Změna vnitřního řádu školní družiny

Vydáno: 6 minut čtení

Změna výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Právní předpisy, formuláře, metodické materiály

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění

Úplata za zájmové vzdělávání

Poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině za úplatu

Zájmové vzdělávání lze poskytovat za úplatu (§ 123 odst. 2 školského zákona). Ve vztahu ke školním družinám zřízeným státem, krajem a obcí se uvedené pravidlo opakuje v § 11 odst. 1 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění, ve kterém se konstatuje, že zájmové vzdělávání se poskytuje zpravidla za úplatu.

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Výši úplaty stanoví ředitel (§ 123 odst. 4 školského zákona).

V případě školních družin zřízených státem, krajem nebo obcí je ředitel školy při stanovení výše úplaty limitován ustanovením § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění.

Splatnost úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Dále vyhláška č. 74/2005 Sb., v platném znění, řediteli v § 11 odst. 2 předepisuje určení splatnosti úplaty: splatnost úplaty stanoví ředitel tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením účasti účastníka školní družiny v dané činnosti. Odsud plyne, že ředitel může stanovit splatnost úplaty

 1. ještě před zahájením zájmového vzdělávání účastníka školní družiny ve školní družině,
 2. v průběhu doby, po kterou se účastník vzdělává ve školní družině, nejpozději však v poslední den období, ve kterém se účastník školní družiny takto vzdělává.

Podle § 11 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění, může ředitel úplatu rozdělit do více splátek. Typicky je úplata za období od 1. 9. do 30. 6. určitého školního roku rozdělena do dvou splátek, a to za období od 1. 9. do 31. 1. a od 1. 2. do 30. 6. daného školního roku.

Další podrobnosti stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Další podrobnosti stanovení úplaty a výše úplaty vyhláška č. 74/2005 Sb., v platném znění, nestanoví. To znamená, že nestanoví

 • zda je úplata úplatou měsíční, nebo úplatou za jiné období,
 • zda se úplata stanoví na období školního roku nebo na jiné období,
 • do jakého data ředitel stanoví výši úplaty,
 • zda informaci o stanovení výše úplaty musí zveřejňovat,
 • pravidlo snížení úplaty v případech, kdy je provoz/činnost školní družiny přerušen (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění).

Je proto na uvážení ředitele školy, jak, s jakým obsahem a v jakých lhůtách určité činnosti vykoná.

Stanovení výše úplaty v souvislosti s faktickým neposkytování zájmového vzdělávání ve školní družině

V souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školní družině stanovené usnesením vlády č. 210 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření se tak školní družina dostává do situace, kdy

 • nemůže na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění, po projednání se zřizovatelem přerušit činnost/provoz školní družiny, protože § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění, lze přerušit provoz mateřské školy pouze v době školních prázdnin,
 • nemůže uplatnit vyhláškou č. 74/2005 Sb., v platném znění, definované pravidlo stanovení úplaty (snížení úplaty), protože vyhláška uvedené pravidlo neobsahuje.

Pokud školní družina fakticky neposkytuje žákům – účastníkům školní družiny zájmové vzdělávání (poskytování zájmového vzdělávání distančním způsobem se jeví jako velmi nepravděpodobné) a to z důvodu, který není na straně účastníka školní družiny, závazek, který vznikl školní družině (poskytování zájmového vzdělávání na základě přihlášky a zaplacení úplaty), je nesplnitelný.

Byť uvedená oblast není oblastí smluvní (výši úplaty stanoví ředitel, výše úplaty není předmětem smlouvy), lze z logiky věci dovodit, že v uvedené situaci lze analogicky použít ustanovení § 1765 občanského zákoníku nebo § 2006 občanského zákoníku.

§ 1765

Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.

 

§ 2006

Stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

 

V důsledku toho, že školní družina nemůže plnit závazek, který jí vůči účastníkům školní družiny vznikl, je nutné, aby ředitel zajistit určité „finanční narovnání“ mezi školní družinou a účastníkem školní družiny. V opačném případě by bylo možné na postup školní družiny pohlížet jako na bezdůvodné obohacení v podobě obdržené úplaty, za kterou nebylo poskytnuto protiplnění v podobě zájmového vzdělání.

Jako možné řešení se jeví následující:

Ředitel vydá dodatek vnitřního řádu školní družiny), kterým

 1. na období, ve kterém školní družina neposkytuje zájmové vzdělávání v důsledku zákazu osobní přítomnosti žáků ve školní družině, nově stanoví výši úplaty; vyhláška č. 74/2005 Sb., v platném znění, nestanoví pravidlo, podle kterého se nová výše úplaty stanoví; je však logické, pokud se úplata sníží úměrně době, po kterou školní družina neposkytovala zájmové vzdělávání,
 2. na období, ve kterém školní družina standardně poskytuje zájmové vzdělávání, zachová dříve stanovenou výši úplaty,
 3. vymezí lhůtu, ve které zveřejní výši úplaty v období (typicky měsících) školní družina neposkytovala zájmové vzdělávání v důsledku zákazu osobní přítomnosti žáků ve školní družině,
 4. vymezí způsob zveřejnění takto stanovené úplaty,
 5. vymezí lhůtu vyúčtování (vrácení přeplatku).

Následně ředitel školy ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem informuje zákonné zástupce účastníků školní družiny o nově stanovené výši úplaty.

Příklad dodatku vnitřního řádu školní družiny naleznete v příloze.

Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online, autor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.