Zrušení školy v přírodě

Vydáno: 4 minuty čtení

Legislativa - odborná poradna

Jako každý rok jsme chtěli uspořádat školu v přírodě. Její organizaci nám měla zajistit cestovní kancelář na základě smlouvy o zájezdu. Zájezd se měl uskutečnit v červnu. Již jsme zaplatili cenu zájezdu. Storno poplatek činí k 1. 4. 2020 40 % z ceny zájezdu. Je možnost, abychom dostali zpět celou cenu zájezdu?

ODPOVĚĎ:

Vždy je možná oboustranná domluva mezi cestovní kanceláří a školou. Mohou se domluvit na nižším stornu či posunu termínu či jiném oboustranně přijatelném řešení. Pokud s dohodou oba souhlasí, pak má tato dohoda přednost před zákonnými ustanoveními.

Pokud se škola s cestovní kanceláří nedohodne, je třeba postupovat podle zákonných ustanovení. Zde je nutné upozornit, že aktuální situace je výjimečná a z právního hlediska nejasná. Platí, že škola může od smlouvy o zájezdu odstoupit kdykoliv a bez důvodu, je však povinna zaplatit cestovní kanceláři přiměřené odstupné. Existují však výjimky, kdy se odstupné neplatí. Některé jsou aplikovatelné i na současnou situaci ohledně pandemie koronaviru.

První výjimkou je situace, kdy v destinaci nebo jejím bezprostředním okolí nastaly takové mimořádné a nepředvídatelné okolnosti, které mají podstatný vliv na poskytování zájezdu. V České republice teď mimořádné okolnosti nastaly. Nicméně v současnosti nevíme, jaké budou okolnosti v červnu, zda budou ubytovací kapacity otevřené a jaký bude vývoj ohledně koronaviru. Proto není v současnosti možné posoudit, zda mimořádné okolnosti, které jsou v ČR dnes, budou mít vliv na poskytování zájezdu v červnu. Zákon dle mého názoru záměrně pracuje s pojmem poskytování zájezdu nikoliv čerpání zájezdu. Hledí tedy na to, jestli cestovní kancelář je schopna zájezd poskytnout, nikoliv to, zda se jeho čerpání může nebo chce zákazník účastnit, např. s ohledem na měsíční uzavření škol.

Z toho důvodu se domnívám, že pokud škola jako zákazník nyní oznámí, že odstupuje od smlouvy, má v současnosti cestovní kancelář nárok na zaplacení storno poplatku. Ke stejnému závěru v obdobné problematice došlo též Ministerstvo pro místní rozvoj na svých webových stránkách v dotazu 3 (dostupné zde: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-oznamuje,-ze-zakaznici-cestovnich-kancelari-mo): 

„Mám zaplacený zájezd do některé ze zemí, která je na seznamu států světa s vysokým rizikem přenosu nákazy. Odjezd na zájezd má být uskutečněn později (v létě, na podzim…). Mohu tento zájezd zrušit bez platby odstupného?

Ne. Chcete-li odstoupit od smlouvy teď, má cestovní kancelář právo zaplacení odstupného. Pokud však v době odjezdu bude do dané země stále platit zákaz vycestování (nebo zákaz vstupu), měla by Vám cestovní kancelář v případě odstoupení od smlouvy jeho cenu vrátit, případně se můžete dohodnout na jiném přijatelném řešení pro obě strany, např. voucher viz odpověď 1.“

To odpovídá též názoru naší advokátní kanceláře publikovanému např. zde: https://holubova.cz/cs/blog/koronarada-7-pro-cestovky-a-skoly-co-se-skolnimi-zajezdy-222/

Pokud by nouzový stav existoval i v době plánovaného zájezdu, pak se domnívám, že by cestovní kancelář měla zaplacené storno zpětně vrátit nebo škole alespoň nabídnout jiné kompromisní řešení – např. slevu do příštích let. Toto je však mezi právníky sporné.

Druhým případem, kdy se odstupné (storno poplatky) neplatí, je v případě, že cestovní kancelář sama zájezd ze zákonného důvodu zruší. Tímto důvodem může být např. skutečnost, že cestovní kancelář není pro mimořádnou okolnost schopna zajistit služby zahrnuté v zájezdu, tedy např. skutečnost, že ubytovací zařízení jsou z opatření vlády zavřená. Okolností, která cestovní kanceláří brání poskytnout zájezd, však dle našeho názoru není skutečnost, že školy jsou zavřené – zde se jedná o okolnost na straně školy.

Lze dále polemizovat o aplikovatelnosti některých právních institutech, jako je např. podstatná změna okolností ve smyslu občanského zákoníku, jejím použitím by však stejně mělo dojít ke kompromisnímu řešení, což je například zmiňované posunutí termínu. Tento institut zatím nebyl efektivně v našem právním řádu před soudy využit.

Zdroj: odborná poradna Řízení školy online, autor: Alice Frýbová