchovných opatření. Tento postup má neotřesitelnou logiku. Bez přijatelného chování probíhá vyučování mnohem obtížněji a při hromadné výuce prakticky není možné. A škola chce navíc nepochybně přispět svým dílem i ke slušnému chování žáků v dospělosti. Jenže jak chování žáků ve škole hodnotit a hlavně, jakými prostředky přijatelné chování docílit?

Jak hodnotit chování žáků
PhDr.
Václav
Mertin
Dětský psycholog
Jestliže si troufáme zcela správně radikálněji sáhnout na jeden letitý a stále více se drolící pilíř české školy, tedy na známkování, byť zatím pouze v prvních třech ročnících prvního stupně, neměli bychom se stejně intenzívně zamyslet nad smyslem známky z chování i dosud používaných výchovných opatření? Jestliže se tedy v prvním až třetím ročníku zruší známky, bude to platit i p

Související dokumenty

Pracovní situace

Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Zákonný zástupce
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Školní družina a kritéria ČŠI
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Manuál krizové komunikace
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Úvod do formativního hodnocení
Formativní hodnocení v praxi učitele
Oblasti plánování zaměstnanců
Kariérové poradenství
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Výuka plavání a omluvenky
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Nehodnocení
Žák v zahraničí
Hodnocení v náhradním termínu
Poskytnutí informací třetí osobě
Náhrada druhého cizího jazyka
Rozsah a obsah hodnocení žáka